Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

aktualizacja: 2020-06-25 09:46:52     nr wiadomości: 42731     przeczytano: 3694     Ilość komentarzy komentarze: 0

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi 24 czerwca br. z mocą obowiązującą od 25 maja br., ubezpieczonym rodzicom dzieci w wieku do 8-ego roku życia, które nie mają orzeczenia o niepełnosprawności lub o potrzebie kształcenia specjalnego przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

W związku z zamknięciem z powodu koronawirusa żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko albo braku możliwości sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna, nawet w przypadku otwarcia tych placówek w czasie trwania epidemii, rodzice dzieci do lat 8 mają prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Przysługuje on od 25 maja 2020 r. do 28 czerwca 2020 r.

Jeśli przed wejściem w życie nowych przepisów rodzic wystąpił o zasiłek opiekuńczy na ogólnych zasadach, to  wniosek ten zostanie potraktowany jak wniosek o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Okres wypłaconego zasiłku nie zostanie wliczony do limitu 60 dni przysługujących w tym roku kalendarzowym na zasadach ogólnych.

- Jeżeli  rodzic dziecka do lat 8, które nie ma  orzeczenia o niepełnosprawności lub o potrzebie kształcenia specjalnego, złożył przed 24 czerwca br. wniosek o wypłatę dodatkowego zasiłku opiekuńczego za okres od 25 maja 2020 r. w ZUS albo u płatnika składek (pracodawcy lub zleceniodawcy) to wniosek zostanie rozpatrzony po wejściu w życie nowych przepisów – informuje Katarzyna Krupicka regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Nie zmieniają się zasady korzystania z dodatkowego zasiłku opiekuńczego z powodu zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły w związku z COVID-19 albo braku możliwości sprawowania opieki przez nianię  lub dziennego opiekuna przez ubezpieczonych rodziców dzieci:
• do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności,
• do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
• do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Dotyczy to także rodziców lub opiekunów osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnionych od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą w przypadku zamknięcia z powodu koronawirusa placówki, do której uczęszcza dorosła osoba niepełnosprawna. tj. szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, ośrodka wsparcia, warsztatu terapii zajęciowej lub innej placówki pobytu dziennego o podobnym charakterze.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje nie dłużej niż do 28 czerwca br. 

Nie zmieniły się zasady występowania o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Aby otrzymać świadczenie wystarczy złożyć u swojego pracodawcy lub zleceniodawcy, oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem. Oświadczenie to jest jednocześnie wnioskiem o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Osoby prowadzące działalność pozarolniczą składają oświadczenie w ZUS. 

Należy również pamiętać, że zasiłek ten nie przysługuje, jeśli drugi z rodziców dziecka może zapewnić dziecku opiekę np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego bądź urlopu wychowawczego.

 
Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.