Program Ochrony Środowiska

aktualizacja: 2016-12-06 12:23:10     nr wiadomości: 30255     przeczytano: 1797     Ilość komentarzy komentarze: 0

Grajewo, 5.12.2016 r.

 
 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 roku  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) Zarząd Powiatu Grajewskiego informuje,  że  uchwałą Nr  XXVI/134/16  Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 29 listopada 2016 roku został przyjęty „Program Ochrony Środowiska Powiatu Grajewskiego na lata 2016-2023”.

Z wyżej wymienionym dokumentem, prognozą oddziaływania na środowisko, uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 cytowanej ustawy oraz podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 w/w ustawy można zapoznać się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grajewie przy  ul. Strażackiej 6B, w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska w pokoju nr 25 w godzinach 800 - 1500.

Ponadto dokument wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny jest również, w wersji elektronicznej, w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Grajewie, pod adresem:  bip.starostwograjewo.pl/  w zakładce Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 
Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.