Gmina Szczuczyn

aktualizacja: 2020-02-04 23:41:41     nr wiadomości: 41404     przeczytano: 10037     Ilość komentarzy komentarze: 0

1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 6 500 000,00 zł z tego na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 363 848,00 zł oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5 136 152,00 zł.

2. Wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia: a) przeznaczenie kredytu: sfinansowanie deficytu – 5 136 152,00 zł., spłata wcześniej zaciągniętych kredytów – 1 363 848,00 zł, b) kwota i waluta kredytu: 6 500.000 PLN, c) okres kredytowania: 130 miesięcy, (120 m- cy spłaty + 10 m- cy karencja) d) okres karencji w spłacie kapitału: spłata od stycznia 2021r. e) terminy spłaty kapitału: miesięcznie, raty zmienne zgodnie z harmonogramem (spłata do końca każdego miesiąca) f) oprocentowanie kredytu: średni WIBOR 1 M (wielkość ustalona w oparciu o średnią) stawek WIBOR 1M obowiązujący w okresie od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego dany okres odsetkowy, g) sposób ustalenia wysokości stopy procentowej: Stopa procentowa dla danego okresu odsetkowego jest ustalona na podstawie zmiennej stopy procentowej równej średniej miesięcznej stawce WIBOR 1M z poprzedniego miesiąca powiększonej o marże banku, która jest stała w całym okresie kredytowania, h) termin spłaty odsetek: miesięcznie, i) okres karencji w spłacie odsetek: brak karencji, j) sposób zabezpieczenia kredytu: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy i oświadczenie o poddaniu się egzekucji, k) pożądany termin zawarcia umowy: 02 marzec 2020r., l) wysokość prowizji za gotowość od kwoty niewykorzystanego kredytu: 0%, ł) wysokość prowizji rekompensacyjnej od kwoty spłaconej przed terminem: 0%, m) Spłata kredytu wraz z odsetkami nastąpi wg Harmonogramu spłaty kredytu stanowiącego załącznik do specyfikacji, n) odsetki od kredytu naliczone będą tylko od kwoty aktualnego, rzeczywistego zadłużenia, o) data wykorzystania kredytu: do 28.12.2020r., p) Zamawiający nie dopuszcza ponoszenia kosztów związanych z zabezpieczeniem kredytu (np. oświadczenie o poddaniu się egzekucji, zgodnie z art. 777 k.p.c. w formie aktu notarialnego) r) za dzień uruchomienia kredytu do skalkulowania ceny oferty należy przyjąć dzień 02.03.2020r. s) Zamawiający nie realizuje postępowania naprawczego ani nie ma zamiaru przystąpić do jego realizacji. t) Kredyt będzie udostępniony dla Zamawiającego na podstawie pisemnych dyspozycji e-mail w ciągu maksymalnie 3 dni od chwili zapotrzebowania przez Zamawiającego określonej kwoty.

3. Zamawiający zastrzega sobie: - możliwość nie wykorzystania pełnej kwoty kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat warunkując powyższe otrzymaniem środków z innych źródeł. - wcześniejszą spłatę kredytu bez podnoszenia dodatkowych opłat, - wydłużenia okresu spłaty kredytu po uprzednim złożeniu stosownego wniosku do banku, pod warunkiem posiadania zdolności do spłaty kredytu w okresie wydłużonego kredytowania. - dokonania przesunięcia terminu spłaty poszczególnych rat kredytowych w całym okresie objętym umową, po uprzednim zawiadomieniu banku o takim zamiarze, bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów wynikających ze zmiany harmonogramu spłaty kredytu, - wykonawca zobowiązany jest dołączyć projekt umowy. Umowa może być sporządzona na druku banku oferenta z zastrzeżeniem, że winna zawierać istotne postanowienia wskazane w specyfikacji.

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.