XXVI sesja Rady Miasta Grajewo

aktualizacja: 2020-11-19 10:12:25     nr wiadomości: 44020     przeczytano: 876     Ilość komentarzy komentarze: 0


OGŁOSZENIE 1

Dnia 25 listopada 2020 r. (środa) o godz. 12.00 odbędzie się XXVI sesja Rady Miasta Grajewo. Rada Miasta obradować będzie w sali widowiskowej Grajewskiego Centrum Kultury.

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w kraju i koniecznością zachowania szczególnych środków ostrożności zwracam się z uprzejmą prośbą do wszystkich mieszkańców, przedstawicieli mediów o nieuczestniczenie w tych posiedzeniach ze względów bezpieczeństwa.

 

Informuję również, że po uzgodnieniach z Burmistrzem Miasta Grajewo, Naczelnicy Wydziałów, Kierownicy Jednostek Organizacyjnych jak również Prezesi Spółek nie wezmą udziału w obradach sesji Rady Miasta.


Obrady można śledzić na oficjalnym kanale Urzędu Miasta Grajewo pod adresem:

https://www.youtube.com/channel/UCJ2xVAgQT7AXz1ICWnwbrAg

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad XXVI Sesji Rady Miasta i stwierdzenie prawomocności.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej oraz informacje na temat realizacji uchwał.

 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Grajewo z wykonania Uchwały nr XXI/175/20 Rady Miasta Grajewo z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie  przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 2021 rok.

 5. Informacja na temat stanu przygotowania miasta do akcji zimowej 2020/2021.

 6. Podjęcie uchwał w sprawach:

  1. przyjęcia rocznego Programu współpracy miasta Grajewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r.;

  2. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;

  3. zmian w budżecie miasta Grajewo na 2020 r.;

  4. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Grajewo na lata 2020-2036.

 7. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

 8. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miasta z działalności międzysesyjnej.

 9. Przyjęcie protokołu z XXIV i XXV Sesji Rady Miasta Grajewo.

 10. Sprawy różne.

 11. Zamknięcie XXVI Sesji Rady Miasta.

_____________________________

 OGŁOSZENIE 2

Biuro Rady Miasta ogłasza, że odbędzie się wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Miasta Grajewo, tj. Komisji Budżetu, Komisji Gospodarki Komunalnej, Komisji Spraw Społecznych w dniu 25 listopada 2020 r. (środa) o godz. 9.00.  Komisje obradować będą w sali widowiskowej Grajewskiego Centrum Kultury.

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w kraju i koniecznością zachowania szczególnych środków ostrożności zwracamy się z uprzejmą prośbą do wszystkich mieszkańców, przedstawicieli mediów o nieuczestniczenie w tych posiedzeniach ze względów bezpieczeństwa.

Informujemy również, że Naczelnicy Wydziałów, Kierownicy Jednostek Organizacyjnych jak również Prezesi Spółek nie wezmą udziału w posiedzeniu.
 

Obrady można śledzić na oficjalnym kanale Urzędu Miasta Grajewo pod adresem:

https://www.youtube.com/channel/UCJ2xVAgQT7AXz1ICWnwbrAg


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku posiedzenia połączonych Komisji.
 3. Informacja na temat stanu przygotowania miasta do akcji zimowej 2020/2021.
 4. Analiza Zarządzeń Burmistrza Miasta w sprawie wprowadzania zmian w budżecie miasta Grajewo podejmowanych w trakcie realizacji budżetu miasta w 2020 roku.
 5. Informacja na temat realizacji zadań wynikających z przyjętego Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 roku.
 6. Informacja ma temat realizacji Miejskiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie za 2019 r.
 7. Analiza realizacji programów zdrowotnych w mieście Grajewo w 2019 r.
 8. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
  1. przyjęcia rocznego Programu współpracy miasta Grajewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r.;
  2. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
  3. zmian w budżecie miasta Grajewo na 2020 r.;
  4. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Grajewo na lata 2020-2036.
 9. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 10. Sprawy różne.
 11. Zamknięcie posiedzenia.

 

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.