XXXVI sesja Rady Miasta

aktualizacja: 2017-05-18 10:32:52     nr wiadomości: 31846     przeczytano: 1944     Ilość komentarzy komentarze: 0

24 maja 2017 r. (środa) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo przy ul. Strażackiej 6a odbędzie się XXXVI sesja Rady Miasta Grajewo.

Proponowany porządek posiedzenia:
Otwarcie obrad XXXVI Sesji Rady Miasta i stwierdzenie prawomocności.
Przedstawienie porządku obrad.
Zapytania i interpelacje radnych.
Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej oraz informacje z realizacji uchwał.
Informacja na temat stanu przygotowań do obchodów „Dni Grajewa 2017”. 
Informacja na temat działalności Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Grajewie - plany i zamierzenia do realizacji w 2017 r.
Realizacja  programów zdrowotnych w mieście Grajewo.

Podjęcie uchwał w sprawach:
sposobu załatwienia skargi wniesionej przez mieszkańców ul. 23 Stycznia w Grajewie;
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu z dotychczasowymi dzierżawcami i najemcami mającym umowy zawarte na czas oznaczony do 3 lat;
wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiących własność miasta Grajewo na nieruchomość stanowiącą własność Powiatu Grajewskiego; 
zmiany nazw ulic;
nadania nazwy ulicy;
zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Grajewo;
zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;
zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty;
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Grajewo na lata 2017 – 2027;
zmian w budżecie miasta Grajewo na 2017 rok.

Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miasta z działalności międzysesyjnej. 
Przyjęcie protokołu z XXXV Sesji Rady Miasta.
Wolne wnioski i informacje.

Zamknięcie XXXVI sesji Rady Miasta.

 

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.