Gmina Rajgród

aktualizacja: 2019-03-18 22:48:23     nr wiadomości: 38735     przeczytano: 9472     Ilość komentarzy komentarze: 3

Modernizacja oświetlenia ulicznego

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście Rajgród. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi m.in.: a)demontaż 305 szt. istniejących opraw oświetleniowych, w tym przekazanie i rozliczenie w uzgodnionym zakresie z Zamawiającym i PGE Dystrybucja S.A. RE Łomża, b)wymiana 240 szt. wysięgników do opraw oświetleniowych, c)montaż opraw oświetleniowych LED: -drogowych o mocy 30 W - 18 sztuk, -drogowych o mocy 40 W - 165 sztuk, -drogowych o mocy 81 W - 57 sztuk, -parkowych o mocy 20 W - 65 sztuk, d)wymiana osprzętu elektrycznego, e)wymiana systemu sterowania oświetleniem (w zakres zadania wchodzi dostawa i instalacja 11 szt. szafek oświetleniowych wyposażonych w układ kompensacji mocy biernej, system sterowania i zarządzania, ograniczniki przepięć oraz wyniesienie układów pomiarowych poza obszar stacji transformatorowych), f)wykonanie pomiarów końcowych: -skuteczności zerowania sterowników, -skuteczności ochrony p.por. obwodów oświetlenia ulicznego, -luminancji oświetlenia, g)wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją (numery słupów, numery stacji i szaf oświetleniowych, kierunki i nazwy obwodów, zalaminowane schematy szafek oświetleniowych), h)wykonanie protokołów pomiarów wymaganych parametrów (m.in. rezystencji izolacji, skuteczności samoczynnego wyłączenia zasilania, rezystencji uziemień). i)dostarczenie pomiarów współczynnika mocy dla każdej szafki oświetleniowej przed i po redukcji mocy w oprawach, potwierdzającej spełnienie wymagań związanych z nieprzekroczeniem ponadnormatywnej energii biernej. j)dostawa - do nieodpłatnego korzystania - oprogramowania koniecznego do zmiany czasu oraz wielkości redukcji mocy opraw oświetleniowych wraz z niezbędnymi złączami, k)w okresie gwarancji – obsługa systemu oraz ponoszenie kosztów z tym związanych, l)przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi oprogramowania dla osób wskazanych przez Zamawiającego, m)na miesiąc przed upływem terminu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę - wykonywanie przeglądu gwarancyjnego, n)Jeżeli producent opraw, szaf, systemów lub innych urządzeń wchodzących w skład zamówienia wymaga - dla zachowania ważności gwarancji - wykonania montażu lub sprawdzenia montażu, lub wykonania przeglądów gwarancyjnych przez przedstawiciela producenta lub autoryzowanego przez producenta instalatora - Wykonawca swoim staraniem i na swój koszt zapewni udział takiej osoby w montażu i przeglądach. Szczegółowo zakres przedmiotu zamówienia i warunki realizacji określa dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar, przy czym, przedmiar stanowi dokument pomocniczy do wyceny oferty. Podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa. 
"Numer referencyjny:
ZP.271.2.2019

A gmina??? Też mieszkają ludzie...
Napisał: Ciekawy dodano: 2019-03-19 20:29:45

W wielu miejscowościach gminy np. w Skrodzkich nie ma nawet oświetlenia na skrzyżowaniach, ale cóż nikt tym się nie zajmie :P
Napisał: Mene dodano: 2019-03-20 16:48:45

Czarna Wieś też nie ma oświetlenia
Napisał: obserwator dodano: 2019-04-02 11:23:30

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.