Ogłoszenie SMLW

aktualizacja: 2017-05-18 21:32:45     nr wiadomości: 31777     przeczytano: 7849     Ilość komentarzy komentarze: 2

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Grajewie zawiadamia swoich członków, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w naszej Spółdzielni w roku bieżącym odbędzie się w następujących terminach:

I. Część - 6 czerwca 2017 r.  Członkowie zamieszkali na os. Południe   Bud. nr 1, 2, 5, 7, 8, 10, 11, 14,15,18,19,20,21, 22, 23, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 56.   

 II. Część II   - 7 czerwca 2017 r. Członkowie zamieszkali na os. Centrum. 
 III . Część III  - 8 czerwca 2017 r.  Członkowie zamieszkali na os. Południe  Bud. nr 24, 25, 26, 26A, 27, 28, 28A, 28B, 29,  30, 31, 32A, 60, 60A, 60B, 60C, 61, 62, 65, 66.

 IV. Część IV    - 9 czerwca 2017 r.  Członkowie zamieszkali na os. 1000 – lecia   ,  Broniewskiego i członkowie oczekujący.

Zebrania odbędą się w świetlicy Spółdzielni os. Południe 36 w Grajewie o godzinie 17 – tej.

 

______________________

PORZĄDEK OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
06.06.2017 r. – 09.06.2017 r.


 

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Prezydium.

3. Przedstawienie Regulaminu Walnego Zgromadzenia i porządku obrad.

4. Przedstawienie Protokołu Kolegium wraz z protokołami z poszczególnych części Walnego 

Zgromadzenia z czerwca 2016 roku.

5. Wybór Komisji:

a) Uchwał i Wniosków

b) Skrutacyjno - Wyborczej

6. Złożenie sprawozdań:

a) Zarządu Spółdzielni z jej działalności za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym i ze wskazaniem w sprawie podziału nadwyżki bilansowej.

b) z realizacji Uchwał i wniosków przyjętych na poprzednich częściach Walnego Zgromadzenia

    c) z działalności Rady Nadzorczej w roku 2016.

7. Informacja o realizacji wniosków polustracyjnych.

8. Przedstawienie programu działania Spółdzielni na 2017 rok.

9. Przedstawienie najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w okresie od  podjęcia Uchwały na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu do podjęcia Uchwały na kolejnym  Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

10. Zgłoszenie delegata na Zjazd Spółdzielczego Regionalnego Związku Rewizyjnego w Białymstoku.

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu liczebnego Rady Nadzorczej.

12. Dyskusja.

13. Przedstawienie zgłoszonych kandydatów na członków do Rady Nadzorczej i dokonanie wyboru Rady Nadzorczej wraz z podjęciem Uchwały.

14. Podjęcie Uchwał w przedmiocie omawianych spraw w punktach 6 – 10 wraz ze sprawozdaniem Komisji Uchwał i Wniosków w sprawie podjętych Uchwał w tym w sprawie wyniku wyboru do Rady  Nadzorczej.

15. Zamknięcie obrad.

    Informujemy, że każdy Członek Spółdzielni ma prawo zapoznać się z materiałami dotyczącymi porządku obrad Walnego Zgromadzenia, łącznie ze wszystkimi sprawozdaniami i projektami Uchwał, które będą wyłożone  w siedzibie Spółdzielni w Grajewie os. Południe 36 pokój nr 7 w dni robocze w godz. od 9.00 do 14.00. Materiały będą również dostępne na stronie internetowej www.smlwgrajewo.pl

Zapraszamy do wzięcia udziału.

                                

Grajewo, dnia 09.05.2017 r.                    

Zarząd Spółdzielni


______________________
I N F O R M A C J A 

w sprawie wyboru członków do Rady Nadzorczej Spółdzielni

Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Grajewie a kadencję 2017 – 2020


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Grajewie informuje, że przedmiot porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków, które odbędzie się w dniach 06 – 09 czerwca 2017 r. będzie obejmował wybory członków do Rady Nadzorczej na nową kadencję w latach 2017 – 2020.

Zgłoszenie na kandydata do Rady Nadzorczej może nastąpić po uzyskaniu poparcia, przez co najmniej 30 członków, podpisanych na zgłoszeniu kandydata ze wskazaniem imienia i nazwiska, adresu, nr PESEL.

Do zgłoszenia należy dołączyć pisemną zgodę zgłaszanego kandydata na kandydowanie. Osoby zainteresowane informujemy, że pomocniczo są opracowane druki dostępne w siedzibie Spółdzielni. Zgłaszanie kandydatów na członków do Rady Nadzorczej winno być doręczone w terminie nie później niż 15 dni przed dniem odbycia I  części Walnego Zgromadzenia.

        

A kiedy spotkanie mają członkowie którzy tam nie mieszkają a są członkami bo nikt im nie zwrócił wkładu członkowskiego jak sprzedawali mieszkania .
Napisał: ekonom dodano: 2017-05-20 17:48:35

A czy ci, którzy sprzedali, wystąpili z pismem, żeby ich wykreślić z listy członków i zwrócić wkład? Skąd wiadomo,czy nie kupią innego mieszkania w tej samej spółdzielni?
Napisał: Mieszkaniec dodano: 2017-05-22 12:12:45

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.