Obwieszczenie

aktualizacja: 2019-08-21 19:18:10     nr wiadomości: 39978     przeczytano: 3878     Ilość komentarzy komentarze: 0

OBWIESZCZENIE 

BURMISTRZA SZCZUCZYNA

z dnia 21 sierpnia 2019 roku

o przystąpieniu do regulacji tytułów prawnych nieruchomości stanowiących własność, bądź będących w użytkowaniu wieczystym Gminy i Miasta Szczuczyn, zajętych pod urządzenia infrastruktury technicznej, poprzez ustanowienie służebności przesyłu.

     Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm. ), art. 3051 i art. 3053 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.- Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019r. poz. 1145), Burmistrz Szczuczyna zawiadamia, że na terenie Gminy i Miasta Szczuczyn trwa proces regulacji tytułów prawnych do nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta Szczuczyn zajętych pod urządzenia infrastruktury technicznej służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz łączności publicznej, poprzez ustanowienie służebności przesyłu  w rozumieniu art. 3051 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.- Kodeks cywilny.

      W związku z powyższym wzywa się przedsiębiorców przesyłowych, o których mowa w art. 431 ww. ustawy zajmujących się doprowadzaniem energii elektrycznej, świadczeniem usług telekomunikacyjnych i dostawców internetu do składania, w terminie do dnia 31 października 2019 roku, wniosków o przeprowadzenie postępowania o nabycie tytułu prawnego do nieruchomości stanowiących własność, bądź będących w użytkowaniu wieczystym Gminy i Miasta Szczuczyn, zajętych pod urządzenia infrastruktury technicznej, poprzez ustanowienie służebności przesyłu.

Wnioski, zgodnie z załączonym poniżej wzorem, należy składać na adres: Urząd Miejski w Szczuczynie, z siedzibą pod adresem: 19-230 Szczuczyn, plac 1000-lecia 23.

     Względem przedsiębiorców przesyłowych zajmujących się doprowadzaniem energii elektrycznej, świadczeniem usług telekomunikacyjnych i dostawców internetu, którzy nie wystąpią z wnioskiem w ww. zakresie zostaną podjęte dalsze czynności przewidziane przepisami prawa związane z ochroną prawa własności dotyczące nieruchomości stanowiących własność, bądź będących w użytkowaniu wieczystym Gminy i Miasta Szczuczyn, zajętych pod urządzenia infrastruktury technicznej.

  • wniosek przedsiębiorcy przesyłowego o ustanowienie służebności przesyłu ze wskazaną powierzchnią gruntu (długość x szerokość), która zostanie (została) zajęta przez urządzenia przesyłowe oraz wskazanie przedmiotu służebności poprzez zaznaczenie na mapie zasadniczej w skali 1:1000 granic wykonywania tego prawa,

  • 1 egz. mapy zasadniczej w skali 1:1000.

Przedmiotowe obwieszczenie podlega zamieszczeniu w prasie lokalnej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Szczuczynie oraz wywieszeniu na tablicach ogłoszeń tut. urzędu.

http://bip.um.szczuczyn.wrotapodlasia.pl/resource/file/download-file/id.700
 

      BURMISTRZ SZCZUCZYNA

                  Artur Kuczyński

 
Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.