Rajgród:budowa wodociągu

aktualizacja: 2016-07-09 08:25:43     nr wiadomości: 28947     przeczytano: 2659     Ilość komentarzy komentarze: 1

Sporządzenie dokumentacji projektowej, na którą będą się składać:

a) Projekt budowlany w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i gospodarki Morskiej z dnia 27.04.2012r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U. z 2012, poz. 462, z późn. zm.)

Projekt budowlany będzie stanowić podstawę dla Zamawiającego do zgłoszenia robót do właściwego Organu Administracji Budowlanej lub uzyskania pozwolenia na budowę, jeśli będzie wymagane.

b) Projekt wykonawczy, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiar robót, zgodnie Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013, poz. 1129)

c) Kosztorys inwestorski sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.( Dz.U. z 2004 nr 130, poz. 1389)

d) Dokumentacja projektowa będzie sporządzona przez osoby posiadające uprawnienia wymagane przepisami.

e) W zakres zamówienia wchodzi również sporządzenie koncepcji sieci wodociągowej oraz zebranie i dostarczenie Zamawiającemu pisemnego oświadczenia wszystkich właścicieli nieruchomości, przez które będzie przebiegać inwestycja ze zgodą potwierdzającą przebieg elementów inwestycji przez działkę.

    Gmina Rajgród
19-206 Rajgród
ul. Warszawska 32
Tel. (86) 272-19-40
Fax. (86) 272-19-41
E-mail anna.lotkowska@um.rajgrod.wrotapodlasia.pl
 

Ale gdzie to ma być już nie wiadomo to musi być silne tempo ze nie ma kiedy taczki załadować
Napisał: Leser dodano: 2016-08-04 07:30:31

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.