Informacja KRUS

aktualizacja: 2020-04-02 16:10:56     nr wiadomości: 41994     przeczytano: 3924     Ilość komentarzy komentarze: 2

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Oddział Regionalny w Białymstoku

informuje:

 

    Zgodnie z ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568) –obowiązującą od dnia 31 marca 2020 r. nastąpi:

1. Przedłużenie wypłat rent rolniczych i innych świadczeń w KRUS

O trzy miesiące zostanie przedłużona wypłata:

  • rent rodzinnych rolniczych z tytułu niezdolności do pracy,

  • rent rodzinnych, uzależnionych od całkowitej niezdolności do pracy,

  • dodatków pielęgnacyjnych,

  • świadczeń uzupełniających dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji,

    – jeżeli termin ważności orzeczeń, na podstawie których przyznano prawo do ww. świadczeń, upłynął w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu albo przed dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej pod warunkiem, że:

    -wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na dalszy okres został złożony przed upływem  terminu ważności orzeczenia,

    -nowe orzeczenie w sprawie nie zostało wydane.

 

    Decyzje dotyczące przedłużenia wypłaty świadczeń nie będą wydawane.

    Jeżeli w sprawie wydane zostało orzeczenie przez lekarza rzeczoznawcę Kasy, od którego wniesiono odwołanie lub zgłoszono zarzut wadliwości, to ważność poprzedniego orzeczenia nie zostanie przedłużona, a wypłata świadczenia nie zostaje podjęta do czasu wydania orzeczenia przez komisję lekarską Kasy.

2. Zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe

    Osoby objęte ubezpieczeniem emerytalno-rentowym w KRUS zostały zwolnione z opłacania składek na to ubezpieczenie za drugi kwartał 2020 r.

    Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za drugi kwartał 2020 r. zostaną opłacone przez budżet państwa za pośrednictwem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

3. Zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego w KRUS

    Ubezpieczonemu w KRUS rodzicowi, który sprawuje osobistą opiekę nad dzieckiem – w związku z zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko, albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19 – przysługuje zasiłek opiekuńczy za każdy dzień opieki, przez okres nie dłuższy niż 14 dni.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje z tytułu opieki nad:

  1. dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat,

  2. dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniuniepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o     niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

    

    Zasiłek opiekuńczy za każdy dzień wynosi 1/30 kwoty emerytury podstawowej, która od 1 marca 2020 r. wynosi 972 zł 40 gr.

Zasiłek opiekuńczy jest przyznawany na wniosek. 

Wniosek do pobrania na stronie:

https://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/dokumenty/bip/form/swiad/WNIOSEK_zasilek_opiekunczy_2020_d.pdf

 

a co ze składką na ubezpieczenie zdrowotne?
Napisał: Zosia dodano: 2020-04-02 19:44:24

Umorzona jest tylko składka emerytalno-rentowa, a składkę wypadkowo-chorobową i zdrowotną (pow. 6 ha przeliczeniowych), trzeba będzie zapłacić normalnie.
Napisał: Kasia dodano: 2020-04-03 09:25:15

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.