Program Naprawczy Szpitala

aktualizacja: 2021-02-27 13:23:39     nr wiadomości: 44981     przeczytano: 1035     Ilość komentarzy komentarze: 3

Program Naprawczy Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Ginela w Grajewie opracowany na lata 2020-2022

Szpital Ogólny im. dr Witolda Ginela w Grajewie jest jedyną placówką ochrony zdrowia na terenie powiatu grajewskiego, realizującą świadczenia z zakresu leczenia szpitalnego. Placówka zapewnia świadczenia opieki zdrowotnej lecznictwa zamkniętego i specjalistyczne lecznictwo ambulatoryjne. Szpital liczy 227 łóżek i pod tym względem jest jednym z największych szpitali powiatowych w województwie podlaskim. W szpitalu funkcjonuje 10 oddziałów, natomiast ambulatoryjna opieka medyczna udzielana jest w ramach 18 specjalistycznych poradni. 

W celu poprawy sytuacji ekonomicznej Szpitala w 2020 r. został podjęty szereg działań, których wpływ uwidacznia się przy analizie bieżącego wyniku finansowego. Zainicjowane działania poddawane są stałej analizie i modyfikacji w reakcji do dynamicznie zmieniających się warunków. Szpital realizuje bądź planuje realizację następujących zadań:

Zwiększenie wartości kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia i wykonania świadczeń przez Oddziały Szpitalne 

Szpital posiada potencjał do zwiększenia wykonania oddziałów ryczałtowych Szpitala oraz oddziałów, których finansowanie oparte jest na odrębnym kontraktowaniu NFZ (m.in. Oddział Kardiologii, Oddział Urazowo-Ortopedyczny, Oddział Rehabilitacji, porody w ramach Oddziału Ginekologiczno-Położniczego). Pomimo trwającego stanu epidemii i wynikającej z niego zmniejszonej zgłaszalności pacjentów do realizacji świadczeń planowych, w 2020r. wymienionym Oddziałom udało się nie tylko wypełnić kontrakty, ale i zrealizować nad wykonania oraz uzyskać ich finansowanie z NFZ. 

Systematyczna analiza kosztów 

Szpital wprowadza i na bieżąco modyfikuje system analizy kosztowej. W porozumieniu z kierownikami komórek wypracowywane są schematy i metody systematycznego obniżania kosztów materiałów jednorazowego użytku, leków, mediów, optymalizowane są procesy funkcjonalne w kierunku efektywnego wykorzystania czasu pracy. Nastąpiła likwidacja zaliczek gotówkowych dla personelu i określenie zasad zakupów bieżących w podmiotach lokalnych (przystąpienie do programu Orlen Flota w celu zmniejszenia kosztów, zakupy w jednym punkcie, ograniczenie zakupów). Zadania realizowane są przez powołany Zespół ds. Analizy Kosztów. Wszystkie aktualne przetargi są poddawane kontroli i weryfikacji pod kątem szacowania i optymalnego zestawienia pakietów. Szpital szacuje, że działania te umożliwią zwiększoną dywersyfikację oferentów i większą konkurencyjność ofert. Efektem działania jest obniżenie m.in. kosztów zakupu środków dezynfekcyjnych o ok. 23 tys. zł. Systematycznie następuje przejmowanie przez Szpital działań dotychczas realizowanych przez podwykonawców np. zastąpienie transportu medycznego firm zewnętrznych własnym, uruchomienie własnej pracowni tomografii komputerowej, Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej dla pacjentów z Programu Kos - Zawał, obsługa RODO, opieka pośmiertna czy usługi konsultingowe i doradcze w zakresie pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych czy sporządzania analiz i raportów. 

Uruchamianie dodatkowych źródeł finansowania 

Placówka na bieżąco monitoruje potrzeby medyczne i możliwości uruchamiania dodatkowych świadczeń medycznych finansowanych z NFZ. W 2020 r. Szpital uruchomił bądź prowadzi działania w kierunku uruchomienia Pracowni Gastroskopii i Kolonoskopii, Oddziału Dziennej Rehabilitacji Kardiologicznej dla pacjentów objętych programem KOSZAWAŁ (docelowo uruchomieniu w Szpitalu rehabilitacji kardiologicznej w pełnym zakresie), Dziennego Oddziału Okulistyki, Poradni Psychiatrycznej Dla Dzieci czy dodatkowych zakresów świadczeń realizowanych w ramach Oddziału Urazowo - Ortopedycznego. Systematycznie pozyskuje świadczeniobiorców usług niekontraktowanych przez NFZ – Poradnia Medycyny Pracy i Medycyny Sportowej. Szpital aktywnie uczestniczy w realizacji świadczeń na rzecz pacjentów podejrzanych i zakażonych SARS-COV-2 nie ograniczając się jedynie do zabezpieczenia hospitalizacji. Dodatkowo realizowane są świadczenia m.in. w zakresie stacjonarnych i mobilnych punktów wymazowych, przeprowadzania PRETRIAGE, realizacji badań antygenowych przez Laboratorium Analityczne czy organizacji pracy Izolatorium. Szpital pozyskał finansowanie na zakup tomografu komputerowego, który umożliwia realizację świadczeń medycznych bez konieczności korzystania z kosztownych usług podwykonawców. Szpital realizuje także działania w kierunku poszerzenia funkcjonującego obecnie na obszarze powiatu grajewskiego Centrum Zdrowia Psychicznego o powiat moniecki. Szpital realizuje programy kliniczne w obszarach stopy cukrzycowej oraz program profilaktyczny w zakresie chorób odkleszczowych, jak również prowadzi działania w kierunku pozyskania kolejnych. 

