I sesja MRM w Szczuczynie

aktualizacja: 2017-05-11 21:43:37     nr wiadomości: 31779     przeczytano: 4620     Ilość komentarzy komentarze: 0

Po wyborach 5 kwietnia 2017 roku w pięciu Okręgach, inauguracyjne posiedzenie I Młodzieżowej Rady Miejskiej I kadencji na lata 2017-2019 odbyło się 21 kwietnia 2017 roku w sali konferencyjnej Szczuczyńskiego Centrum Kultury. Drugie, tym razem robocze posiedzenie, odbyło się w środę 10 maja 2017 roku o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczuczynie.


Rada Młodzieżowa, jako niezależny politycznie i światopoglądowo dodatkowy organ samorządu terytorialnego, zapewnia młodzieży udział w procesach lokalnych o charakterze wnioskodawczym, doradczym i informacyjnym w dialogach między młodzieżą a Radą Miejską, burmistrzem i urzędnikami. Dla zwiększenia zasadności podejmowanych decyzji, często dorośli potrzebują konsultacji z bezpośrednimi odbiorcami swoich działań. Tego rodzaju współpraca wspiera założenia demokratyczne, które są istotne w życiu społeczeństw współczesnych. Jeżeli lokalne władze troskliwie i w odpowiedzialny sposób potraktują wszelkie za i przeciw demokratycznie wybranych piętnastu młodych autorytetów z terenu naszych szkół, uniknąć mogą wielu rozczarowań. Zapewniając młodzieży mechanizmy ”władzy”, liczyć można na systematyczne zbieranie przez nich opinii z grup społecznych, chociażby dla ich potrzeb, jako optymalnych, przyszłych użytkowników teraźniejszych rozwiązań.  Celem rady stać się ma propagowanie samorządności młodzieży, zwiększenie zainteresowania i odpowiedzialności młodych oraz reprezentowanie interesów dla ich potrzeb.

 
ROBOCZE POSIEDZENIE MRM SZCZUCZYNA  

  Pierwsze, pracowite posiedzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej odbyło się w sali konferencyjnej szczuczyńskiego Ratusza. Młody organ wspomagający Radę Miejską tworzy 15 uczniów z terenu Gminy Szczuczyn ze szkół średnich, ponadgimnazjalnych i podstawowych.  

W roboczej sesji młodych, opiekuńczo-sterujący udział wzięli: założyciel MRM burmistrz Artur Kuczyński, dyr. SP– Małgorzata Karwowska, dyr. SP– Krzysztof Grunwald, dyr. PG– Ewa Grunwald, dyr. CK–Janusz Siemion, nauczyciel hist. Joanna Sikorska-Gołębiewska – opiekunka młodzieży Publicznego Gimnazjum, nauczyciel hist. Jacek Kowalewski – opiekun uczniów Szkoły Podstawowej, Jadwiga J. Budzińska nadzorująca pracę Rady pod względem prawnym, Katarzyna Ziętal– protokólant oraz media.  

Zebranych w sposób kurtuazyjny i bardzo przyjazny powitał Burmistrz Szczuczyna Artur Kuczyński, który podziękował członkom Rady za udział w szkoleniach sprzyjających propagowaniu koncepcji samorządności młodych, ochrony praw i godności ucznia w kontekście praw człowieka.  

Po stwierdzeniu prawomocności obrad (kworum) stwierdzono, że Rada jest władna do podejmowania uchwał, Burmistrz m. in. powiedział: „(…) za chwilę złożycie uroczyste ślubowanie i obejmiecie mandaty radnych, które są nie tylko zaszczytem, ale także odpowiedzialnością. Powinna Was cechować obowiązkowość i wnikliwość wobec tych, którzy Was wybrali, ale także wobec tych, którzy byli sceptyczni lub na Was nie głosowali. Wszyscy są Waszymi kolegami i współobywatelami. To, jakie zadania będziecie realizować, w dużym stopniu zależy od Was. Możecie śmiało liczyć na rzeczowe wsparcie z naszej strony, w tym radnych Rady Miejskiej w Szczuczynie.”  

Podczas I Sesji członkowie MRM, przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radnego, złożyli ślubowanie, które poprzedziło odczytanie roty (treść ślubowania) przez Wiktorię Kupiecką:

 „Ślubuję uroczyście obowiązki członka Młodzieżowej Rady Miejskiej w Szczuczynie sprawować zgodnie z prawem, godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro reprezentowanej przeze mnie młodzieży.”

Kolejno wywołani radni powstawali z miejsc i z powagą wypowiadali słowo – ŚLUBUJĘ.

