Gmina Radziłów

aktualizacja: 2019-06-27 21:49:08     nr wiadomości: 39585     przeczytano: 12617     Ilość komentarzy komentarze: 0

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dwóch dróg gminnych o nr 162548B oraz 162710B o długości ok. 640 m, które bezpośrednio są ze sobą połączone, w obrębie miejscowości Klimaszewnica. Przebudowa drogi gminnej będzie polegała na wykonaniu warstwy odcinającej, na wykonaniu podbudowy z kruszywa naturalnego oraz położeniu warstwy nawierzchni żwirowej.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia jest dostępny na załączonych do zapytania dokumentacji technicznej oraz STWiOR. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy.
Wykonawca zobowiązany jest do:

wykonania robót budowlanych zgodnie z Polskimi Normami, przepisami bhp, zapisami ustawy Prawo budowlane oraz przepisami szczegółowymi,
wykonania przedmiotu zamówienia z materiałów zakupionych we własnym zakresie,
udzielenia 60 miesięcznej gwarancji na wykonanie przedmiotu umowy, od dnia bezusterkowego protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia.

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.