XIV sesja Rady Miasta

aktualizacja: 2019-12-16 17:26:15     nr wiadomości: 41042     przeczytano: 6083     Ilość komentarzy komentarze: 0

27 grudnia 2019 r. (piątek) o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo przy ul. Strażackiej 6a odbędzie się XIV Sesja Rady Miasta Grajewo.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad XIV Sesji Rady Miasta i stwierdzenie prawomocności.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej oraz informacje na temat realizacji uchwał.

 4. Sprawozdanie z realizacji zadań określonych w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Grajewo za 2018 r.

 5. Analiza zaległości podatkowych za trzy kwartały 2019 r.

 6. Podjęcie uchwał w sprawach:

  1. sposobu załatwienia wniosku złożonego przez Fundację Kawaleria Polska;

  2. przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami: Przemysłową, Wiórową i Robotniczą w Grajewie”;

  3. wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiących własność miasta Grajewo na nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa;

  4. określenia średniej ceny jednostki paliwa w mieście Grajewo na rok szkolny 2019/2020 rodzicom, którym przysługuje zwrot kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców do placówek oświatowych;

  5. określenia kryteriów wraz z liczbą punktów i dokumentów potwierdzających ich spełnianie na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez miasto Grajewo;

  6. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego;

  7. przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Grajewo w 2020 r.”;

  8. zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Grajewo;

  9. zmieniająca uchwałę w sprawie statutu samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie;

  10. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Grajewo na lata 2019-2036;

  11. zmian w budżecie miasta Grajewo na 2019 r.;

  12. wydatków budżetu miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019;

  13. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Grajewo na lata 2020-2036;

  14. uchwalenia budżetu miasta Grajewo na 2020 r.

 7. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

 8. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miasta z działalności międzysesyjnej.

 9. Przyjęcie protokołu z XIII Sesji Rady Miasta Grajewo.

 10. Sprawy różne.

 11. Zamknięcie XIV Sesji Rady Miasta.

 

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.