OBWIESZCZENIE

aktualizacja: 2020-07-06 12:07:08     nr wiadomości: 42817     przeczytano: 1336     Ilość komentarzy komentarze: 0

OBWIESZCZENIE

STAROSTY GRAJEWSKIEGO

z dnia 06.07.2020 r.Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) 


Starosta Grajewski 

zawiadamia, że na wniosek Spółdzielni Mleczarskiej „MLEKPOL”, ul. Elewatorska 13, 19-203 Grajewo, w dniu 06.07.2020 r. została decyzja nr 157/2020 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę układu kogeneracyjnego zasilanego biogazem z fermentacji beztlenowej z Oczyszczalni Ścieków ze stacją suszenia osadu w Zakładzie Produkcji Mleczarskiej w Grajewie na działce nr 1917  w m. Grajewo.        

Z treścią powyższej decyzji oraz z dokumentacją strony mogą zapoznać się  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grajewie w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym, ul. Strażacka 6B, pok. nr 23, 24, tel. 86 273 84 69, w godzinach  7:30-15:30, 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się obwieszczenia o wydaniu decyzji.

 
Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.