Echa IV sesji Rady Miasta

aktualizacja: 2019-02-04 10:23:02     nr wiadomości: 38283     przeczytano: 3329     Ilość komentarzy komentarze: 5

30 stycznia 2019 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo przy ul. Strażackiej 6a odbyła się IV sesja Rady Miasta Grajewo.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad IV sesji Rady Miasta i stwierdzenie prawomocności.

W nawiązaniu do wydarzeń gdańskich, zebrani minutą ciszy uczcili pamięć śp. Pawła Adamowicza, Prezydenta Gdańska.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej oraz informacje na temat realizacji uchwał.

Rada Miasta przyjęła sprawozdanie Burmistrza D. Latarowskiego z działalności międzysesyjnej oraz informację z realizacji uchwał.

4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Grajewo z wykonania Uchwały nr L/380/18 Rady Miasta Grajewo z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 2019 r.

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej;

b) wyboru delegatów do reprezentowania miasta Grajewo w Stowarzyszeniu Łomżyńskie Forum Samorządowe;

Do reprezentowania Miasta Grajewo w Stowarzyszeniu Łomżyńskie Forum Samorządowe na okres równy kadencji rady wskazano delegatów w osobach burmistrza D. Latarowskiego oraz zastępcę M. Bednarko.

c) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów, dokumentów potwierdzających ich spełnianie oraz przyznania liczby punktów poszczególnym kryteriom obowiązującym na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego i w postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie miasta Grajewo;

d) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Grajewo w 2019 roku”;

Przyjęty Program ma na celu zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Grajewo.

Opiekę bezdomnym zwierzętom domowym pochodzącym z terenu miasta Grajewo zapewnia schronisko w m. Krzeczkowo. Opiekę weterynaryjną nad kotami wolnożyjącymi w miejscu ich bytowania poprzez ich leczenie, kastrację i sterylizację sprawuje gabinet weterynaryjny mieszczący się w Grajewie przy ul. Konstytucji 3 Maja.

Na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Grajewo planuje się kwotę 207 120 zł  w tym: 7 500 zł na opiekę nad wolnożyjącymi kotami i ich dokarmianie; 8 000 zł na sterylizację i kastrację kotów wolnożyjących; 8 500 na opiekę weterynaryjną; 1 tys. zł na opiekę nad zwierzętami gospodarskimi, 500 zł na opłatę za zbieranie zwłok padłych zwierząt; 176 620 zł na opiekę nad bezdomnymi psami, 2 000 zł na sterylizację i kastrację psów posiadających właściciela oraz 3 000 zł na akcje edukacyjne mające za zadanie promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt.

e) określenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego miasta;

f) powierzenia spółce pod firmą: BIOM Sp. z o. o. z siedziba w Dolistowie Starym zadania miasta Grajewo w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi polegającego na budowie i prowadzeniu Międzygminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Koszarówce oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez miasto Grajewo umowy wykonawczej na świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, niezbędnej dla realizacji projektu pn.: „Biebrzański System Gospodarki Odpadami – etap III – PSZOKI”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020;

Na mocy przyjętej uchwały powierza się spółce pod firmą: BIOM Sp. z o.o. z siedzibą w Dolistowie Starym I, realizację zadania Miasta Grajewo w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, polegającego na budowie i prowadzeniu Międzygminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Koszarówce poprzez eksploatację instalacji, urządzeń i wyposażenia wymienionego MPSZOKu oraz prowadzenie działań edukacyjnych w ramach Międzygminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dolistowie Starym w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami.
Powyższe zadanie ma charakter usługi publicznej, świadczonej w ogólnym interesie gospodarczym i będzie realizowane w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnot samorządowych w ramach podstawowej działalności BIOM Sp. z o.o.
Powierzenie następuje na okres 23 lat od dnia oddania do użytku przez BIOM Sp. z o.o. z siedzibą w Dolistowie Starym instalacji, urządzeń i wyposażenia MPSZOKu w Koszarówce, to jest do dnia 31 grudnia 2043 r., realizowanego w ramach projektu pn. „Biebrzański System Gospodarki Odpadami - etap III - PSZOKI”.

g) ustalenia stawki dotacji przedmiotowej udzielanej Centrum Integracji Społecznej w Grajewie w 2019 r.;

