Ogłoszenie ZADM w Grajewie

aktualizacja: 2019-04-11 20:34:05     nr wiadomości: 38961     przeczytano: 4637     Ilość komentarzy komentarze: 0

Burmistrz Miasta Grajewo, w imieniu którego działa Dyrektor Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie, ogłasza przetarg nieograniczony pisemny na najem lokalu użytkowego, położonego w Grajewie przy ul. Piłsudskiego 3 o pow. 20,00 m2. Lokal może być przeznaczony na działalność handlową, usługowo-biurową lub inną działalność nieuciążliwą.

1. Przetarg odbędzie się w dniu 26.04.2019 r. o godz. 9.30 w siedzibie Zakładu ADM przy ul. Strażackiej 6 w Grajewie (pok. 23).
2. Cena wywoławcza czynszu najmu - 16,00 zł za lm 2 + obowiązujący podatek VAT.
3. Wadium w wysokości 1 000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc 00/100) należy wpłacić na konto
    03 1020 1332 0000 1002 1074 9002 w Banku PKO Bank Polski S.A. w Grajewie.
4. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu Komisji Przetargowej.
5. Umowa zostanie zawarta na czas określony do 3 lat. Warunkiem zawarcia umowy będzie wniesienie kaucji, stanowiącej równowartość dwumiesięcznego czynszu i opłat dodatkowych, obowiązujących w dniu zawarcia umowy.
6. W ygrywający przetarg opłacać będzie czynsz oraz opłaty do 10 każdego miesiąca z góry, od dnia zawarcia umowy.
7. Stawki czynszu podlegają corocznej waloryzacji w I kw. każdego roku o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług z roku poprzedniego, ogłoszony przez Prezesa GUS".
8. Lokal dostępny od 1.05.2019 r.

Zainteresowani winni składać pisemne oferty w zamkniętej kopercie w sekretariacie Zakładu przy ul. Strażackiej 6 w Grajewie do dnia 26.04.2019 r. do godz. 8.00 z dopiskiem "Lokal użytkowy, ul. Piłsudskiego 7, Grajewo.”

Oferta powinna zawierać:

1. Imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę firmy oraz siedzibę i musi być podpisana.
2. Datę sporządzenia oferty.
3. Oświadczenie, że oferent zapoznał się regulaminem oraz warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.
4. Oferowaną cenę netto za lm 2 powierzchni użytkowej + obowiązujący podatek VAT (23%).

Bliższych informacji o przedmiocie przetargu można uzyskać w Dziale Technicznym Zakładu ADM w Grajewie, ul. Strażacka 6 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy 7.30 - 15.30 lub telefonicznie pod numerem 86 273 08 83.
 

_______________________________________________________

Burmistrz Miasta Grajewo, w imieniu którego działa Dyrektor Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie, ogłasza II przetarg nieograniczony pisemny na najem lokalu użytkowego, położonego w Grajewie przy ul. Piłsudskiego 7 o pow. 19,22 m2. Lokal może być
przeznaczony na działalność handlową, usługowo-biurową lub inną działalność nieuciążliwą.

1. Przetarg odbędzie się w dniu 26.04.2019 r. o godz. 9.00 w siedzibie Zakładu ADM przy ul. Strażackiej 6 w Grajewie (pok. 23).
2. Cena wywoławcza czynszu najmu - 10,00 zł za lm2 + obowiązujący podatek VAT.
3. Wadium w wysokości 1 000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc 00/100) należy wpłacić na konto
   03 1020 1332 0000 1002 1074 9002  w Banku PKO Bank Polski S.A. w Grajewie.
4. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu KomisjiPrzetargowej.
5. Umowa zostanie zawarta na czas określony do 3 lat. Warunkiem zawarcia umowy będzie wniesienie kaucji, stanowiącej równowartość dwumiesięcznego czynszu i opłat dodatkowych, obowiązujących w dniu zawarcia umowy.
6. Wygrywający przetarg opłacać będzie czynsz oraz opłaty do 10 każdego miesiąca z góry, od dnia zawarcia umowy.
7. Stawki czynszu podlegają corocznej waloryzacji w I kw. każdego roku o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług z roku poprzedniego, ogłoszony przez Prezesa GUS".
8. Lokal dostępny od 1.04.2019 r.

Zainteresowani winni składać pisemne oferty w zamkniętej kopercie w sekretariacie Zakładu przy ul. Strażackiej 6 w Grajewie do dnia 26.04.2019 roku do godz. 8.00 z dopiskiem "Lokal użytkowy, ul. Piłsudskiego 7, Grajewo.”

Oferta powinna zawierać:

1. Imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę firmy oraz siedzibę i musi być podpisana.
2. Datę sporządzenia oferty.
3. Oświadczenie, że oferent zapoznał się regulaminem oraz warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.
4. Oferowaną cenę netto za lm2 powierzchni użytkowej + obowiązujący podatek VAT (23%).

Bliższych informacji o przedmiocie przetargu można uzyskać w Dziale Technicznym Zakładu ADM w Grajewie, ul. Strażacka 6 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy 7.30 - 15.30 lub telefonicznie pod numerem 86 273 08 83.

 

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.