Poprawa jakości usług medycznych 

Na zwiększenie wykonania oraz związanego z nim zwiększenia poziomu finansowania w ramach umów z NFZ wpływ ma poprawa jakości usług medycznych m.in. w kontekście polepszenia warunków bytowych (remonty i modernizacje Oddziałów) czy żywieniowych (program Dieta Mamy). Dzięki pozyskanym środkom finansowym realizowany jest projekt modernizacji Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego oraz dokonano zakupu nowego sprzętu i aparatury medycznej takiej jak: tomograf komputerowy, karetka, aparat RTG, aparaty USG, respiratory, kardiomonitory, sprzęt Poradni Okulistyki. Systematycznie organizowane są szkolenia personelu w zakresie terapii bólu ostrego, opieki kobiety w okresie laktacji czy poszerzania kompetencji i komplementarności pracowników, które wpływa na poprawę i optymalizację wykorzystania czasu pracy. Szpital dokonał rozbudowy instalacji tlenowej Szpitala, niezbędnej do efektywnego działania m.in. w warunkach epidemii SARS-COV-2. 

Współpraca z organizacjami rządowymi i pozarządowymi 

Szpital aktywnie współpracuje z podmiotami zewnętrznymi w kontekście pozyskiwania sprzętu i aparatury medycznej lub środków finansowych na ich zakup. Jest w stałym kontakcie z Fundacjami: na Rzecz Rozwoju Szpitala Grajewskiego, WOŚP, POLSAT, TVN, KGHM, organizacją „Rubież”, Caritas, WARTA, Totalizator Sportowy, z których udało się pozyskać środki finansowe na wkład własny inwestycji oraz środki rzeczowe, m.in. samochód osobowy, wirówka laboratoryjna, środki ochrony indywidualnej, 35 łóżka szpitalne czy szafki przyłóżkowe Dzięki współpracy Szpital dokonuje wymiany wyeksploatowanych zasobów bez konieczności angażowania własnych środków finansowych. Aktywnie uczestniczy w życiu kadr zarządzających szpitalami (spotkania z dyrektorami innych szpitali, marszałkiem, wojewodą, regionalnym dyrektorem NFZ). 

Polityka kadrowa 

Z uwagi na wysoką średnią wieku personelu Szpital podejmuje działania w kierunku dywersyfikacji i zwiększenie komplementarności personelu. Aktywnie poszukuje i pozyskuje personel w celu zabezpieczenia realizacji świadczeń w przypadku nieprzewidzianych absencji. Został wprowadzony system rotacji pracowników pomiędzy komórkami Szpitala w celu ograniczenia pracy w godzinach nadliczbowych. Realizowane są procedury akredytacji kolejnych oddziałów Szpitalnych pod kątem możliwości odbycia specjalizacji lekarskiej (obecnie istnieje możliwość odbycia specjalizacji na Oddziale Chirurgii i Oddziale Chorób Wewnętrznych, realizowane są działania do uzyskania akredytacji na Oddziałach Urazowo - Ortopedycznym i Położniczo-Ginekologicznym). Wszelkie podejmowane działania ukierunkowane są na optymalizację wykorzystania czasu pracy wszystkich grup zawodowych – personelu sprzątającego, administracyjnego, technicznego, techników analityki, fizjoterapii, pielęgniarek, lekarzy i innych. 

Szpital konsekwentnie realizuje politykę obniżania kosztów funkcjonowania przy jednoczesnej dywersyfikacji źródeł i zwiększania poziomu przychodów. Dzięki podjętym działaniom i pomimo sytuacji epidemiologicznej kraju powstrzymano tendencję corocznego pogarszania się wyniku finansowego. Istotne z punktu widzenia uzyskania stabilności finansowej są permanentna kontrola i modyfikacja wdrożonych już rozwiązań w celu utrzymania pozytywnego trendu. Wszelkie działania podejmowane są po analizie i weryfikacji ewentualnych skutków finansowych, jakościowych oraz społeczno-demograficznych. W trosce o zachowanie ciągłości funkcjonowania Szpitala, poprawy jakości świadczonych usług i komfortu pracy personelu założenia programu naprawczego wdrażane są stopniowo.

 

Jeszcze dyscyplina pracy. Niektórzy pracownicy zatrudnieni na cały etat opuszczą swoje miejsca pracy już po paru godzinach. W okresie rocznym są to naprawdę duże pieniądze.
Napisał: obserwator dodano: 2021-03-01 10:32:08

Na środkach dezynfekcyjnych to mała oszczędność zdobyta, bo dostał szpital środki z Agencji Rządowej i od wojska ,jeszcze chyba zapasy są.Pracownicy i tak będą wychodzić wczesniej, bo wszystkich drzwi nie zabezpieczą.
Napisał: Karol dodano: 2021-03-01 20:20:14

Chyba wszyscy wiedza kto o ktorej przychodzi i wychodzi mysle ze kadry i dyrekcja tez. Wiec dajcie juz spokoj, jesli jest odgorne przyzwolenie.
Napisał: Dyscyplina dodano: 2021-03-01 21:47:44

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.