Radni podjętą uchwałą ustalili miesięczną stawkę dotacji przedmiotowej w 2019 r. dla samorządowego zakładu budżetowego - Centrum Integracji Społecznej w Grajewie wysokości 520 zł na jednego uczestnika zajęć reintegracji zawodowej i społecznej i na jednego pracownika placówki.
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. Wykonanie powierzono Burmistrzowi Miasta.

h) planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta na 2019 rok;

Do zadań Komisji Rewizyjnej Rady Miasta w bieżącym roku będzie należało:

I kwartał:
- ustalenie planu pracy na 2019 r.;
- kontrola realizacji uchwały RM, w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych, dotyczących zgłoszonych zadań do budżetu obywatelskiego na 2019 r.

II kwartał:
- sporządzenie opinii w sprawie wykonania budżetu miasta Grajewo za rok 2018;
- sporządzenie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium Burmistrzowi Miasta za 2018 r.

III kwartał:
- kontrola działalności Komisji Mieszkaniowej, powołanej przez Burmistrza Miasta Grajewo, w sprawie przydziału mieszkań lokatorom, w nowym bloku przy ul. Targowej w Grajewie.
IV kwartał:
- kontrola kompleksowa działalności „Klubu Seniora” w Grajewie, funkcjonującego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Grajewie, za 2018 r.;
- ustalenie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Grajewo na 2020 r.;
- przygotowanie dokumentacji do rocznego sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w roku 2019.


i) planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta na 2019 rok;

Komisja w br. będzie zajmowała się rozpatrywaniem ewentualnych skarg, wniosków i petycji składanych przez obywateli na działania burmistrza oraz jednostek organizacyjnych miasta.

j) planu pracy Komisji Budżetu Rady Miasta na 2019 rok;

Według jednogłośnie przyjętego  planu pracy tematami posiedzeń Komisji Budżetu Rady Miasta w 2019 r. będą:

I kwartał:
- zaopiniowanie planu pracy na rok 2019;
- sprawozdanie z przebiegu realizacji i wyników Budżetu Obywatelskiego za rok 2018;
- analiza zaległości podatkowych za 2018 r.;
- zakres i koszty finansowania pomocy społecznej w Grajewie za rok 2018;
- programy i projekty finansowane ze środków zewnętrznych – zakres rzeczowy i wielkość środków.

II kwartał:
- zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 r.;
- analiza kosztów funkcjonowania zakładów budżetowych: CIS, ZADM, ZWiK za 2018 r.;
- koszty utrzymania czystości w mieście Grajewo;
- analiza wykonania budżetu miasta za I kwartał 2019 r.

III kwartał:
- analiza wykonania budżetu miasta za I półrocze 2019 r.;
- informacja na temat stanu finansów miasta Grajewo w perspektywie budżetu na 2019 r.;
- informacja dotycząca działalności spółek miejskich: PUK, PEC, TBS za 2018 r. i w pierwszym półroczu 2019 r.

IV kwartał:
- informacja na temat kosztów funkcjonowania jednostek oświatowych miasta Grajewo, w roku szkolnym 2019/2020;
- analiza zaległości podatkowych za 3 kwartały 2019 r.;
- analiza potrzeb i możliwości w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację inwestycji służących rozwojowi gospodarczemu miasta;
- rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej m. Grajewo;
- rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie budżetu miasta Grajewo na rok 2020.


k) planu pracy Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta na 2019 rok;

Zatwierdzony plan pracy Komisji Gospodarki Komunalnej na 2019 r. obejmuje:
I kwartał:
- opracowanie planu pracy na 2019 r.;
- opiniowanie projektów uchwał i spraw związanych z tematyką przygotowaną na sesje Rady Miasta Grajewo;
- gospodarka odpadami na terenie miasta Grajewo;
- informacja na temat komunalnych lokali użytkowych (sprzedaż, najem, zaległości czynszowe).

