Obwieszczenie Starosty

aktualizacja: 2019-11-06 12:05:27     nr wiadomości: 40649     przeczytano: 6090     Ilość komentarzy komentarze: 0

Grajewo, dnia  6.11.2019 r.

OBWIESZCZENIE STAROSTY GRAJEWSKIEGO

z dnia 6.11.2019 r.


Na podstawie art. 72 § 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018, poz. 2081 ze zm.) 


Starosta Grajewski 

zawiadamia, że na wniosek Contino Polska sp. z o.o., ul. Zjazdu Gnieźnieńskiego 10/3, 31-619 Kraków została wydana w dniu 06.11.2019 r. decyzja nr  203/2019 znak: (nr sprawy WA.6740.129.2016) zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę „Zespołu elektrowni wiatrowych w gminie Grajewo, wraz   z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą – Etap II (fundamenty pod konstrukcję wież elektrowni wiatrowych wraz z masztami oraz placami składowo-manewrowo-montażowymi i wewnętrznymi drogami dojazdowymi) na działkach nr 1, 5/2, 13/2, 247, 251, 312, 317 obręb Popowo;  201, 206, 174, 175, 176, 64, 65, 66, 91, 120, 136, 145, 146, 147, 375, 151, obręb Kurejwa; 76 obręb Flesze; 16, 17, 32 obręb Boczki Świdrowo; 404, 405/1, 411, 412, 413, 716 obręb Wierzbowo; 300 (poprzednio działka nr 13) obręb Wojewodzin, gmina Grajewo.

Z treścią powyższej decyzji oraz z dokumentacją strony mogą zapoznać się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grajewie w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym, ul. Strażacka 6b, pok. nr 23, 24,  tel. 86 273 84 69 w godzinach 7:30-15:30.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się obwieszczenia o wydaniu decyzji.

 

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.