Nabór na stanowiska urzędnicze

aktualizacja: 2019-08-28 22:23:11     nr wiadomości: 40045     przeczytano: 7155     Ilość komentarzy komentarze: 0

NABÓR NA STANOWISKO
urzędnicze

W STAROSTWIE POWIATOWYM W GRAJEWIE 

ul. STRAŻACKA 6B, 19-200 GRAJEWO

 

Starosta Grajewski

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko urzędnicze:

 Starszy specjalista  w Starostwie Powiatowym  w Grajewie

 

 1. Nazwa i adres jednostki: Starostwo Powiatowe w Grajewie, ul. Strażacka 6B, 19-200 Grajewo.

 2. Określenie stanowiska:Starszy specjalista -1 etat – pełny wymiar czasu pracy.

 3. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem urzędniczym:

 4. posiadanie obywatelstwa polskiego, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy  z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1282 ze zm.),

 5. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania  z pełni praw publicznych,

 6. brak skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, wykształcenie wyższe,

 7. posiadanie nieposzlakowanej opinii, 

 8. staż pracy: 3 lata

 9. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,

 10. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 1. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem urzędniczym:

 1. znajomość przepisów: ustawy kodeks postępowania administracyjnego, ustawy prawo o ruchu drogowym, ustawy o kierujących pojazdami, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o dostępie do informacji publicznej. 

 2. umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych oraz znajomość oprogramowania WORD i EXCEL,

 3. mile widziane doświadczenie pracy w administracji,

 4. umiejętność pracy zespołowej, sumienność, rzetelność, kreatywność, dobra organizacja pracy.  

 1. Główne zadania na stanowisku pracy: 

 1. wydawanie decyzji o rejestracji lub czasowej rejestracji pojazdów,

 2. wydawanie:

- dowodów rejestracyjnych i ich wtórników,

- nalepek kontrolnych, 

- tablic rejestracyjnych i ich wtórników,

- kart pojazdów dla pojazdów sprowadzanych z zagranicy i ich wtórników,

                  3) wyrejestrowywanie pojazdów,

                  4) wydawanie zaświadczeń potwierdzających dane pojazdu w zagubionym   dowodzie rejestracyjnym lub karcie pojazdu,

  1. przyjmowanie zawiadomień o nabyciu lub zbyciu pojazdu, bądź o zmianie stanu  faktycznego wymagającej zmiany danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym,

  1. przekazywanie do centralnej ewidencji pojazdów danych lub informacji  podlegających gromadzeniu w tej ewidencji,

      7)   prowadzenie ewidencji pojazdów.

            6. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grajewie ul. Strażacka 6B. Praca przy komputerze i obsłudze urządzeń biurowych. Współpraca z  pracownikami Starostwa Powiatowego w Grajewie. 

Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.  

 1. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Grajewie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6%.

 2. Zainteresowane osoby składają następujące dokumenty:

 1. list motywacyjny,

 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

 3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenia, poświadczone przez kandydata na każdej stronie "za zgodność z oryginałem"- miejscowość, data i czytelny podpis,

 4. kserokopie świadectw pracy dokumentujących okres zatrudnienia lub w przypadku pozostawania pracownika w stosunku pracy w czasie naboru – zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu pracownika zawierające informacje o długości okresu zatrudnienia, poświadczone przez kandydata na każdej stronie „za zgodność z oryginałem” – miejscowość, data i czytelny podpis,

 5. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe i dodatkowe umiejętności poświadczone przez kandydata na każdej stronie „za zgodność z oryginałem” – miejscowość, data i czytelny podpis,

 6. podpisane czytelnie przez  kandydata i złożone w formie odrębnych dokumentów pisemne oświadczenia:

 1. o posiadaniu obywatelstwa polskiego, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy  z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1282 ze zm.),

 2. o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz  korzystaniu z pełni praw publicznych,

 3. o braku skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 4. oświadczenie kandydata wyrażającego zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Starostę Grajewskiego na potrzeby przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko urzędnicze, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

 5. o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku:   Starszy specjalista w Starostwie Powiatowym w Grajewie.

 

Dokumenty w zaklejonych kopertach z napisem "Nabór na stanowisko Starszy specjalista w Starostwie Powiatowym w Grajewie" z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu i nr telefonu kandydata należy składać w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B  pokój nr 18, I piętro w terminie do 09 września 2019 r. do godz. 15:30.

Oferty, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Grajewie po wyżej określonym terminie lub złożone zostaną w innej formie lub też nie będą spełniać wymogów formalnych, nie będą rozpatrywane, a osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane.

Nadesłane oferty nie podlegają zwrotowi.

Kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomieni telefonicznie bądź odrębnym pismem o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Grajewie, a także na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Grajewie, ul. Strażacka 6B, 19-200 Grajewo.
 

Grajewo, 28 sierpnia 2019 r. 

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.