Obwieszczenia Starosty (21.10)

aktualizacja: 2020-10-21 13:21:43     nr wiadomości: 43764     przeczytano: 970     Ilość komentarzy komentarze: 0

1._____________

OBWIESZCZENIE STAROSTY GRAJEWSKIEGO
z dnia  21.10.2020 r.

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2020, poz. 283 ze zm.) 


Starosta Grajewski 

zawiadamia, że na wniosek Contino Polska sp. z o.o., ul. Grzybowska 2 lok. 29, 00-131 Warszawa, została wydana w dniu 21.10.2020 r. decyzja nr 221/2020 (znak sprawy WA.6740.200.2020) zatwierdzająca projekt budowlany budowy  Farmy Wiatrowej Grajewo Duże (Etap V) – Stacja GPO Grajewo 33/110kV na dz. nr 3242/1 w m. Grajewo

Z treścią powyższej decyzji oraz z dokumentacją strony mogą zapoznać się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grajewie w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym, ul. Strażacka 6b, pok. Nr 23, 24,  tel. 86 273 84 69 w godzinach 7.30 - 15.30

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się obwieszczenia o wydaniu decyzji.

 

2._____________

OBWIESZCZENIE STAROSTY GRAJEWSKIEGO
z dnia   21.10.2020 r.

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2020, poz. 283 ze zm.) 


Starosta Grajewski 

zawiadamia, że na wniosek  RSE 1 Sp. z o. o., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, została wydana w dniu 21.10.2020 r. decyzja nr 222/2020 (znak sprawy WA.6740.168.2020) zatwierdzająca projekt budowlany na budowę farmy fotowoltaicznej Wojewodzin II o mocy wytwórczej do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, realizowana w północnej części działki o nr ew. 235 obręb 0047 Wojewodzin, gmina Grajewo

Z treścią powyższej decyzji oraz z dokumentacją strony mogą zapoznać się  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grajewie w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym, ul. Strażacka 6b, pok. Nr 23, 24,  tel. 86 273 84 69 w godzinach  7.30 - 15.30

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się obwieszczenia o wydaniu decyzji.

 

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.