II kwartał:
- opiniowanie projektów uchwał i spraw związanych z tematyką przygotowaną na sesje Rady Miasta;
- zasoby mieszkaniowe miasta; przedstawienie informacji w zakresie: sprzedaży mieszkań komunalnych, zasobów mieszkań socjalnych, pustostany i perspektywy zagospodarowania ich na cele mieszkaniowe, zaległości czynszowe;
- perspektywy rozwoju TBS (kwestia programu Mieszkanie Plus);
- ocena stanu dróg miejskich po okresie zimowym; utrzymanie dróg i zakres prac remontowych;
- informacja dotycząca realizacji planów zagospodarowania przestrzennego miasta; stan bieżący i zamierzenia;
- zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków realizowane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie w zakresie rzeczowo-finansowym - wykonanie w 2018 r. i zadania planowane do wykonania w 2019 r; ocena realizacji inwestycji liniowych w mieście (wodociągi i kanalizacja).

III kwartał:
- opiniowanie projektów uchwał i spraw związanych z tematyką przygotowaną na sesje Rady Miasta Grajewo;
- informacja dotycząca utrzymania czystości i porządku w mieście;
- termomodernizacja miejskich budynków oświatowych i komunalnych zasobów mieszkaniowych;
- parki miejskie - omówienie realizowanych prac pielęgnacyjnych i modernizacyjnych; ocena stanu estetycznego miasta.

IV kwartał:
- opiniowanie projektów uchwał i spraw związanych z tematyką przygotowaną na sesje Rady Miasta Grajewo;
- informacja na temat realizacji inwestycji za 10 miesięcy 2019 r.;
- informacja na temat stanu przygotowania miasta do akcji zimowej 2019/2020;
- informacja na temat porządku publicznego w mieście, ochrony przeciwpożarowej oraz Przeciwpowodziowej;
- przyjęcie planu pracy komisji na 2020 r.

l) planu pracy Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta na 2019 rok;

Plan Pracy Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta na bieżący rok obejmuje:

I kwartał:
- opracowanie planu pracy na 2019 r.;
- opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta oraz spraw związanych z tematyką przygotowaną na sesje Rady Miasta Grajewo;
- informację o realizacji i kosztach imprezy „Sylwester 2018”;
- sprawozdanie z działalności GCK w Mieście Grajewo za 2018 r. – plan pracy na 2019 r., harmonogram imprez na 2019 r., dane o funkcjonowaniu kina za 2018 r.;
- sprawozdanie z działalności Grajewskiej Izby Historycznej za 2018 r.;
- informację z działalności Centrum Tradycji Mleczarstwa „Muzeum Mleka” za 2018 r.: budżet, kadra, zamierzenia na 2019 r.;
- informację na temat działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w 2018 r.: budżet, kadra, zamierzenia na 2019 r.;
- informację na temat działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Grajewie za 2018 r.: plan pracy na 2019 r., w tym informacja na temat funkcjonowania „Białego Orlika” oraz działalności pływalni miejskiej w 2018 r.;
- analizę stanu bezpieczeństwa w placówkach oświatowych miasta Grajewo.

II kwartał:
- opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta oraz spraw związanych z tematyką przygotowaną na sesje Rady Miasta Grajewo;
- analizę wykonania budżetu za 2018 r.;
- sprawozdanie z wykonania dotacji udzielonej KS Warmia Grajewo w 2018 r.;
- informację o planowanych formach wypoczynku letniego dzieci i młodzieży organizowanych przez Miasto Grajewo i jednostki organizacyjne Miasta Grajewo;
- informację na temat działalności: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie za 2018 r. (formy pomocy mieszkańcom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, niepełnosprawnym, chorym i w podeszłym wieku, w tym informacja o realizacji programów „Rodzina Trzy +” oraz „Grajewskiej Karty Seniora” w 2018 r.); Klubu „Zdrowie i Trzeźwość”: sprawozdanie za 2018 rok, plany i zamierzenia do realizacji 2019 r.; Środowiskowego Domu Samopomocy: sprawozdanie za 2018 rok, plany i zamierzenia do realizacji w 2019 r.; Klubu Seniora: sprawozdanie za 2018 r.: plany i zamierzenia do realizacji w 2019 r.
- informację o działalności Zespołu interdyscyplinarnego w 2018 r.;
- Centrum Integracji Społecznej - sprawozdanie z działalności za 2018 rok, plany i zamierzenia do realizacji 2019 r.;
- informację na temat stanu przygotowań do obchodów „Dni Grajewa 2019”.

