Pismo do Ochrony Środowiska

aktualizacja: 2019-06-22 20:05:58     nr wiadomości: 39543     przeczytano: 6472     Ilość komentarzy komentarze: 0

Podlaski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku
15-624 Białystok, ul. Ciołkowskiego 2/3
oraz według rozdzielnika

 

Mieszkańcy Miasta Grajewo pismem skierowanym do Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku, zwracają się z prośbą o pomoc w rozwiązaniu ważnego społecznie problemu, z którym mamy do czynienia w ciągu ostatnich kilku lat.

W latach 2014-2018 na terenie naszego miasta przy ul. Elewatorskiej został wybudowany zakład Agrocentrum Sp. z o. o. który produkuje na bardzo dużą skalę paszę dla zwierząt. W internecie i innych mediach społecznościowych czytaliśmy i nadal czytamy, że jest to jeden z   najnowocześniejszych z tego typu zakładów w Polsce lecz nie ma żadnej wzmianki na temat jego negatywnego oddziaływania na ludzi  i miejscowe środowisko.

Inwestor rozpoczął budowę  po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę, poprzedzonej postępowaniem lokalizacyjnym przeprowadzonym przez Burmistrza Miasta Grajewo. Działalność, która była prowadzona w wybudowanych wówczas obiektach, nie generowała zbyt dużej uciążliwości w odniesieniu do sąsiedniej zabudowy. Z przedłożonych materiałów wynikało wręcz, że uciążliwość zakładu miała mieścić się w granicach działki inwestora i dlatego odstąpiono od wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W krótkim czasie okazało się jednak, że konieczna jest dalsza rozbudowa zakładu, która doprowadziła do powstania obecnych problemów. Nikt z władz miasta, przy wydawaniu kolejnych decyzji o warunkach zabudowy nie interesował się skutkami jakie wywoła planowana rozbudowa w aspekcie ochrony ludzi i środowiska naturalnego. Niestety, nie udało nam się dotrzeć do żadnych wiarygodnych materiałów (raportów, ustaleń faktycznych itp.), które świadczyłyby o tym, że analizowano te kwestie. W rezultacie, w obecnej konfiguracji, zakład jest bardzo uciążliwy, a w strefie jego szkodliwego oddziaływania, znalazło się położone w bezpośrednim sąsiedztwie istniejące osiedle zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (przy ul. Spokojnej, Legionistów, Kościelnej), oraz zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna na os. Południe i os. Jana Pawła II (m. in. przy ul. płk. Tadeusza Falewicza, mjr Jana Taborowskiego, Wojska Polskiego, Przemysłowej, a w zależności od kierunków wiatru także w  innych częściach miasta).

W zakładzie produkowana jest pasza dla zwierząt,  co podczas procesu mielenia powoduje ogromny hałas, nieprzyjemny zapach i powstawanie bardzo dużej ilości pyłów. Do usuwania zwałów nagromadzonego pyłu i stałych zanieczyszczeń na dachach budynku produkcyjnego i sąsiednich (widocznych na załączonych zdjęciach), dochodzi tylko po naszych interwencjach. Wówczas pracownicy zakładu, uzbrojeni w łopaty, przez kilka godzin oczyszczają dachy co również generuje zanieczyszczenie środowiska.

W procesach technologicznych w Agrocentrum stosuję się oprócz naturalnych surowców typu zboża, kukurydza – również dodatki takie jak: fosforany, kredę, chlorek choliny, melasę, lizyny i    alimet. Mamy podstawy podejrzewać, iż prawdopodobnie dodawane są również chemikalia typu: antybiotyki czy też środki grzybobójcze. W wyniku zachodzących procesów powstają bardzo duże ilości pyłów zawieszonych, które przemieszczają się w kierunku północno-zachodnim i wschodnim a następnie opadają na tereny zabudowy mieszkaniowej.

Pył, to nie jedyny negatywny skutek funkcjonowania zakładu. Zachodzące procesy technologiczne generują ogromny hałas, bardzo nie przyjemny zapach i ponad 0,5 cm wielkości zanieczyszczenia stałe. O ich ilości świadczy miedzy innymi wygląd elewacji pomieszczeń produkcyjnych ( permanentnie “oblepione” ściany budynku ). To sprawia, że nie jesteśmy w   stanie normalnie żyć i funkcjonować w obrębie naszych nieruchomości. Mdły zapach i   unoszący się w powietrzu pył i inne stałe zanieczyszczenia sprawiają, że nie możemy otwierać okien, czy też korzystać z przydomowych ogródków. Jesteśmy wręcz „zasypywani” tymi różnościami 24 godziny na dobę!  Istniejący obecnie stan rzeczy spowodował, że nastąpił spadek wartości naszych nieruchomości. Dzisiaj działki położone przy ulicach: Spokojnej, Legionistów czy Wojska Polskiego nie znajdują nabywców z powodu tego uciążliwego sąsiedztwa.

Stąd zadajemy więc pytanie:

* dlaczego zastosowane w zakładzie urządzenia ochronne i wentylacyjne nie eliminują negatywnych skutków (pył, zapach, hałas i inne stałe zanieczyszczenia) funkcjonowania Agrocentrum w odniesieniu do terenów zabudowy mieszkaniowej?

* kto zrekompensuje właścicielom spadek wartości ich nieruchomości, które znalazły się w   strefie oddziaływania zakładu?

