Modernizacja szpitala

aktualizacja: 2016-09-29 09:31:26     nr wiadomości: 29612     przeczytano: 4849     Ilość komentarzy komentarze: 0

Modernizacja i przebudowa Pododdziału Noworodkowego z Blokiem Porodowym w ramach Oddziału Położniczo – Ginekologicznego Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Ginela w Grajewie

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla potrzeb przebudowy i remontu pomieszczeń Pododdziału Noworodkowego z Blokiem Porodowym, w oparciu o program funkcjonalno – użytkowy będący Załącznikiem nr 1 do SIWZ, a następnie wykonanie na podstawie tej dokumentacji robót remontowo – budowlanych, w tym doprowadzenie i wykonanie niezbędnych instalacji.

Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: : 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla potrzeb przebudowy i remontu pomieszczeń Pododdziału Noworodkowego z Blokiem Porodowym, w oparciu o program funkcjonalno – użytkowy będący Załącznikiem nr 1 do SIWZ, a następnie wykonanie na podstawie tej dokumentacji robót remontowo – budowlanych, w tym doprowadzenie i wykonanie niezbędnych instalacji.
2. Roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego, wiedzą techniczną i sztuką budowlaną oraz warunkami określonymi w dokumentacji projektowej i umowie.
3. Dokumentację techniczną należy opracować z uwzględnieniem wymagań Zamawiającego w zakresie właściwości funkcjonalno – użytkowych pomieszczeń określonych w programie funkcjonalno - użytkowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ w uzgodnieniu z Zamawiającym.
4. Przy szacowaniu czasu potrzebnego do zrealizowania przedmiotu zamówienia, a także przy opracowywaniu harmonogramów robót budowlanych i instalacyjnych oraz technologii wykonywania tych prac należy uwzględnić zarówno fakt, że część pomieszczeń podczas prowadzenia robót będzie normalnie eksploatowana, jak i to, że może zaistnieć konieczność etapowego przeprowadzania prac remontowo-budowlanych tylko z częściowym wyłączeniem
z użytkowania obszaru objętego zakresem inwestycji. 
5. Powyższe uwarunkowania wymagają odpowiedniej organizacji i koordynacji robót budowlanych, a w szczególności: etapowania robót budowlanych oraz takiego wydzielenia i wyizolowania stref prowadzenia robót budowlanych w obrębie remontowanych obszarów, aby było możliwe prawidłowe funkcjonowanie pomieszczeń i zapewnienie bezpieczeństwa jego użytkownikom.
6. Podział na strefy i etapowanie powinno być uzgodnione z Zamawiającym w fazie projektowania.
7. Przy opracowywaniu technologii i harmonogramu robót należy uwzględnić także takie zabezpieczenie terenu prac, aby uniknąć w szczególności nadmiernego zanieczyszczenia powierzchni i powietrza oraz wibracji i hałasu. 

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.