III kwartał:
- opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta oraz spraw związanych z tematyką przygotowaną na sesje Rady Miasta Grajewo;
- przegląd i ocena stanu technicznego miejskich parków, terenów rekreacyjnych, placów zabaw, boisk sportowych (posiedzenie wyjazdowe);
- informację na temat funkcjonowania i wykorzystania boisk sportowych w Mieście Grajewo w 2018 r.;
- informację o kosztach i przebiegu imprezy „Dni Grajewa 2019”;
- informację o stanie przygotowań placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2019/2020;
- informację o zrealizowanych w czasie wakacji zajęciach sportowych i artystycznych organizowanych przez Miasto Grajewo i jednostki organizacyjne Miasta Grajewo w okresie wakacji szkolnych w roku 2019;
- informację o stypendiach udzielanych przez Miasto Grajewo uczniom grajewskich szkół i klubów sportowych.

IV kwartał:
- opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta oraz spraw związanych z tematyką przygotowaną na sesje Rady Miasta Grajewo;
- spotkanie komisji z dyr. placówek oświatowych: podsumowanie i omówienie wyników egzaminów i sprawdzianów uczniów w roku szkolnym 2018/2019, mocne i słabe strony w pracy dydaktyczno – wychowawczej szkół miasta w roku szkolnym 2018/2019, informacja dyrektorów szkół na temat zastępstw w związku z udzielaniem nauczycielom urlopów dla poratowania zdrowia w roku szkolnym 2018/2019;
- realizację programów zdrowotnych w mieście Grajewo;
- informację na temat realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii;
- analizę sprawozdania z realizacji programu współpracy miasta Grajewo z organizacjami pozarządowymi za 2018 r.;
- podsumowanie pracy komisji za 2019 r.


ł) planu pracy Rady Miasta na 2019 rok.

Roczny plan pracy Rady Miasta  obejmuje m.in.:
I kwartał:
- zatwierdzenie planów pracy stałych Komisji Rady Miasta oraz Planu pracy Rady Miasta na 2019r.;
- informację o stanie bezpieczeństwa w mieście w roku 2018 w kontekście zamierzeń na rok 2019 w obszarach: ochrony przeciwpożarowej i zagrożeń pożarowych, porządku i bezpieczeństwa publicznego, stanu oświetlenia miasta, zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków - ocena, realizacji inwestycji liniowych w mieście (wodociągi i kanalizacja), bezpieczeństwa ciepłowniczego miasta;
- informację na temat stanu bezpieczeństwa w jednostkach oświatowych miasta;
- realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami;
- realizację zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – sprawozdanie za 2018 r., w tym: funkcjonowanie Programu 500+, informacja o działalności zespołu interdyscyplinarnego;
- działania podejmowane w obszarze promocji Miasta w roku 2018; plany i zamierzenia promocyjne na 2019 r.;
- funkcjonowanie i perspektywy rozwoju Centrum Integracji Społecznej;
- informację na temat komunalnych lokali użytkowych – sprzedaż, najem, zaległości czynszowe;
- informację o nieruchomościach gruntowych sprzedanych w 2018r. i przeznaczonych do sprzedaży w 2019 r., w tym w ramach SSSE Podstrefa Grajewo;
- analizę zaległości podatkowych za 2018 r.;
- sprawozdanie z analizy średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za rok 2018;
- działalność instytucji kultury w mieście w aspekcie zaspokajania potrzeb mieszkańców w 2018 r. (budżet, promocja, kadra); plany na 2019 r.: Grajewskiego Centrum Kultury, Grajewskiej Izby Historycznej, Centrum Tradycji Mleczarstwa – Muzeum Mleka, Miejskiej Biblioteki Publicznej, w tym Oddziału dla Dzieci;
- informację na temat działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Grajewie w 2018 r; plan pracy na 2019 r., w tym wykorzystanie obiektów sportowych - Stadionu Miejskiego im. Witolda Terleckiego, boiska przy Klubie Hades, lodowiska, Pływalni Miejskiej;
- informację z realizacji zadań inwestycyjnych wynikających z Budżetu Obywatelskiego w 2018 r.;
- programy i projekty realizowane przez miasto z udziałem środków zewnętrznych;
- sprawozdanie z wykonania dotacji udzielonych KS Warmia Grajewo w 2018 r.;
- koszty utrzymania zieleni miejskiej w 2018 r.
- projekty zagospodarowania terenów miasta w zakresie zieleni w 2019 r.;
- podejmowanie uchwał i analiza zagadnień wynikających z bieżących potrzeb.

