Obwieszczenie Starosty

aktualizacja: 2016-10-07 10:24:41     nr wiadomości: 29682     przeczytano: 1623     Ilość komentarzy komentarze: 0

OBWIESZCZENIE STAROSTY GRAJEWSKIEGO

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej „Przebudowa drogi gminnej nr 103349B w miejscowości Koszarówka”


Zgodnie art. 11f. ust. 3. i 4. ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (DzU 2015, poz. 2031 ze zm.) oraz art. 49. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 – Kodeks postępowania administracyjnego

(DzU z 2016r., poz. 23 ze zm.) – zawiadamiam, że na wniosek – Wójta Gminy Grajewo ul. Komunalna 6, 19-200 Grajewo – Starosta Grajewski wydał w dniu 30.09.2016 r. decyzję nr 8/2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 103349B w miejscowości Koszarówka”


Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, jest jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości oraz zatwierdzającą projekt budowlany. Nieruchomości wydzielone liniami rozgraniczającymi teren ustalone decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanowią linie podziału nieruchomości i stają się z mocy prawa własnością jednostki samorządu terytorialnego – Powiatu Grajewskiego. Stronami postępowania w sprawie są – właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości, położonych na działkach usytuowania obiektu i nieruchomości znajdujących się w obszarze linii rozgraniczających określających niezbędne granice terenu pod projektowane obiekty budowlane.

Granice lokalizacji inwestycji obejmują następujące nieruchomości:

Działki nr ewidencyjny 8/3, 8/4, 245, 170/3, 170/14, 193/5, 193/3, 193/6, 178/3, 178/17, 178/9, 177, 178/18, 178/28, 172/1, 180/5, 175/5, 175/4, 174/14, 173/9, 173/12, 176/1, 183, 184/5, 184/10, 184/11, 18, 191/3, 35, 198/1, 232, 235/11, 235/3, 236/7, 242, 236/13, 174/12, 171/2, 173/1, 174/1,

184/16, 184/17, 21/1, 21/2, 231/1, 215/1, 16, 217/3, 217/4, 218, 221, 222, 223, 224 w obrębie m. Koszarówka i nr 50/2, 109 w obrębie m. Danówek , jednostka ewidencyjna Grajewo.

Działki objętej liniami rozgraniczającymi przedmiotowej inwestycji, które będą w całości przejęte na cele związane z realizacją inwestycji:

1. Jednostka ewidencyjna Grajewo:

działka nr ewid. 173/1 o powierzchni 0,0146ha - obręb ewid. Koszarówka

działka nr ewid. 184/16 o powierzchni 0,0044ha - obręb ewid. Koszarówka

działka nr ewid. 184/17 o powierzchni 0,0347ha - obręb ewid. Koszarówka

działka nr ewid. 21/1 o powierzchni 0,0018ha - obręb ewid. Koszarówka

działka nr ewid. 21/2 o powierzchni 0,0017ha - obręb ewid. Koszarówka

działka nr ewid. 231/1 o powierzchni 0,0052ha - obręb ewid. Koszarówka

działka nr ewid. 215/1 o powierzchni 0,0006ha - obręb ewid. Koszarówka

Działki ulegające podziałowi:

1. Obręb ewidencyjny: Koszarówka, jednostka ewidencyjna: Grajewo

Działka nr ewid. 16 o pow. 0,1533ha na działki:

a) 16/1 o powierzchni 0,1384ha b) 16/2 o powierzchni 0,0149ha

Działka nr ewid. 217/3 o pow. 0,0619ha na działki:

a) 217/6 o powierzchni 0,0613ha b) 217/5 o powierzchni 0,0006ha

Działka nr ewid. 217/4 o pow. 0,0762ha na działki:

a) 217/8 o powierzchni 0,0758ha b) 217/7 o powierzchni 0,0004ha

Działka nr ewid. 218 o pow. 0,2075ha na działki:

a) 218/2 o powierzchni 0,2068ha b) 218/1 o powierzchni 0,0007ha

Działka nr ewid. 221 o pow. 0,1060ha na działki:

a) 221/2 o powierzchni 0,1056ha b) 221/1 o powierzchni 0,0004ha

Działka nr ewid. 222 o pow. 0,1070ha na działki:

a) 222/2 o powierzchni 0,1066ha b) 222/1 o powierzchni 0,0004ha

Działka nr ewid. 223 o pow. 0,0865ha na działki:

a) 223/2 o powierzchni 0,0846ha b) 223/1 o powierzchni 0,0019ha

Działka nr ewid. 224 o pow. 0,0905ha na działki:

a) 224/2 o powierzchni 0,0893ha b) 224/1 o powierzchni 0,0012ha


Powyższe oznaczenia interpretować:

ppkt. b) - nr działek ewidencyjnych objętych liniami rozgraniczającymi przedmiotowej inwestycji, które będą przejęte na cele związane z realizacją inwestycji,

ppkt. a) - nr działki ewidencyjnej po podziale, która znajduje się poza liniami rozgraniczającymi w/w inwestycji i pozostająca własnością dotychczasowego właściciela.


Decyzja wraz z załącznikami znajduje się do wglądu w Wydziale Architektoniczno- Budowlanym Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B, pokój nr 23, 24 w godzinach 7.30 - 15.30, tel. 86 273 84 70.

Zgodnie z art. 18 ust. 1e ww ustawy „W przypadku w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomości i opróżni lokal oraz inne pomieszczenie niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia:

1) doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji, o której mowa w art. 17,

2) doręczenia postanowienia o nadaniu decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności albo

3) w którym decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej stała się ostateczna 

- wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równa 5% wartości nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego.”


Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Grajewie: www.bip.starostwograjewo.pl (w zakładce ogłoszenia) oraz na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Gminy Grajewo. Ponadto zawiadomienie o wydaniu ww. decyzji Starosty Grajewskiego wysyła się dotychczasowym właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości na adres wskazany w katastrze nieruchomości. Doręczenie zawiadomienia na adres wskazany w katastrze nieruchomości jest skuteczne.

Zgodnie z art. 49. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (DzU z 2016r., poz. 23 ze zm.) w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie - doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się obwieszczenia o wydaniu decyzji.

Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem Starosty Grajewskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.

Niniejsze obwieszczenie stanowi dopełnienie obowiązku wynikające z art. 10. § 1. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

 

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.