Nabór na wolne stanowisko

aktualizacja: 2018-06-12 10:19:25     nr wiadomości: 35509     przeczytano: 1980     Ilość komentarzy komentarze: 0

WÓJT GMINY RADZIŁÓW

ogłasza nabór

 kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze  ds. obrony cywilnej i zarzadzania kryzysowego

Nazwa i adres jednostki :

Urząd Gminy Radziłów
Plac 500-lecia 14
19-213 Radziłów

 1. Określenie stanowiska urzędniczego:
  ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego – ½ etatu
 2. Wymagania niezbędne w stosunku do kandydata:
  1. obywatelstwo polskie,
  2. wykształcenie wyższe
  3. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
  4. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
  6. prawo jazdy kat. B,
  7. znajomość obsługi komputera na poziomie co najmniej dobrym.
 1. Wymagania preferowane w stosunku do kandydata:
  1. doświadczenie zawodowe w administracji publicznej,
  2. znajomość i umiejętność właściwej interpretacji przepisów prawa i zagadnień związanych z realizacją zadań na stanowisku pracy w zakresie obrony cywilnej, zarzadzania kryzysowego, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o ochronie danych osobowych,
  3. odpowiedzialność, systematyczność, dokładność, kreatywność, zaangażowanie, punktualność;
  4. umiejętność pracy pod presją czasu, duża odporność na stres,
  5. umiejętność pracy w zespole,
  6. wysoki poziom motywacji i gotowość do pracy w niestandardowych godzinach dostosowanych do potrzeb sytuacji kryzysowych,
  7. znajomość topografii Gminy Radziłów.
 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym, na które prowadzony jest nabór:
  1. opracowywanie planów i programów szkolenia obronnego, a także organizowanie szkolenia i prowadzenia dokumentacji szkoleniowej,
  2. tworzenie struktur obrony cywilnej,
  3. opracowywanie i aktualizacja planu operacyjnego funkcjonowania Gminy w warunkach zagrożenia  bezpieczeństwa Państwa i w czasie wojny, opracowywanie tabeli realizacji zadań operacyjnych w Gminie w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa Państwa i w czasie wojny,
  4. opracowywanie kart realizacji zadań wynikających z tabel operacyjnych,
  5. sporządzanie i aktualizacja dokumentacji planistycznej w zakresie przygotowania głównego stanowiska kierowania,
  6. opracowywanie i aktualizacja planu przygotowania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne, planu zabezpieczenia sanitarno-epidemiologicznego Gminy, opracowywanie i uaktualnianie dokumentacji stałego dyżuru,
  7. planowanie i prowadzenia kontroli w jednostkach organizacyjnych Urzędu z zakresu realizacji zadań obronnych,
  8. opracowanie oraz aktualizacja planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowej,
  9. organizacja systemu wykrywania i alarmowania oraz ostrzegania Gminy,
  10. prowadzenie i aktualizacja bazy danych Szefa OC,
  11. opracowanie oraz aktualizacja planu zarzadzania kryzysowego Gminy,
  12. koordynowanie, dokumentowanie pracy gminnego zespołu zarzadzania kryzysowego i aktualizacja planu operacyjnego ochrony przed powodzią , prowadzenie gminnego magazynu przeciwpowodziowego,
  13. współdziałanie z organami prawa i porządku publicznego w zakresie bezpieczeństwa na terenie gminy, koordynacja działań w zakresie prawidłowego przepływu informacji pomiędzy służbami , inspekcjami i strażami a starostą,
  14. planowanie potrzeb materiałowych i środków finansowych na realizację zadań obronnych, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej,
  15. realizacja innych zadań i działań w ramach powierzonego zakresu, zleconych przez Wójta, Zastępcę Wójta i Sekretarza Gminy oraz kierownika referatu.
Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.