OBWIESZCZENIE

aktualizacja: 2021-05-04 14:30:50     nr wiadomości: 45553     przeczytano: 258     Ilość komentarzy komentarze: 0

OBWIESZCZENIE

STAROSTY GRAJEWSKIEGO

z dnia      30.04.2021 r.

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2020, poz. 283 ze zm.) 


Starosta Grajewski 

zawiadamia, że na wniosek TU sp. z o.o., ul. Wypoczynkowa 4/18, 80-341 Gdańsk, została wydana dnia  30.04.2021 r. decyzja nr 82/2021  (znak sprawy WA.6740.26.2021) zatwierdzająca projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej „Wiązownica” o mocy do 1,0 MW wraz                           z niezbędną infrastruktura techniczną, w tym z magazynem energii na części działki o numerze ewid. 51, obręb Wiązownica, gm. Radziłów.

       Z treścią powyższej decyzji oraz z dokumentacją strony mogą zapoznać się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grajewie w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym,  ul. Strażacka 6b, pok.  Nr 23, 24,  tel. 86 273 84 69 w godzinach  7:30-15:30, 

       Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się obwieszczenia o wydaniu decyzji.

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.