Szczuczyn: termomodernizacja

aktualizacja: 2016-05-18 08:25:06     nr wiadomości: 28438     przeczytano: 2504     Ilość komentarzy komentarze: 0

Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Szczuczyn.
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Przedmiotem zamówienia jest:
1.1 Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Niedźwiadnej oraz przyległych mieszkań komunalnych.
Szczegółowy zakres prac: 
Rozbiórka komina byłej kotłowni.
Remont pokrycia dachów w budynku szkoły i nad częścią mieszkalną wraz z wydłużeniem połaci dachowych i ociepleniem stropów.
- demontaż i ponowy montaż anten i masztów,
- demontaż istniejącej instalacji odgromowej,
- demontaż obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych,
- rozbiórka lukarn nad częścią mieszkalną,
- rozbiórka istniejącego pokrycia dachowego z blachy,
- rozbiórka deskowania na krokwiach,
- przedłużenie krokwi w celu wykonania okapu wystającego przed lico ściany o 60cm,
- usuniecie istniejących warstw ocieplenia,
- oczyszczenie istniejących stropów i przygotowanie podłoża pod ocieplenie,
- ocieplenie stropów i stropodachów wełną mineralną i na części płytami poliizocyjanurowymi,
- wykonanie pełnego deskowania,
- wykonanie pokrycia dachu panelami z blachy powlekanej na rąbek stojący,
- wykonanie obróbek kominów,
- wykonanie i montaż nowych obróbek blacharskich: pasy nad i pod rynnowe z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej, grubości min. 0,5mm, rynien i rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej grubości min. 0,5mm,
- montaż nowej instalacji odgromowej,
- montaż anten i masztów internetowych.
Wymiana dachu nad salą gimnastyczną
- demontaż obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych,
- rozbiórka istniejącego pokrycia dachowego wraz z warstwą docieplenia,
- montaż płyt warstwowych gr. 16cm na istniejącej konstrukcji dachu,
- wykonanie i montaż nowych obróbek blacharskich: pasy nad i pod rynnowe z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej, grubości min. 0,5mm, rynien i rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej grubości min. 0,5mm.
Przebudowa i wymiana świetlików na piętrze szkoły
- demontaż istniejących świetlików,
- nadmurowanie ściany pod świetlikami o 1 pustak,
- przygotowanie otworów pod nowe świetliki,
- montaż nowych świetlików,
- wykonanie nowych obróbek blacharskich przy świetlikach.
Prace termo-modernizacyjne ścian piwnic wraz z wymiana stolarki
- zabezpieczenie istniejących terenów zielonych przed uszkodzeniami mogącymi powstać w wyniku prac ziemnych i remontowych,
- rozbiórka nawierzchni istniejących chodników i opaski wokół budynku,
- rozbiórka istniejących schodów do kotłowni i koszy podokiennych przy składzie opału,
- odkopanie budynku do poziomu ław fundamentowych z zabezpieczeniami ścian wykopów,
- wymiana wszystkich okien piwnicznych i drzwi do kotłowni,
- wykonanie izolacji pionowej z dwuskładnikowej bitumicznej masy powłokowej do poziomu ław fundamentowych z wywinięciem ich na ławie,
- ocieplenie cokołu oraz ścian piwnic do głębokości 1m poniżej terenu a miejscach koszy podokiennych na całej wysokości ściany piwnic, płytami polistyrenu ekstradowanego grubości 15cm o współczynniku 0,040,
- wykończenie cokołów tynkiem mozaikowym powyżej poziomu terenu,
- zasypanie wykopów z zagęszczeniem gruntu.