II kwartał:
- raport Burmistrza o stanie miasta Grajewo (maj 2019);
- sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2018 rok – udzielenie  absolutorium Burmistrzowi Miasta; podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie;
- analizę funkcjonowania zakładów budżetowych w 2018 r. - ZADM, ZWiK;
- informację na temat zasobów mieszkaniowych miasta: sprzedaż mieszkań komunalnych, zasób mieszkań socjalnych, pustostany i perspektywy ich zagospodarowania na cele mieszkaniowe, zaległości czynszowe;
- informację na temat realizacji inwestycji - budynku przeznaczonego na cele kultu religijnego – przy ul. Pułaskiego (Kaplica cmentarna);
- perspektywy rozwoju TBS jako alternatywy dla budownictwa komunalnego w świetle rosnącego zapotrzebowania na lokale mieszkalne (program Mieszkanie Plus);
- informacja dotycząca realizacji planów zagospodarowania przestrzennego miasta – stan obecny i zamierzenia projektowe;
- ocenę stanu dróg miejskich po okresie zimowym: koszty utrzymania dróg, planowane prace remontowe;
- informację na temat wykorzystania obiektów sportowych w mieście: obiekty zarządzane przez MOSiR w kontekście wykorzystania ich przez mieszkańców, młodzież szkolną, kluby sportowe, sekcje, stowarzyszenia (pływalnia, lodowisko, ”Orlik”, stadion), stan i dostępność boisk dla mieszkańców, realizacja zajęć wychowania fizycznego na Pływalni Miejskiej;
- politykę społeczną miasta - działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej: ocena zasobów pomocy społecznej w roku 2018 w aspekcie form wsparcia udzielanych osobom samotnym i chorym, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, realizacja programów „Rodzina Trzy+” oraz „Grajewska Karta Seniora”;
- informację na temat działalności jednostek na rzecz środowiska seniorów i zabezpieczania potrzeb w tym zakresie: Klub Seniora, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Środowiskowy Dom Samopomocy;
- informację z realizacji Programu Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: działania profilaktyczne, w tym w szkołach, funkcjonowanie Klubu „Zdrowie i Trzeźwość”, działalność świetlicy socjoterapeutycznej;
- ocenę realizacji programu współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi w roku 2018 w oparciu o materiał sprawozdawczy oraz wykorzystanie środków finansowych budżetu miasta;
- informację na temat kierunków i form działań w zakresie promocji miasta w kontekście „Dni Grajewa 2019”;
- ofertę kulturalną i sportową miasta na okres wakacyjno – urlopowy - Miasto Grajewo i jego jednostki organizacyjne;
- informację o zgłoszonych przez właścicieli nieruchomości żądaniach w związku ze sporządzaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i wydanych decyzjach w sprawie opłat planistycznych;
- realizację programów zdrowotnych w mieście Grajewo;
- podejmowanie uchwał i analiza zagadnień wynikających z bieżących potrzeb.

III kwartał:
- analizę wykonania budżetu za I półrocze 2019 r.;
- informację na temat gospodarki odpadami komunalnymi w I półroczu 2019 r.;
- informację o kosztach i przebiegu imprezy Dni Grajewa 2019;
- stan przygotowania szkół i przedszkoli do rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020: remonty wykonane w czasie wakacji, zabezpieczenie miejsc w przedszkolach w kontekście potrzeb społecznych, liczba uczniów w szkołach a kadra pedagogiczna, klasy integracyjne, klasy sportowe;
- informację na temat realizacji jako organ prowadzący inwestycji „Budowa budynku komunalnego przy ul. Targowej na os. Południe”;
- informację na temat funkcjonowania Spółek Miejskich PUK, PEC, TBS w roku 2018 oraz działalności w roku 2019 z uwzględnieniem problemów: utrzymania czystości i porządku w mieście, zaopatrzenia w ciepło;
- informację na temat stanu oświetlenia ulicznego w mieście w aspekcie podjętych prac modernizacyjnych;
- informację o sytuacji na rynku pracy w mieście Grajewo;
- informację na temat termomodernizacji miejskich budynków oświatowych i komunalnych zasobów mieszkaniowych;
- informację na temat funkcjonowania Centrum Tradycji Mleczarstwa – Muzeum Mleka w Grajewie w I półroczu 2019 roku: liczba zwiedzających, w tym grup zorganizowanych z innych miejscowości, wstępna ocena skuteczności podjętych działań promocyjnych, wynajem sali konferencyjnej;
- parki miejskie – prace modernizacyjne i pielęgnacyjne;
- podejmowanie uchwał i analiza zagadnień wynikających z bieżących potrzeb.

