IX sesja Rady Miasta Grajewo

aktualizacja: 2019-06-13 09:25:20     nr wiadomości: 39472     przeczytano: 3101     Ilość komentarzy komentarze: 0

OGŁOSZENIE

 26 czerwca 2019 r. (środa) o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo przy ul. Strażackiej 6a odbędzie się IX sesja Rady Miasta Grajewo.


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad IX Sesji Rady Miasta i stwierdzenie prawomocności.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej oraz informacje na temat realizacji uchwał.

 4. Analiza funkcjonowania zakładów budżetowych – ZADM, ZWiK, CIS – na podstawie wykonania budżetu miasta za 2018 rok.

 5. Debata nad Raportem o stanie Miasta Grajewo za 2018 rok. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Grajewo za 2018 rok.

 6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Grajewo za 2018 rok:

  1. wystąpienie Burmistrza Miasta w sprawie sprawozdania z realizacji budżetu miasta za 2018 rok;

  2. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z realizacji budżetu
   za 2018 rok;

  3. przedstawienie oceny sprawozdania finansowego za 2018 rok przez Komisję Rewizyjną;

  4. przedstawienie oceny sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok przez Komisję Rewizyjną;

  5. przedstawienie przez Komisję Rewizyjną wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta za 2018 rok;

  6. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Grajewo za rok 2018;

  7. dyskusja nad udzieleniem absolutorium dla Burmistrza Miasta Grajewo z realizacji budżetu
   za 2018 rok;

  8. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Grajewo wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok;

  9. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta za 2018 rok.

 7. Podjęcie uchwał w sprawach:

  1. powołania Skarbnika Miasta Grajewo;

  2. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu z dotychczasowymi dzierżawcami i najemcami mającymi umowy zawarte na czas oznaczony do 3 lat;

  3. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Grajewo na lata 2019-2029;

  4. zmian w budżecie miasta Grajewo na 2019 rok.

 8. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

 9. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miasta z działalności międzysesyjnej.

 10. Przyjęcie protokołu z VIII Sesji Rady Miasta Grajewo.

 11. Sprawy różne.

 12. Zamknięcie IX Sesji Rady Miasta.

 

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.