Echa sesji Rady Powiatu

aktualizacja: 2017-08-08 12:46:43     nr wiadomości: 32652     przeczytano: 3047     Ilość komentarzy komentarze: 0

4 sierpnia br. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B odbyła się XXXVIII sesja Rady Powiatu Grajewskiego. Sesja miała charakter zwyczajny.


Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Powiatu Grajewskiego.

Radni jednogłośnie przyjęli protokół z XXXVII sesji Rady Powiatu Grajewskiego.
 

4. Informacja Przewodniczącego Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie od ostatniej sesji.

Informację z wykonania uchwał RP i pracy Zarządu Powiatu w okresie od ostatniej sesji przedstawił Starosta Grajewski Zygmunt Kruszyński.
 

5. Interpelacje radnych.

6. Odpowiedzi na interpelacje radnych.

7. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na rok 2017,

Budżet powiatu na 2017 r. po dokonanych zmianach wynosi:

- dochody ogółem w kwocie 52 279 325 zł z tego dochody bieżące w kwocie 44 895 659 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 7 383 666 zł;

- wydatki ogółem 55 335 635 zł z tego wydatki bieżące w kwocie 45 679 042 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 9 656 593 zł

Deficyt budżetu powiatu w wysokości 3 056 310 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 3 056 310 zł
 

b) w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2017-2020,

c) w sprawie uchwalenia statutu Powiatu Grajewskiego,

Radni przyjęli ujednolicony tekst statutu, gdyż był już 3-krotnie zmieniany.
 

d) w sprawie uchwalenia statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie,

 Rada zaktualizowała statut, dostosowując go do aktualnej struktury PCPR.
 

e) w sprawie wyboru przedstawicieli Powiatu Grajewskiego do Rady Społecznej Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Ginela w Grajewie,

Do składu Rady Społecznej Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Ginela w Grajewie wybrano przedstawicieli Powiatu Grajewskiego:

- p. A. Cybula
- p. S. Kossakowski
- p. D. Latarowski
- p. J. J. Nikliński
- p. K. Waszkiewicz

Wykonanie uchwały powierzono Zarządowi Powiatu. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.
 

f) w sprawie określenia zadań i wysokości środków PFRON przeznaczonych na ich realizację w 2017 r. w Powiecie Grajewskim.

Podjętą uchwałą została zmieniona uchwała Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków PFRON przeznaczonych na ich realizację w 2017 r. oraz zasad i priorytetów dofinansowania zadań z zakresu rehabilitacji społecznej w Powiecie Grajewskim. Zgodnie z przyjętym postanowieniem wysokość środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2017 r. z kwoty 1 259 401 zł zmniejszono do wysokości 1 258 797 zł.

Rodzaje zadań i wysokość środków PFRON przeznaczonych na ich realizację w 2017 r.:

- zadania z zakresu zatrudniania  i rehabilitacji zawodowej w kwocie 75 000 zł,  w tym na zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu – 75 000 zł

- zadania z zakresu rehabilitacji społecznej w kwocie 1 183 797 zł (wcześniej 1 184 401 zł), w tym dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej (959 760 zł); dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych 39 396 zł (było 40 000 zł); dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych (30 000 zł); dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych (8 000 zł) oraz dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (146 641 zł).

Wykonanie uchwały powierzono Zarządowi Powiatu. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

 g) w sprawie udzielenia dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej przez Powiat Grajewski Miastu Grajewo.

Porządek obrad rozszerzono o podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej przez Powiat Grajewski Miastu Grajewo.

Z budżetu powiatu grajewskiego w formie dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej Miastu Grajewo została udzielona kwota 50 000 zł  z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup samochodu pożarniczego ratowniczo-gaśniczego typu średniego 4x4 na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Grajewie.”

Szczegółowe warunki udzielenia dotacji celowej zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Miastem Grajewo a Powiatem Grajewskim.

 

8. Wolne wnioski, zapytania i sprawy różne.

9. Zamknięcie sesji.

 
Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.