Ogłoszenie

aktualizacja: 2019-10-31 15:12:32     nr wiadomości: 40606     przeczytano: 6014     Ilość komentarzy komentarze: 0

W nawiązaniu do zapisów art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1078), w związku z art. 10 ust. 1 pkt 7 i art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 z późn. zm.), Zarząd Powiatu Grajewskiego zaprasza do współpracy podmioty wykonujące działalność leczniczą, polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia ogólnostomatologicznego (ze środków publicznych), do objęcia takimi świadczeniami dzieci i młodzieży, realizującej obowiązek szkolny lub nauki w szkołach, dla których organem prowadzącym jest powiat grajewski, tj. w:

  1. Zespole Szkół Nr 1 w Grajewie,

  2. Zespole Szkół Nr 2 im. 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie,

  3. Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie,

  4. Zespole Szkół im. Bolesława Podedwornego w Niećkowie,

  5. Zespole Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Szczuczynie,

  6. Zespole Szkół im. Księdza Jana Krzysztofa Kluka w Wojewodzinie.

Świadczenia udzielane będą w gabinecie stomatologicznym podmiotu, który zawrze porozumienie z powiatem w tym zakresie. Gabinet stomatologiczny musi spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2019 r. poz. 595).

Swoje deklaracje – zawierające nazwę podmiotu, dane kontaktowe oraz wskazanie szkół deklarowanych do objęcia opieką stomatologiczną – należy przedkładać w Starostwie Powiatowym w Grajewie, pokój nr 18, w godzinach pracy urzędu, tj. 7.30-15.30 w terminie do dnia 20 listopada 2019 r.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego
w Grajewie, tel. 086 273 84 64, e-mail: ws@starostwograjewo.pl. 


 

STAROSTA
Waldemar Remfeld

 

Grajewo, 30 października 2019 r.

 
Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.