Prace termo-modernizacyjne ścian nadziemia wraz z wymiana stolarki
- demontaż wyposażenia elewacji typu kraty w oknach, wysięgniki kamer, tablice, parapety zewnętrzne, instalacja odgromowa, oświetlenie, anteny itp.,
- wymiana wszystkich okien i drzwi w budynku,
- wymiana wszystkich drzwi zewnętrznych - 4 szt. (główne drzwi wejściowe, drzwi zewnętrzne do sali gimnastycznej, drzwi do części mieszkalnej, drzwi na tyłach szkoły),
- przemurowanie otworów okiennych i drzwiowych kolidujących z nowymi warstwami ocieplenia,
- przygotowanie ścian do docieplenia poprzez mycie elewacji woda, naprawa tynków, uzupełnienie ubytków na ścianach,
- zagruntowanie ścian zewnętrznych gruntem głęboko penetrującym,
- ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem EPS 70 - 040 gr. 15cm,
- wykonanie wyprawy elewacyjnej z tynku silikatowego o grubości 1,5mm i fakturze ,,baranek,,
- malowanie elewacji zgodnie z kolorystyką podana w projekcie,
- ponowne zainstalowanie elementów wyposażenia elewacji, wykonanie i montaż nowych krat w oknach, parapetów zewnętrznych z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. min. 0,5mm, montaż rur spustowych śr. 150mm z blachy stalowej ocynkowanej grubości min. 0,5mm,
Prace wykończeniowe i brukarskie na zewnątrz budynku:
- rozbiórka i wykonanie na nowo schodów zewnętrznych na gruncie prowadzących do kotłowni z kostki betonowej wraz z wykończeniem tynkiem mozaikowym murów oporowych,
- naprawa i wykończenie schodów zewnętrznych na tyłach szkoły - obłożenie płytkami,
- gresowymi mrozoodpornymi,
- remont ścian schodów głównych (skucie płytek i wykończenie ścian tynkiem mozaikowym),
- odtworzenie opaski chodnikowej wokół budynku po pracach termomodernizacyjnych,
- wykonanie korytek odprowadzających wodę spod rur spustowych na trawniki,
- wykonanie nawierzchni pomiędzy częścią mieszkalna a zejściem do kotłowni (pokruszony dziurawy beton zniszczony na skutek odwiertów na potrzeby pompowni zastąpić kostką betonową).
Prace budowlane wewnątrz budynku
- naprawa tynków uszkodzonych w czasie prac instalacyjnych,
- gruntowanie uzupełnień tynków,
- gruntowanie ścian wewnętrznych i sufitów w pomieszczeniach, w których prowadzono prace instalacyjne,
- dwukrotne szpachlowanie ścian i sufitów w pomieszczeniach, w których prowadzono prace instalacyjne (całe pomieszczenie),
- malowanie ścian i sufitów w całości w pomieszczeniach, w których prowadzono prace instalacyjne farbą emulsyjną do wnętrz,
- malowanie w całości lamperii farbą olejną wraz ze szpachlowaniem w pomieszczeniach, w których prowadzono prace instalacyjne,
- naprawa posadzek uszkodzonych w czasie prac instalacyjnych,
- wykonanie obudów grzejników w celu zabezpieczenia przed poparzeniem i uderzeniem (na całym obiekcie),
- inne drobne prace wykończeniowe np. wymiana parapetów wewnętrznych z konglomeratu lub lastryko w oknach częściowo zamurowywanych.
Prace porządkowe
- doprowadzenie trawników i nawierzchni utwardzonych do stanu sprzed termomodernizacji,
- naprawa zniszczonej zieleni,
- naprawa zniszczonych odwiertami nawierzchni utwardzonych,
- wywóz gruzu i materiałów rozbiórkowych poza teren budowy wraz z opłatą za składowanie, utylizacja materiału pochodzącego z rozbiórek.
Prace instalacyjne
Modernizacja istniejącej kotłowni i instalacji c.o.
- demontaż istniejącej instalacji c.o. w kotłowni i całym budynku,
- opracowanie projektu prac geologiczych i uzyskanie stosownych pozwoleń i opinii na potrzeby odwiertów pompy ciepła,
- opracowanie dokumentacji powykonawczej z przeprowadzonych odwiertów,
- nadzór geologiczny nad prowadzonymi pracami geologicznymi,
- montaż pompy ciepła wraz z instalacja c.o. z podziałem na 4 obiegi: (wentylacja Sali gimnastycznej, centralne ogrzewanie szkoły, centralne ogrzewanie części mieszkalnej, cwu),
- demontaż elektrycznych pojemnościowych podgrzewaczy wody,
- montaż nowych elektrycznych pojemnościowych podgrzewaczy wody,
- montaż instalacji solarnej na potrzeby wspomagania c.w.u.
Wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła na sali gimnastycznej
Remont instalacji odgromowej oraz oświetlenia zewnętrznego na elewacjach
- demontaż instalacji odgromowej i oświetlenia zewnętrznego
- montaż nowej instalacji odgromowej i oświetlenia zewnętrznego
- przebudowa instalacji elektrycznej w pompowni (pomieszczenie po likwidowanej kotłowni)
1.2 Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum w Szczuczynie przy Placu 1000-lecia 14
Remont pokrycia dachu w budynku gimnazjum wraz z wydłużeniem połaci dachowych i ociepleniem stropów, zakres prac:
- demontaż anten
- demontaż istniejącej instalacji odgromowej
- demontaż obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych
- rozbiórka istniejącego pokrycia dachowego z blachy
- rozbiórka deskowania na krokwiach
- przedłużenie krokwi w celu wykonania okapu wystającego przed lico ściany,
- oczyszczenie istniejącego najwyżej położonego stropu, docieplenie styropianem i wylanie warstwy dociskowej - posadzkowej,
- wykonanie instalacji solarnej wraz z montażem kolektorów słonecznych na dachu,
- wykonanie deskowania ażurowego na łatach dystansowych
- wykonanie deskowania pełnego
- wykonanie pokrycia dachu blachodachówką,
- wykonanie obróbek kominów,
- wykonanie i montaż nowych obróbek blacharskich: pasy nad i pod rynnowe z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej, grubości min. 0,5mm, rynien i rur spustowych z
- blachy stalowej ocynkowanej grubości min. 0,5mm
- montaż nowej instalacji odgromowej,
- montaż kolektorów słonecznych,
- montaż anten, oświetlenia elewacyjnego, tabliczek informacyjnych itp.
- montaż grzejników oraz przewodów rurowych
- montaż zabezpieczeń na grzejniki 
Prace termomodernizacyjne ścian piwnic i fundamentowych wraz z wymianą stolarki, zakres prac:
- zabezpieczenie istniejących terenów zielonych przed uszkodzeniami mogącymi powstać w wyniku prac ziemnych i remontowych
- rozbiórka nawierzchni istniejących chodników i opaski wokół budynku
- naprawa istniejących schodów do piwnicy i obłożenie płytką gresową
- odkopanie budynku do poziomu ław fundamentowych z zabezpieczeniami ścian wykopów - termomodernizacja ścian piwnic
- remont studzienek okiennych i wymiana drzwi zewnętrznych - głównych do piwnicy
- wykonanie izolacji pionowej z dwuskładnikowej bitumicznej masy powłokowej do poziomu ław fundamentowych z wywinięciem ich na ławę
- ocieplenie cokołu oraz ścian piwnic do głębokości 1,6m poniżej terenu płytami polistyrenu ekstradowanego grubości 17cm
- wykończenie cokołów tynkiem elewacyjnym mozaikowym powyżej poziomu terenu
- zasypanie wykopów z zagęszczeniem gruntu
- odtworzenie opasek i chodników
Prace termomodernizacyjne ścian nadziemia wraz z wymianą stolarki drzwiowej:
- demontaż wyposażenia elewacji typu balustrady balkonów, wysięgniki kamer, tablice, parapety zewnętrzne, instalacja odgromowa, oświetlenie, itp.
- wymiana drzwi zewnętrznych w szkole zgodnie z rysunkami rzutów
- przygotowanie ścian do docieplenia poprzez mycie elewacji wodą, naprawa tynków, uzupełnienie ubytków na ścianach
- naprawa i renowacja istniejących balkonów
- oczyszczenie i pomalowanie balustrad balkonów i schodów,
- zagruntowanie ścian zewnętrznych gruntem głęboko penetrującym
- ocieplenie ścian zewnętrznych metodą lekką-mokrą styropianem EPS 70 - 040 gr. 17cm
- ocieplenie balkonów styropianem EPS70-040 gr. 5cm.
- ułożenie płytek gresowych na balkonach
- wykonanie wyprawy elewacyjnej z tynku silikatowego o grubości 1,5mm zgodnie z pozwoleniem Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr Ł.5152.226.2015.II z dnia 04-11-2015r.
- malowanie elewacji zgodnie z kolorystyką podaną na rysunkach elewacji
- ponowne zainstalowanie elementów wyposażenia elewacji, wykonanie i montaż nowych parapetów zewnętrznych z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. min. 0,5mm, montaż rur spustowych śr. 120mm z blachy stalowej ocynkowanej grubości min. 0,5mm, montaż odnowionych balustrad na balkonach oraz schodowych.
1.3 Termomodernizacja Hali Sportowej w Szczuczynie przy ul. Grunwaldzkiej 2
Remont pokrycia dachów w budynku
- rozbiórka istniejącego pokrycia dachowego z blachy.
- rozbiórka deskowania na krokwiach lub wymiana uszkodzonych elementów
- demontaż obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych
- przedłużenie krokwi w celu wykonania okapu wystającego przed lico ściany o grubość izolacji,
- wykonanie pokrycia dachu z blachy trapezowej w niższej części socjalnomagazynowej oraz z płyty warstwowej w wyższej części hali - nad halą gimnastyczną.
- wykonanie i montaż nowych obróbek blacharskich: pasy nad i pod rynnowe z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej, grubości min. 0,5mm, rynien i rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej grubości min. 0,5mm
- wykonanie obróbek kominów.
