Emerycie rozlicz się z przychodu

aktualizacja: 2018-02-13 11:42:27     nr wiadomości: 34322     przeczytano: 3143     Ilość komentarzy komentarze: 0

Praca zawodowa emerytów i rencistów nie jest zabroniona. O podjęciu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczeń społecznych (m.in. umowa o pracę, zlecenia, prowadzenie działalności gospodarczej) należy powiadomić ZUS a po upływie roku kalendarzowego – w terminie do końca lutego – o wysokości przychodu uzyskanego z tego tytułu w poprzednim roku kalendarzowym.

W związku z powyższym do końca lutego 2018 r. należy poinformować ZUS o kwocie przychodu uzyskanego w 2017 r. Z obowiązku tego wyłączone są osoby, którym Zakład ustalił prawo do emerytury w wieku powszechnym 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni), nawet jeśli osoby te pobierają jako korzystniejsze inne świadczenia np. rentę rodzinną.

Jeżeli świadczeniobiorca nie poinformuje ZUS o osiąganiu przychodu i po zakończeniu roku o łącznej kwocie przychodu uzyskanego w minionym roku, organ rentowy może dochodzić zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, ustalonych w wyniku rozliczenia, za okres 3 lat kalendarzowych poprzedzających rok wydania decyzji o zwrocie nienależnie pobranych świadczeń – informuje Katarzyna Krupicka, Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS województwa podlaskiego.

W przypadku braku powiadomienia o kwocie przychodu uzyskanego w rozliczanym roku ZUS zobowiązany jest do wszczęcia postępowanie mającego na celu ustalenie tego przychodu. Po dokonaniu obliczeń Zakład wyda decyzję , w której ustali, że świadczenie wypłacane było w prawidłowej wysokości (bez skutków finansowych) lub przysługuje zwrot świadczenia (jeśli nie przekroczyliśmy dopuszczalnych kwot przychodu a emerytura lub renta była zmniejszona w związku z uzyskiwanym przychodem) bądź nadpłatę świadczenia (jeśli przychód przekroczył kwoty dopuszczalnego przychodu, a świadczenie nie było zmniejszone lub zawieszone w poprzednim roku kalendarzowym).

Roczna niższa kwota graniczna przychodu za 2017 r. wynosi – 35 522,10 zł. Przekroczenie tej kwoty skutkuje zmniejszeniem emerytury lub renty o kwotę przekroczenia przychodu nie więcej jednak niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia. Roczna wyższa kwota graniczna przychodu za 2017 r. wynosi – 65 969,10 zł. Przekroczenie tej kwoty skutkuje zawieszeniem wypłaty świadczenia.

Kwoty maksymalnych zmniejszeń za 2017 r. wynoszą 6781,40 zł – w przypadku pobierania emerytury lub renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy; 5086,44 zł – w przypadku renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy oraz 5764,54 zł – w przypadku renty rodzinnej pobieranej przez 1 osobę – podaje p. Rzecznik.

ZUS przypomina również, że osoby mające ustalone prawo do emerytury oraz renty z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej a osiągają przychody podlegające obowiązkowi ubezpieczeń społecznych mogą pobierać tylko jedno świadczenie, niezależnie od kwoty uzyskiwanego dodatkowego przychodu.

 
Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.