Młodzieżowa Rada Miejska

aktualizacja: 2019-06-18 18:49:39     nr wiadomości: 39509     przeczytano: 1445     Ilość komentarzy komentarze: 0

W placówkach oświatowych gminy Szczuczyn odbyły się wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej II kadencji.

Spośród tych, którzy zadeklarowali chęć pracy w MRM wyłoniono piętnaście osób.

Mandaty radnych młodzieżowych otrzymali:
Krystian Pawłowski (Zespół Szkół w Niećkowie) - Przewodniczący MRM
Patryk Borawski (Zespół Szkół w Szczuczynie ) - Wiceprzewodniczący MRM,
Hubert Mordasiewicz (Zespół Szkół w Szczuczynie) - Sekretarz MRM,
Agata Koniecko (Szkoła Podstawowa w Szczuczynie),
Łukasz Pogorzelski (Szkoła Podstawowa w Szczuczynie), 
Tomasz Rydzewski (Szkoła Podstawowa w Szczuczynie),
Tomasz Mioduszewski(Szkoła Podstawowa w Szczuczynie), 
Jakub Skrodzki (Szkoła Podstawowa w Szczuczynie),
Dawid Konopka (Zespół Szkół w Niećkowie),
Maciej Płochowski (Zespół Szkół w Niećkowie),
Szymon Rózio (Zespół Szkół w Niećkowie),
Klaudia Konopka (Publiczne Gimnazjum w Szczuczynie),
Sebastian Rydzewski (Publiczne Gimnazjum w Szczuczynie),
Weronika Solińska (Szkoła Podstawowa w Niedźwiadnej), 
Julia Wróblewska (Szkoła Podstawowa w Niedźwiadnej).

I sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej Szczuczyna odbyła się 17 czerwca br. Radni złożyli ślubowania, mają za sobą pierwsze głosowania.


Młodzieżowa Rada Miejska w Szczuczynie jest organem samorządowym młodzieży zamieszkałej na terenie gminy i uczącej się w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Rada jest organem konsultacyjnym, doradczym i wnioskodawczym dla organów samorządu gminnego Celem działania MRM jest w szczególności upowszechnienie idei samorządowej wśród młodzieży oraz zwiększenie aktywności młodych ludzi w danym środowisku, kształtowanie poczucia odpowiedzialności w zakresie spraw dotyczących samorządu lokalnego, zapewnienie uczestnictwa młodzieży w procesie podejmowania decyzji bezpośrednio wpływających na sposób i jakość ich życia, kształtowanie i utrwalanie postaw demokratycznych oraz wyrabianie umiejętności podejmowania decyzji w określonych obszarach zagadnień, reprezentowanie całego środowiska młodzieży, działanie na rzecz ochrony praw i godności ucznia a także działania na rzecz integracji środowisk młodzieżowych.

Swoje cele realizuje poprzez: opiniowanie projektów uchwał i innych dokumentów przekazanych do konsultacji przez Radę Miejską, komisje Rady Miejskiej lub Burmistrza, inicjowanie i koordynację działań dotyczących życia młodzieży w gminie, delegowanie radnych na sesje Rady Miejskiej i posiedzenia jej komisji, występowanie do Przewodniczącego Rady Miejskiej, radnych Rady Miejskiej oraz Burmistrza z wnioskami o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej, spotkania z władzami miejskimi, oświatowymi oraz organizacjami społecznymi w zakresie spraw bezpośrednio dotyczących młodzieży, organizowanie imprez o charakterze kulturalnym, sportowym, proekologicznym i charytatywnym, szkoleń, seminariów i konferencji jak również współpracę z samorządami szkolnymi.

Do realizacji swych celów może współpracować z instytucjami i organizacjami lokalnymi, krajowymi i zagranicznymi, zwłaszcza działającymi na rzecz młodzieży, oraz z innymi samorządami młodzieżowymi w kraju i za granicą.

Rada jest organem apolitycznym, liczącym 15 członków wykonujących swą pracę społecznie. Kadencja Rady trwa 2 lata i liczona jest od daty pierwszego posiedzenia. Siedzibą Rady jest Gmina Szczuczyn, Urząd Miejski w Szczuczynie plac 1000-lecia 23. Środki finansowe zapewniające realizację celów statutowych Rady pochodzą z budżetu gminy.

 

  - fot. A.Kuczyński   - fot. A.Kuczyński   - fot. A.Kuczyński   - fot. A.Kuczyński
Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.