OBWIESZCZENIE

aktualizacja: 2019-08-29 09:25:46     nr wiadomości: 40048     przeczytano: 3813     Ilość komentarzy komentarze: 0

OBWIESZCZENIE
STAROSTY GRAJEWSKIEGO
z dnia 28.08.2019 r.

o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej pod nazwą  „Rozbudowa drogi gminnej – w miejscowości Rydzewo Pieniążek, gm. Radziłów”.
     Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2086 ze zm.) oraz art. 11d. ust. 5. i 6. ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1474 ze zm.) – obwieszcza się, że w dniu 31.07.2019 r. na wniosek Wójta Gminy Radziłów ul. Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów, działającego w imieniu Gminy Radziłów, ul. Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Rozbudowa drogi gminnej –  w miejscowości Rydzewo Pieniążek, gm. Radziłów”. 
 
    Zawiadamia się, że decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jest jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości, a także zatwierdzającą projekt budowlany.

Granice lokalizacji inwestycji obejmują następujące nieruchomości:                                  
Działki o nr ewidencyjnych działki nr działki nr 147 – obręb Rydzewo Pieniążek, oraz części działek 154, 153, 128, 126 – obręb Rydzewo Pieniążek.
Działki ulegające podziałowi:

1. Obręb ewidencyjny Rydzewo Pieniążek, jednostka ewidencyjna Radziłów:

Działka nr ewid. 154 o pow. 3,0676 ha na działki:
a) 154/1 o powierzchni 0,0529 ha       b) 154/2 o powierzchni 3,0147 ha
    
Działka nr ewid. 153 o pow. 2,1080 ha na działki:
a)153/1 o powierzchni 0,0158 ha      b) 153/2 o powierzchni 2,0922 ha

Działka nr ewid. 128 o pow. 9,6958 ha na działki:
a) 128/2 o powierzchni 0,1248 ha    b) 128/1 o powierzchni 4,8902 ha  
c)128/3 o powierzchni 4,6808

Działka nr ewid. 126 o pow. 3,0739 ha na działki:
a)126/1 o powierzchni 0,0759 ha      b) 126/2 o powierzchni 2,9980 ha

Powyższe oznaczenia interpretować :
ppkt. a) - nr działek ewidencyjnych objętych liniami rozgraniczającymi przedmiotowej inwestycji,  które będą przejęte na cele związane z realizacją inwestycji,
            
ppkt. b) i c) - nr działki ewidencyjnej po podziale, która znajduje się poza liniami rozgraniczającymi w/w inwestycji i pozostająca własnością dotychczasowego właściciela.

     Wszystkie strony postępowania zawiadamia się,  że z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy można zapoznać się oraz zgłaszać uwagi i wnioski w trakcie prowadzonego postępowania w Wydziale Architektoniczno- Budowlanym Starostwa Powiatowego  w Grajewie, ul. Strażacka 6B, pokój nr 23, 24 w godzinach 730-1530,  tel. (086) 273-84-70, w terminie 14 dni od publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.
     Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Grajewie : www.bip.starostwograjewo.pl    (w zakładce ogłoszenia) oraz na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Gminy Radziłów. Ponadto, zawiadomienie o wszczęciu postępowania ww. sprawie wysyła się dotychczasowym właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości na adres wskazany w katastrze nieruchomości. Doręczenie zawiadomienia na adres wskazany w katastrze nieruchomości jest skuteczne.
     Zgodnie z art. 49. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie - doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się obwieszczenia  o wszczęciu postępowania.
     Niniejsze obwieszczenie stanowi dopełnienie obowiązku wynikające z  art. 10. § 1. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.