Przetarg SM Szczuczyn

aktualizacja: 2020-01-10 14:17:40     nr wiadomości: 41214     przeczytano: 3825     Ilość komentarzy komentarze: 0

OFERTA    

        Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Szczuczynie, ul. Łąkowa 1, zleci:

wykonanie usługi polegającej na badaniu instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów, zgodnie z zakresem o którym mowa w art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane. Badaniem instalacji elektrycznej objęte jest łącznie 231 lokali mieszkalnych i 9 lokali użytkowych. Badaniem instalacji piorunochronnej objęte jest 10 budynków administrowanych przez naszą Spółdzielnię.

Prosimy o sporządzenie oferty i przesłanie drogą mailową: smszczuczyn@o2.pl, bądź dostarczenie do  biura Spółdzielni do dnia 20.01.2020r. do godz. 10:00

Przeglądy należy przeprowadzić w następujących budynkach:

  • W Szczuczynie:

1. ul. Kilińskiego 1 - 30 mieszkań

2. ul. Sienkiewicza 5 – 12 mieszkań

3. ul. Sienkiewicza 6 - 18 mieszkań

4. ul. Sienkiewicza 10- 35 mieszkań

5. ul. Sienkiewicza 12- 22 mieszkań

6. ul. Sienkiewicza 14- 28 mieszkań

7. ul. Sienkiewicza 12A- 32 mieszkań

8. ul. Łąkowa 1- 20 mieszkań + 8 lokali użytkowych

9. ul. Kilińskiego 32 – 24 mieszkań

10. ul. Kilińskiego 32A – 6 mieszkań + 1 lokal użytkowy

  •  w Wąsoszu w budynku:

1. ul. Piaskowa 15- 4 mieszkania.


Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający wymaga aby Wykonawca:

 1) wykazał, że w ciągu ostatnich 3 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał, bądź wykonuje zamówienie odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia

2) dysponował osobami posiadającymi niezbędne kwalifikacje i uprawnienia: 

a) dysponował co najmniej jedną dwuosobową brygadą, w której co najmniej jedna z osób uczestnicząca w wykonywaniu zamówienia, będzie posiadała uprawnienia energetyczne grupy D (tj.: kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych), a druga z osób uczestnicząca w wykonaniu zamówienia będzie posiadała uprawnienia pomiarowe stwierdzające prawo do zajmowania się pomiarami urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku EKSPLOATACJI;

 b) winien dysponować co najmniej jedną osobą, która będzie sprawować nadzór nad zespołem/zespołami przeprowadzającymi kontrolę oraz podpisywać protokoły z kontroli, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie instalacji elektrycznych, legitymującą się aktualnym zaświadczeniem potwierdzającym przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego;
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób.


Oświadczenie Wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień 

1) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz których były wykonywane lub są wykonywane. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- oświadczenie Wykonawcy

 
Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.