Ogłoszenie ZADM

aktualizacja: 2019-03-20 14:27:09     nr wiadomości: 38753     przeczytano: 2127     Ilość komentarzy komentarze: 0

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta Grajewo, w imieniu którego działa Dyrektor Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie,
ogłasza przetarg nieograniczony pisemny na najem lokalu użytkowego,
położonego w Grajewie przy ul. Piłsudskiego 7 o pow. 19,22 m2.

Lokal może być przeznaczony na działalność handlową, uslugowo-biurową lub inną działalność nieuciążliwą.


1. Przetarg odbędzie się w dniu 5.04.2019 r. o godz. 900 w siedzibie Zakładu ADM przy ul. Strażackiej 6 w Grajewie (pok. 23).
2. Cena wywoławcza czynszu najmu - 10,58 zł za lm 2 + obowiązujący podatek VAT.
3. Wadium w wysokości 1 000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc 00/100) należy wpłacić na konto 03 1020 1332 0000 1002 1074 9002 w Banku PKO Bank Polski S.A. w Grajewie.
4. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu Komisji Przetargowej.
5. Umowa zostanie zawarta na czas określony do 3 lat. Warunkiem zawarcia umowy będzie wniesienie kaucji, stanowiącej równowartość dwumiesięcznego czynszu i opłat dodatkowych, obowiązujących w dniu zawarcia umowy.
6. Wygrywający przetarg opłacać będzie czynsz oraz opłaty do 10 każdego miesiąca z góry, od dnia zawarcia umowy.
7. Stawki czynszu podlegają corocznej waloryzacji w I kw. każdego roku o średnioroczny  wskaźnik wzrostu cen towarów i usług z roku poprzedniego, ogłoszony przez Prezesa GUS".
8. Lokal dostępny od 1.04.2019 r.

Zainteresowani winni składać pisemne oferty w zamkniętej kopercie w sekretariacie Zakładu przy ul. Strażackiej 6 w Grajewie do dnia 5.04.2019 roku do godz. 8.00 z dopiskiem "Lokal użytkowy, ul. Piłsudskiego 7, Grajewo.”

Oferta powinna zawierać:
1. Imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę firmy oraz siedzibę i musi być podpisana.
2. Datę sporządzenia oferty.
3. Oświadczenie, że oferent zapoznał się regulaminem oraz warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.
4. Oferowaną cenę netto za lm 2 powierzchni użytkowej + obowiązujący podatek VAT (23%).

Bliższych informacji o przedmiocie przetargu można uzyskać w Dziale Technicznym Zakładu ADM w Grajewie, ul. Strażacka 6 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy 7.30 - 15.30 lub telefonicznie pod numerem 86 273 08 83.

 

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.