Wymiana dachu nad salą gimnastyczną.
- rozbiórka istniejącej konstrukcji nośnej oraz pokrycia dachowego wraz z warstwą docieplenia.
- demontaż obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych.
- wykonanie pokrycia z płyt warstwowych.
- wykonanie i montaż nowych obróbek blacharskich: pasy nad i pod rynnowe z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej, grubości min. 0,5mm, rynien i rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej grubości min. 0,5mm
Ocieplenie dachów.
- usunięcie istniejących warstw ocieplenia.
- przygotowanie podłoża pod ocieplenie.
- ocieplenie stropów i stropodachów wełną mineralną.
Prace termomodernizacyjne ścian cokołowych.
- zabezpieczenie istniejących terenów zielonych przed uszkodzeniami mogącymi powstać w wyniku prac ziemnych i remontowych.
- rozbiórka nawierzchni istniejących chodników i opaski wokół budynku
- odkopanie budynku do poziomu ław fundamentowych z zabezpieczeniami ścian wykopów
- wykonanie izolacji pionowej z dwuskładnikowej bitumicznej masy powłokowej do poziomu ław fundamentowych z wywinięciem ich na ławę.
- ocieplenie cokołu do głębokości 1m poniżej terenu styrodurem gr.12cm.
- wykończenie cokołów tynkiem mozaikowym powyżej poziomu terenu.
- zasypanie wykopów z zagęszczeniem gruntu.
Prace termomodernizacyjne ścian nadziemia.
- demontaż wyposażenia elewacji typu kraty w oknach, tablice, parapety zewnętrzne, instalacja odgromowa, oświetlenie, anteny itp.
- przygotowanie ścian do docieplenia poprzez mycie elewacji wodą, naprawa tynków, uzupełnienie ubytków na ścianach,
- zagruntowanie ścian zewnętrznych gruntem głęboko penetrującym,
- ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem EPS 70 - 040 gr. 17cm
- wykonanie wyprawy elewacyjnej z tynku silikonowego o grubości 1,5mm i fakturze ,,baranek,,
- ponowne zainstalowanie elementów wyposażenia elewacji wykonanie i montaż nowych krat w oknach, parapetów zewnętrznych z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej gr. min. 0,5mm, montaż rur spustowych śr. 120mm z blachy stalowej ocynkowanej grubości min. 0,5mm.
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.
- stolarka okienna do wymiany.
- stolarka drzwiowa do wymiany.
Prace wykończeniowe i brukarskie na zewnątrz budynku:
- rozbiórka i wykonanie na nowo schodów zewnętrznych na gruncie z wykończeniem tynkiem mozaikowym.
- naprawa i wykończenie schodów zewnętrznych obłożenie płytkami gresowymi mrozoodpornymi antypoślizgowymi.
- remont schodów (ułożenie płytek i wykończenie ścian tynkiem mozaikowym)
- wymiana opaski chodnikowej wokół budynku.
- wykonanie korytek odprowadzających wodę spod rur spustowych na trawniki.
Roboty rozbiórkowe
- wykonanie nowego otworu do pom. kotłowni.
Prace budowlane wewnątrz budynku
- demontaż i montaż osłon grzejników i innych elementów utrudniających wymianę grzejników.
Prace porządkowe
- doprowadzenie trawników i nawierzchni utwardzonych do stanu sprzed termomodernizacji.
- wywóz gruzu i materiałów rozbiórkowych poza teren budowy wraz z opłatą za składowanie, utylizacja materiału pochodzącego z rozbiórek,
- naprawa zniszczonej zieleni,
- naprawa zniszczonych odwiertami nawierzchni utwardzonych,
Prace instalacyjne
Wykonanie kotłowni i modernizacja instalacji c.o.
- wykonanie nowej kotłowni olejowej.
- wymiana istniejących grzejników.
- wykonanie systemu solarnego c.w.u. - 400 l.
Remont instalacji odgromowej oraz oświetlenia zewnętrznego na elewacjach.
- demontaż instalacji odgromowej i oświetlenia zewnętrznego,
- montaż nowej instalacji odgromowej i oświetlenia zewnętrznego,
- nowe oprawy oświetleniowe wewnątrz hali. Wymiana okablowania oraz wpięcie do istniejącej instalacji elektrycznej,
Wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła na Sali gimnastycznej.

 

Gmina Szczuczyn
19-230 Szczuczyn
Plac 1000-lecia 23
Tel. 86 273 50 80
Fax. 86 273 50 81

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.