Sprostowanie

aktualizacja: 2020-10-14 11:56:48     nr wiadomości: 43684     przeczytano: 598     Ilość komentarzy komentarze: 0

Na podstawie art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.)

 

Postanawiam

 

z urzędu sprostować oczywistą omyłkę pisarską w zawiadomieniu Starosty Grajewskiego z dnia 08.10.2020 o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej pod nazwą  „Rozbudowa dróg gminnych w miejscowości Toczyłowo, gm. Grajewo - odc. I w km 3+390-4+156 dr. nr 142570B, odc. II w km 3+046-3+240 dr. nr 103314B, odc. III w km 0+000-0+283 dr. nr 103340B, odc. IV w km 0+000-0+407”, znak sprawy WA.6740.137.5.2020, w następujący sposób:

 

  1. na drugiej stronie zawiadomienia wers 13 i 14 od góry o brzmieniu :

„Działka nr ewid. 283/4 o pow. 0,0191 ha na działki:

a) 283/14 o powierzchni 0,083 ha      b) 283/15 o powierzchni 0,0176 ha”,

otrzymuje brzmienie :

„Działka nr ewid. 283/4 o pow. 0,0422 ha na działki:

a) 283/14 o powierzchni 0,0083 ha      b) 283/15 o powierzchni 0,0339 ha”.

          2. na stronie drugiej zawiadomienia wers 10 i 11 od dołu o brzmieniu :

„Działka nr ewid. 199/1 o pow. 0,0108 ha 

Działka nr ewid. 204/1 o pow. 0,0108 ha”,

otrzymuje brzmienie : 

„Działka nr ewid. 199/1 o pow. 0,0023 ha 

Działka nr ewid. 204/1 o pow. 0,0085 ha”.

 

Uzasadnienie

    W wydanej przez Starostę Grajewskiego zawiadomieniu z dnia 08.10.2020 o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej pod nazwą  „Rozbudowa dróg gminnych w miejscowości Toczyłowo, gm. Grajewo - odc. I w km 3+390-4+156 dr. nr 142570B, odc. II w km 3+046-3+240 dr. nr 103314B, odc. III w km 0+000-0+283 dr. nr 103340B, odc. IV  w km 0+000-0+407”,  znak sprawy WA.6740.137.5.2020, błędnie wpisano  powierzchnie działek.

    Zaistniała omyłka pisarska nie ma wpływu na rozstrzygnięcie w przedmiotowej sprawie.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem tut. Urzędu w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.