IV kwartał:
- informację o pozyskanych w 2019 r. przez miasto środkach pozabudżetowych;
- informację o stanie realizacji zadań oświatowych przez jednostki oświatowe w roku szkolnym 2018/2019,w tym: wyniki sprawdzianów zewnętrznych (egzaminy ósmoklasisty, gimnazjalny), problemy w pracy dydaktyczno-wychowawczej szkół podstawowych, finansowanie szkół i przedszkoli;
- sport w mieście: sprawozdanie z działalności MOSiR z wyeksponowaniem problematyki Pływalni Miejskiej (kadra, zajęcia, koszty), działalność klubów sportowych w mieście, podsumowanie osiągnięć sportowych miasta na szczeblu województwa, makroregionu, kraju, możliwości polepszenia i rozbudowania bazy sportowej w latach 2019- 2020;
- informację z realizacji zadań inwestycyjnych miasta za trzy kwartały 2019 r.;
- informację na temat realizacji inwestycji drogowych za 10 miesięcy 2019 r.;
- informację na temat realizacji zadania – utrzymanie zieleni na terenie miasta w 2019 r.;
- informację na temat realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, w tym z działalności Grajewskiego Klubu „Zdrowie i Trzeźwość”;
- analizę zaległości podatkowych za trzy kwartały 2019 r.;
- informację na temat stanu przygotowania miasta do zimy 2019/2020;
- informację w sprawie wyników analizy oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich złożenia;
- formy promocji miasta w 2019 r. oraz zamierzenia innowacyjne w tym zakresie;
- podejmowanie uchwał i analiza zagadnień wynikających z bieżących potrzeb.


Porządek obrad rozszerzono o podjęcie uchwały w sprawie sposobu załatwienia skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie.

6. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

7. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miasta z działalności międzysesyjnej.

8. Przyjęcie protokołu z III Sesji Rady Miasta Grajewo.

9. Sprawy różne.

10. Zamknięcie IV sesji Rady Miasta.


e-Grajewo.pl

Zacznijcie odsniezac chodniki starsze osoby się przewracaja byłam świadkiem jednego dnia czterech osób starszych szok można zrobić sobie krzywdę gdzie jest piach się pytam nie wspomnę wchodząc z górki na pasy można skończyć się tragicznie
Napisał: Grajewianka dodano: 2019-01-23 14:40:43

/chodniki - Ciężko przejść po lodzie. Kto to kontroluje. Czy pracownicy odpowiedzialni za to interesują się swoja pracą. Tęsknię za straża miejską, która by nakazała i byłoby odśnieżone i posypane. Chyba jest ktoś kto przejął jej obowiązki?
Napisał: Ja dodano: 2019-01-24 11:34:43

Co do odsnieżania chodników to chyba powinien zajać się tym PUK? Ale pamiętajcie, że nas wiceprezes PUK-u jest badzo zajęty. Bardzo cięzko jest pogodzić dwie ważne funkcje.
Napisał: K. dodano: 2019-02-04 20:34:39

Jestem ciekawy kiedy będzie można normalnie wyjechać i przyjechać z dworca kolejowego zamiast jeździć samochodami przez co sa korki na drogach i w miastach a miasta sa rujnowane przez samochody gdzie sa polaczenia z Białymstokiem, Ełkiem i nnymi miastami w Polsce dogodne dla mieszkańców Grajewa i okolic to jest pytanie nr. 1. ?
Napisał: grajewiak dodano: 2019-02-05 05:28:53

Mam wrażenie ,że co roku mowa o tych samych planach pracy komisji!!! Może tak radni zainteresują się stopniem realizacji przez Burmistrza przyjętych wcześniej przez Miasto różnych programów i strategii. Po co tworzyć papiery, które tylko lądują na półkach.
Napisał: Franek dodano: 2019-02-06 11:32:12

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.