Budowa nawierzchni

aktualizacja: 2016-05-13 17:39:59     nr wiadomości: 28399     przeczytano: 2730     Ilość komentarzy komentarze: 0

Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ul. Spokojnej, Legionistów, Perlitza, rtm. Konopki, Ułańskiej oraz kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Kościelnej


Rodzaj zamówienia: usługi
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej na budowę:
1) nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ul. Spokojnej, Legionistów, Perlitza, rtm. Konopki, Ułańskiej w Grajewie zgodnie z Uchwałą Nr 57/XI/99 Rady Miejskiej w Grajewie z dnia 12 lipca 1999 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany miejscowego planu przestrzennego miasta Grajewo dotyczącej terenów położonych w rejonie ulic Wojska Polskiego i Spokojnej, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego Nr 28 poz. 446 z dnia 27 sierpnia 1999 r. 
2) kanału sanitarnego łączącego kanalizację sanitarną ul. Spokojnej z zaprojektowaną kanalizacją sanitarną na os. Jana Pawła II w Grajewie (przebiegającą w liniach rozgraniczających ulic: 01KL, 04KD, 05KD i przez teren 16 ZP, co wynika z miejscowego planu przestrzennego zatwierdzonego uchwałą Nr XXI/120/08 Rady Miasta Grajewo z dnia 11.04.2008 r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego na osiedlu Jana Pawła II w Grajewie na północny-wschód od Kościoła pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego Nr 107 poz. 1107 z dnia 08 maja 2008 r.).
2. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie:
1) Dokumentacji projektowej pn. Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ul. Spokojnej, Legionistów, Perlitza, rtm. Konopki, Ułańskiej, a w szczególności: 
a) lewostronnego wtórnika /podkładu geodezyjnego/ mapy zasadniczej w skali 1:500 terenu w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia wraz z wykazem właścicieli gruntów,
b) dokumentacji geotechnicznej do celów projektowych - 3 egz.
c) projektów budowlanych:
a/ projektu budowlanego nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej - 5 egz.,
b/ projektu stałej organizacji ruchu - 3 egz.
c/ projektu likwidacji ewentualnych kolizji uzbrojenia (kable energetyczne, telekomunikacyjne, rozbiórka istniejącej zabudowy itp.) - 5 egz.
d) projektów wykonawczych - stanowiących uzupełnienie i uszczegółowienie projektów budowlanych dla wszystkich branż w zakresie i stopniu umożliwiającym przygotowanie materiałów przetargowych i realizację robót budowlanych - po 5 egz.
e) przedmiarów robót dla wszystkich branż - po 3 egz. 
f) kosztorysów inwestorskich dla każdej z branż wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów - po 3 egz.
g) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla każdej branży - po 3 egz.
h) materiałów do uzyskania opinii do decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - 5egz.
i) materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę (dla części zamówienia znajdującego się pasie drogi krajowej),
j) materiałów do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (dla całego zamierzenia inwestycyjnego) - 3 egz.
2) Dokumentacji projektowej pn. Budowa kanału sanitarnego w obrębie ulicy Kościelnej, a w szczególności:
a) lewostronnego wtórnika /podkładu geodezyjnego/ mapy zasadniczej w skali 1:500 terenu w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia wraz z wykazem właścicieli gruntów,
b) projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej - 5 egz.
c) projektu wykonawczego - stanowiącego uzupełnienie i uszczegółowienie projektu budowlanego w zakresie i stopniu umożliwiającym przygotowanie materiałów przetargowych i realizację robót budowlanych - 5 egz.
d) przedmiaru robót - 2 egz.
e) kosztorysu inwestorskiego - 2 egz.
f) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych - 2 egz.
g) materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę,
3) Uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę oraz decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na podstawie opracowanych projektów budowlanych
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7

Burmistrz Miasta Grajewo 
19-200 Grajewo
ul. Strażacka 6A
Tel. 86 273 0 800
Fax. 86 273 0 803

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.