Przetargi

Gmina Szczuczyn

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest odbiór, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest, pochodzących z pokryć dachowych budynków położonych na terenie Miasta i Gminy Szczuczyn. Odbiór azbestu z posesji mieszkańców gminy nastąpi bez względu na jego postać oraz sposób i miejsce składowania.

1.1. Zakres rzeczowy:
Przygotowanie do transportu, ważenie odpadów, załadunek i transport azbestu na miejsce składowania (utylizacji) i utylizacja leży po stronie Wykonawcy. Transport będzie się odbywał przy użyciu samochodów o różnym tonażu ze względu na konieczność dojazdu do miejsc trudnodostępnych (wąskie ulice). Masa odpadów azbestowych oszacowana została na podstawie powierzchni dachowej (przemnożenie powierzchni dachowej przez ciężar jednostkowy płyty azbestowo - cementowej), a następnie będzie potwierdzana przez Wykonawcę na podstawie ważenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego znajdującym się na terenie gminy, z którego będzie przekazywany protokół sporządzony przez upoważnionego pracownika.
Wykonawca przy realizacji robót obowiązany jest do przestrzegania przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004r., nr 71, poz. 649).
Transport odpadów zawierających azbest, winien odbywać się zgodnie z przepisami o przewozie towarów niebezpiecznych.
Usuwane odpady zawierające azbest powinny być składowane na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub na wydzielonych częściach składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.

Wykonawca robót zobowiązuje się do utylizacji materiałów zawierających azbest zebranych z terenu Gminy Szczuczyn (przekazania na składowisko odpadów).
W czasie odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację odbiorową:
kartę przekazania odpadu na składowisko odpadów niebezpiecznych;
pisemne oświadczenia właścicieli posesji objętej projektem, stwierdzające:
uporządkowanie terenu po wykonaniu usługi,
w czasie realizacji usługi nie wyrządzenie szkód,
zakończenie usługi w terminie.
protokół przekazania wyrobów azbestowych Wykonawcy.
dokumentację fotograficzną do każdej posesji, przed i po wykonaniu usługi.
Każdy właściciel posesji będzie potwierdzał szacunkową ilość odpadu protokołem przekazania wyrobów azbestowych Wykonawcy. Dowodem wywiezionego odpadu będzie karta przekazania odpadu pochodzącego z danej nieruchomości.

Zbiorcze zestawienie posesji, rodzaju usługi oraz ilości uzyskanego odpadu.
Przewidywana ilość odpadu przeznaczona do utylizacji około 162 ton, zeskładowanych na nieruchomościach.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości przekazanego odpadu tj. zwiększenia lub zmniejszenia ilości odpadu przeznaczonego do utylizacji. Uzależnione jest to wielkością otrzymanej z WFOŚiGW w Białymstoku dotacją, oraz zaproponowaną przez Wykonawcę ceną za utylizację 1 tony materiałów azbestowych.
Zadanie będzie realizowane zgodnie z przedstawioną na liście przekazanej Wykonawcy przez Zamawiającego (odbiór odpadu z około 49 posesji zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Szczuczyn).

Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.
Usługa wymaga ważenia odebranych materiałów (każda partia). W związku z tym ważenie należy dokonać w dniach i godzinach pracy Urzędu Miejskiego tj. od poniedziałku do piątku od godziny 8.00 - 15.00. Punkt ważenia zapewnia wykonawca we własnym zakresie. Koszt ważenia pokrywa Wykonawca.
Projekt umowy stanowi załącznik nr 9 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

 

 

Miejsce i termin składania ofert Gmina Szczuczyn
19-230 Szczuczyn
ul. Plac 1000-lecia 23 ,do godziny 10:00

2014-03-26

 

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.