Bezzwrotna pożyczka 5000 zł

aktualizacja: 2020-07-31 06:40:15     nr wiadomości: 42992     przeczytano: 7980     Ilość komentarzy komentarze: 0

Od 1 lipca br. Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie przyjmuje wnioski o udzielenie pożyczki z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych.

Pożyczka na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej/ statutowej organizacji pozarządowej w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.) lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 tej ustawy, przyznawana jest na podstawie art. 15zzda ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

1. Wysokość pożyczki nie może przekroczyć 5 tys. zł.

2. Pożyczka jest jednorazowa.

3. Pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu pod warunkiem, że organizacja pozarządowa będzie prowadziła działalność gospodarczą lub statutową przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Za datę udzielenia pożyczki uznaje się dzień wypłaty środków przez urząd pracy na konto organizacji pozarządowej.

4. Okres spłaty pożyczki nie może przekroczyć 12 miesięcy, przy czym rozpoczęcie spłaty pożyczki będzie następowało po 3 miesięcznym okresie karencji.

Szczegółowe informacje dotyczące udzielania pożyczki, w tym obowiązujące instrukcje oraz zasady, wnioski wraz z załącznikami, jakie należy złożyć w urzędzie pracy udostępnione są na stronie internetowej pod adresem: https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15zzda-pozyczka-org

Prawidłowo wypełnione i podpisane dokumenty, tj. wniosek, klauzulę informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych wraz z dwoma egzemplarzami umowy, należy składać elektronicznie, przez Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia, pocztą tradycyjną na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie, ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo, w zaadresowanej i szczelnie zamkniętej kopercie do skrzynki podawczej znajdującej się przy wejściu do siedziby PUP w Grajewie, bądź osobiście.

 Dodatkowe informacje pod nr tel. 86 261 30 33; 86 261 30 17; email izabela.bach@pupgrajewo.pl

 
Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.