* jak to jest możliwe, że cały proces powstania zakładu był zwolniony z obowiązku ustalenia jego oddziaływania na ludzi i środowisko naturalne?

Z prośbą o rozwiązanie nurtujących nas od kilku lat problemów wielokrotnie zwracaliśmy się do Burmistrza Miasta Dariusza Latarowskiego, niestety jego działania i innych osób, instytucji nie przyniosły oczekiwanych, potrzebnych skutków. Odbyło się wprawdzie kilka spotkań z udziałem władz miasta, właścicieli zakładu i służb ochrony środowiska, ale te, jak dotąd nie przyniosły żadnych efektów. W październiku 2018 r. podczas wizji lokalnej w terenie ustalono, iż Wojewódzka Inspekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku zainstaluje stację pomiarową jakości powietrza w pobliżu Klubu Hades (na terenie bezpośrednio sąsiadującym z   zakładem). Po czym w dniu 30.11.2018r. WIOŚ wraz z Burmistrzem Grajewa zmienił swoją decyzję i ustalono nową lokalizację stacji pomiarowej na terenie Powiatowej Straży Pożarnej w   Grajewie przy ul. Wojska Polskiego (w załączeniu pismo PWIOŚ w Białymstoku nr WM.7011.2.25.2018r z 13.XII.2018r.).

Naszym zdaniem będzie to zupełnie niemiarodajna lokalizacja, bowiem bardzo rzadko kierunek wiatru zmienia się na tyle, że na terenie PSP odczuwalne są skutki funkcjonowania Agrocentrum. Stwierdzamy to, jako osoby na co dzień przebywające w tym rejonie miasta. W związku z tym, prosimy o zaniechanie lokalizacji stacji na terenie PSP. W zamian proponujemy posadowić ją przy ul. Spokojnej i gotowi jesteśmy udostępnić  (nieodpłatnie) na ten cel teren w obrębie jednej z naszych posesji.

Jednocześnie nadmieniamy, iż na terenie naszego miasta funkcjonuje kilka dużych zakładów przemysłowych i dlatego postawienie stacji tłowej ( jaką Państwo proponujecie ), a nie przemysłowej mija się z celem o czym powinni wiedzieć fachowcy.

W przedmiotowej sprawie posiadamy obszerną korespondencję z Burmistrzem Grajewa, którą możemy Państwu udostępnić w trakcie prowadzonych czynności. Jednocześnie informujemy, że nie jest naszym celem doprowadzenie do zlikwidowania zakładu! Walczymy i walczyć nie przestaniemy jedynie o zainstalowanie takich urządzeń, które wyeliminowałyby opisane powyżej uciążliwości. Właściciel Agrocentrum od 2 lat deklaruje, że podejmie w tym kierunku działania, ale jak dotąd praktycznie nic nie robi.

Nadmieniamy również, że planujemy wystąpić do Starostwa Powiatowego w Grajewie z wezwaniem do analizy warunków pozwolenia zintegrowanego, które było wydane w lutym 2017r  (załączeniu) i jego cofnięcia bowiem uważamy, że jest nieaktualne. Trudno nam zrozumieć, jak to jest możliwe, że jeden z największych zakładów w tej branży w Polsce, generujący tak poważne uciążliwości dla ludzi i środowiska funkcjonuje bez obowiązku ich monitoringu.

Zwracając się do Państwa, bardzo liczymy na pomoc w wyniku, której Agrocentrum w   jak najbliższym terminie zamontuje instalację eliminującą generowany hałas, zapach, pył i   inne stałe zanieczyszczenia. Liczymy na Państwa skuteczniejsze, niż to było do tej pory działania w tym zakresie i przedmiotowa sprawa została rozpatrzona z należytą uwagą. Oczekujemy od państwa odpowiedzi na temat podjętych działań.

 

Otrzymują:

 1.  Ministerstwo Środowiska Departament Prawny 00-922 warszawa; ul. Wawelska 52/54, Dyrektor: Agnieszka Chillon   
  2.  Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Departament Prawny 00-922 Warszawa; ul. Wawelska 52/54, Dyrektor: Grzegorz Mitura
  3. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego 15-874 Białystok; ul. Kardynała Wyszyńskiego 1, Marszałek Województwa Podlaskiego: Artur Kosicki
  4.   Poseł na Sejm RP: Kazimierz Gwiazdowski 19-200 Grajewo; ul. Wojska Polskiego 1
  5.   Główny Inspektor Pracy Departament Prawny 01-231 Warszawa; ul. Płocka 11/13 Dyrektor: Wojciech Gonciarz
  6.  Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat w Białymstoku 15-483 Białystok; ul. Fabryczna 2 Okręgowy Inspektor Pracy: Marek Aleksiejuk
  7.  Główny Inspektor Sanitarny 03-729 Warszawa; ul. Targowa 65 Główny Inspektor Sanitarny: Jarosław Jan Pinkas
  8. Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny w Białymstoku  15-099 Białystok; ul. Legionowa 8 ​ Dyrektor: Elżbieta Kraszewska
  9.  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku,  15-554 Białystok; ul. Dojlidy Fabryczne 23, ​Dyrektor: Beata Bezubik

 

                                                                            W imieniu mieszkańców z poważaniem                                                                                                                                                            Jerzy Fidura

 

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.