Gmina Szczuczyn

aktualizacja: 2020-03-01 10:02:47     nr wiadomości: 41671     przeczytano: 3863     Ilość komentarzy komentarze: 0

Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 6 500 000,00 zł z tego na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 363 848,00 zł oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5 136 152,00 zł.

1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 6 500 000,00 zł z tego na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 363 848,00 zł oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5 136 152,00 zł.

2. Wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia: a) przeznaczenie kredytu: sfinansowanie deficytu – 5 136 152,00 zł., spłata wcześniej zaciągniętych kredytów – 1 363 848,00 zł, b) kwota i waluta kredytu: 6 500.000 PLN, c) okres kredytowania: 130 miesięcy, (120 m- cy spłaty + 10 m- cy karencja) d) okres karencji w spłacie kapitału: spłata od stycznia 2021r. e) terminy spłaty kapitału: miesięcznie, raty zmienne zgodnie z harmonogramem (spłata do końca każdego miesiąca) f) oprocentowanie kredytu: średni WIBOR 1 M (wielkość ustalona w oparciu o średnią) stawek WIBOR 1M obowiązujący w okresie od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego dany okres odsetkowy, g) sposób ustalenia wysokości stopy procentowej: Stopa procentowa dla danego okresu odsetkowego jest ustalona na podstawie zmiennej stopy procentowej równej średniej miesięcznej stawce WIBOR 1M z poprzedniego miesiąca powiększonej o marże banku, która jest stała w całym okresie kredytowania, h) termin spłaty odsetek: miesięcznie, i) okres karencji w spłacie odsetek: brak karencji, j) sposób zabezpieczenia kredytu: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy i oświadczenie o poddaniu się egzekucji, k) pożądany termin zawarcia umowy: 02 marzec 2020r., l) wysokość prowizji za gotowość od kwoty niewykorzystanego kredytu: 0%, ł) wysokość prowizji rekompensacyjnej od kwoty spłaconej przed terminem: 0%, m) Spłata kredytu wraz z odsetkami nastąpi wg Harmonogramu spłaty kredytu stanowiącego załącznik do specyfikacji, n) odsetki od kredytu naliczone będą tylko od kwoty aktualnego, rzeczywistego zadłużenia, o) data wykorzystania kredytu: do 28.12.2020r.,

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.