XVII sesja Rady Miasta

aktualizacja: 2020-02-20 17:20:12     nr wiadomości: 41547     przeczytano: 3799     Ilość komentarzy komentarze: 0

  26 lutego 2019 r. (środa) o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo przy ul. Strażackiej 6a odbędzie się XVII sesja Rady Miasta Grajewo.
 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad XVII Sesji Rady Miasta i stwierdzenie prawomocności.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej oraz informacje na temat realizacji uchwał.

 4. Informacja o funkcjonowaniu w 2019 r. Centrum Integracji Społecznej w Grajewie oraz perspektywy na 2020 r.

 5. Sprawozdanie z działalności w 2019 r. Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Grajewie oraz plan pracy na 2020 r.

 6. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Grajewo za lata 2018-2019.

 7. Informacja o sprzedaży nieruchomości w 2019 r. i przeznaczonych do sprzedaży w 2020 r.

 8. Koszty utrzymania zieleni miejskiej w 2019 r. Projekty zagospodarowania terenów miasta w zakresie zieleni w 2020 r. - parki miejskie.

 9. Budynki i lokale komunalne – analiza kosztów związanych z utrzymaniem i przychodów. Informacja o przeprowadzonych inwestycjach i  remontach w 2019 r. w kontekście przygotowywanego Raportu o stanie miasta Grajewo.

 10. Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – sprawozdanie za 2019 r., w tym: funkcjonowanie Programu 500+, informacja o działalności zespołu interdyscyplinarnego.

 11. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez miasto Grajewo w 2019 r.

 12. Podjęcie uchwał w sprawach:

  1. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu z dotychczasowymi dzierżawcami i najemcami mającymi umowy zawarte na czas oznaczony do 3 lat;

  2. nadania nazwy ulicy;

  3. ustalenia stawki dotacji przedmiotowej udzielonej Centrum Integracji Społecznej w Grajewie na 2020 r.;

  4. emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;

  5. zmian w budżecie miasta Grajewo na 2020 r.;

  6. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Grajewo na lata 2020-2036.

 13. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

 14. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miasta z działalności międzysesyjnej.

 15. Przyjęcie protokołu z XV Sesji Rady Miasta Grajewo.

 16. Sprawy różne.

 17. Zamknięcie XVII Sesji Rady Miasta.

 

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.