Powołując się na Statut MRM, jako załącznik do uchwały Nr 197/XXVIII/16 Rady z 20.12.2016 r. dotyczącej powołania MRM w Szczuczynie uchwałą Nr 1/I/17 z 10.5.2017, w głosowaniu jawnym wybrano Komisję Skrutacyjną MRM w składzie: Magdalena Tyszka – przewodnicząca, Agata Wasilewska i Tomasz Mioduszewski – członkowie.   

Realizując uchwałę Nr 2, 3 i 4/I/17 Rada wybrała prezydium MRM. Na przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej w Szczuczynie I kadencji w wyniku tajnego głosowania i pierwszej decyzji młodych w pracach Rady, wybrano Arkadiusza Sienickiego – ucznia Zespołu Szkół w Niećkowie. Jego zastępcą, po wyborze w tajnym głosowaniu została Wiktoria Kupiecka. Funkcję sekretarza pełnić będzie Maciej Zadrożny, wybrany przez Radę w tajnym głosowaniu. 

Mocą Uchwały Nr 5/I/17, którą przy formalnej opiece Burmistrza po raz pierwszy pokierował Arkadiusz Sienicki, wybrano Zespół kulturalno-wychowawczy Młodzieżowej Rady Miejskiej w składzie: Magdalena Tyszka – przewodnicząca Zespołu oraz Agata Wasilewska i Zuzanna Zamojska – członkinie Zespołu.

Uchwałą Rady Nr 6/I/17 wybrano Zespół sportowo-rekreacyjny MRM w składzie: Jakub Kuczyński –przewodniczący Zespołu oraz Paweł Kozikowski, Karolina Łepkowska, Aleksandra Makuszewska, Tomasz Mioduszewski i Maciej Zadrożny – członkowie Zespołu.

Na podstawie Uchwały Nr 7/I/17 z 10.05.2017 powołano Zespół charytatywno-społeczny MRM w składzie: Hubert Niebrzydowski – przewodniczący, oraz członkowie Zespołu – Diana Chodnicka, Wiktoria Kupiecka, Arkadiusz Sienicki i Oliwia Wróblewska.

W wolnych wnioskach swoje spostrzeżenia przedstawił Hubert Niebrzydowski i Maciej Zadrożny, na które burmistrz Artur Kuczyński udzielił zwięzłych i wyczerpujących odpowiedzi.

  Rada począwszy od pierwszej sesji pracować będzie przez cały rok, a obradować według ustaleń.

Kolejne posiedzenie zaplanowano na najbliższe miesiące po wcześniejszym uzgodnieniu.   

Po wyczerpaniu porządku obrad, Przewodniczący Rady Arkadiusz Sienicki zakończył sesję, wypowiadając utartą formułę: „Zamykam sesję Młodzieżowej Rady Miejskiej w Szczuczynie.” 


RADNI MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ I KADENCJI W SZCZUCZYNIE:

Okręg Wyborczy Nr 1 – Szkoła Podstawowa w Szczuczynie:  

1. Kuczyński Jakub – Szczuczyn, klasa V b   

2. Mioduszewski Tomasz – Szczuczyn, klasa V b

3. Niebrzydowski Hubert – Szczuczyn, klasa VI b    

4. Zadrożny Maciej – Szczuczyn, klasa VI a   


Okręg Wyborczy Nr 2 – Szkoła Podstawowa w Niedźwiadnej:

1.Wróblewska Oliwia – Brzeźnio, klasa VI


Okręg Wyborczy Nr 3 – Publiczne Gimnazjum w Szczuczynie:

1. Kozikowski Paweł – Szczuczyn, klasa I b     

2. Łepkowska Karolina – Szczuczyn, klasa II c

3. Makuszewska Aleksandra – Szczuczyn, klasa II b

4. Zamojska Zuzanna – Szczuczyn, klasa III b


Okręg Wyborczy Nr 4 – Zespół Szkół w Szczuczynie:

1. Rydzewski Patryk – Skaje, klasa I   

2. Wasilewska Agata – Szczuczyn, klasa I


Okręg Wyborczy Nr 5 – Zespół Szkół w Niećkowie:

1. Chodnicka Diana – Szczuczyn, klasa I      

2. Kupiecka Wiktoria – Szczuczyn, klasa II

3. Sienicki Arkadiusz – Zacieczki, klasa II

4. Tyszka Magdalena – Szczuczyn, klasa II


   – Zakończył się proces organizacyjny nowego organu samorządu terytorialnego. Dalsze sukcesy i reputacja zależą od zaangażowania każdego młodego członka rady, przestrzegania wartości, działania w sposób odpowiedzialny z poszanowaniem obowiązującego prawa i z odzwierciedleniem kultury, podkreślił inicjator powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej– Burmistrz Szczuczyna Artur Kuczyński.


GALERIA ZDJĘĆ

Tekst, zdjęcia i film: Stanisław Orłowski

 

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.