Obwieszczenie Starosty

aktualizacja: 2019-05-29 11:00:48     nr wiadomości: 39334     przeczytano: 8896     Ilość komentarzy komentarze: 0

OBWIESZCZENIE STAROSTY GRAJEWSKIEGO


Na podstawie art. 131 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) - zwanej dalej k.p.a., w związku z art. 11c, art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474 ze zm.),

zawiadamiam

o wniesieniu odwołania od decyzji Starosty Grajewskiego nr 1/2019 z dnia 06.05.2019r.  o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ulicy Spokojnej, Legionistów, Perlitza, rtm. Konopki, Ułańskiej oraz budowie kanału sanitarnego w obrębie ul. Kościelnej w Grajewie. Budowa ulicy Spokojnej na odcinku o długości 31mb, od km 166,5 do km 197,5” w zakresie: budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączem do istniejącej zabudowy, budowy sieci kanalizacji deszczowej, budowy hydrantu, usunięcia kolizji energetycznych, budowy linii napowietrznej nN, rozbiórki budynku gospodarczego, budowy drogi ul. Spokojnej o długości 31 mb, od km 0+166,5 do km 0+197,5, budowy nawierzchni jezdni, chodników, parkingu.

Informuję, że zgodnie z art. 133 k.p.a. odwołanie wraz z aktami sprawy zostało przesłane do Wojewody Podlaskiego.

Strony mogą zapoznać się z treścią wniesionego odwołania w Wydziale Architektoniczno- Budowlanym Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B, pokój nr 23, 24 w godzinach 730-1530 ,  tel. (086) 273-84-70.

Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Grajewie: www.bip.starostwograjewo.pl (w zakładce ogłoszenia) oraz na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Miasta Grajewo. Ponadto, zawiadomienie o wpłynięciu odwołania decyzji Starosty Grajewskiego wysyła się dotychczasowym właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości na adres wskazany w katastrze nieruchomości. Doręczenie zawiadomienia na adres wskazany w katastrze nieruchomości jest skuteczne.

Zgodnie z art. 49. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie - doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się obwieszczenia o wydaniu wniesieniu odwołania.

 

Dzień publicznego ogłoszenia: 29 maja 2019 r.

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.