Echa XII sesji Rady Powiatu

aktualizacja: 2019-06-28 10:35:47     nr wiadomości: 39259     przeczytano: 11010     Ilość komentarzy komentarze: 2

27 czerwca br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B odbyła się XII sesja Rady Powiatu Grajewskiego. Obrady miały charakter zwyczajny.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Krzysztof Piekarski, nowy radny Rady Powiatu Grajewskiego złożył ślubowanie i oficjalnie rozpoczął wykonywanie mandatu
​(
14 maja 2019 r. zmarł radny Zygmunt Kruszyński)

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Powiatu Grajewskiego.

Radni jednogłośnie przyjęli protokół z XI sesji.

4. Informacja Przewodniczącego Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie od ostatniej sesji.

Informację z wykonania uchwał RP i pracy Zarządu Powiatu w okresie od ostatniej sesji przedstawił Starosta Grajewski Waldemar Remfeld.

5. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Grajewskim na lata 2017 – 2025.

Sprawozdanie przedstawiła Anna Świderska, Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie.

6. Rozpatrzenie raportu o stanie powiatu grajewskiego za 2018 r. 

a) wystąpienie przewodniczącego Zarządu Powiatu,
b) debata,
c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Grajewskiego,

Po zakończeniu debaty nad Raportem o stanie Powiatu Grajewskiego w 2018 r. radni udzielili wotum zaufania Zarządowi Powiatu Grajewskiego. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu powiatu za 2018 r.: 

a) wystąpienie Przewodniczącego Zarządu Powiatu,
b) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej z kontroli wykonania budżetu powiatu za 2018 r.,

Opinię Komisji Rewizyjnej z kontroli wykonania budżetu powiatu za 2018 r. przedstawił radny Janusz Marian Marcinkiewicz.

c) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu Zarządu Powiatu oraz wniosku Komisji Rewizyjnej,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego powiatu grajewskiego za 2018 r. wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu powiatu grajewskiego za 2018 r.

Radni jednogłośnie zatwierdzili  roczne sprawozdanie finansowe powiatu grajewskiego za 2018 r. przyjęte Uchwałą Nr 29/141/19 Zarządu Powiatu Grajewskiego z dnia 10 czerwca 2019 r. oraz sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu grajewskiego za 2018 r. przyjęte Uchwałą 19/97/19 Zarządu Powiatu Grajewskiego z dnia 29 marca 2019 r. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

f) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Grajewskiego.

Po rozpatrzeniu  sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu grajewskiego za 2018 r. i informacji o stanie mienia powiatu grajewskiego przyjętych Uchwałą Nr 19/97/19 Zarządu Powiatu Grajewskiego z dnia 29 marca 2019 r. wraz z Uchwałą Nr V-00321-32/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Grajewskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok, rocznego sprawozdania finansowego powiatu grajewskiego za 2018 r. przyjętego Uchwałą Nr 29/141/19 Zarządu Powiatu Grajewskiego z dnia 10 czerwca 2018 r., wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grajewskiego o udzielenie absolutorium z tytułu wykonania budżetu powiatu grajewskiego za 2018 r., radni jednogłośnie udzielili absolutorium Zarządowi Powiatu Grajewskiego z tytułu wykonania budżetu powiatu grajewskiego za 2018 rok.

Po zakończeniu głosowania Waldemar Remfeld, Starosta Powiatu Grajewskiego złożył podziękowania.

- Wysoka Rado chciałbym serdecznie podziękować nie tylko za udzielone absolutorium, ale także wotum zaufania Zarządowi Powiatu Grajewskiego. Dzisiejsze głosowanie i podjęta uchwała daje motywację do dalszej pracy. Myślę, że jest to wspólny sukces poprzedniej i obecnej kadencji. Z tego miejsca chciałbym podziękować również Skarbnikowi oraz Sekretarzowi Powiatu Grajewskiego za wniesioną pracę na rzecz powiatu – mówił Starosta.

8. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie,

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie działa na podstawie ustaw: o pomocy społecznej, o finansach publicznych, o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, uchwały nr V/15/98 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie, uchwały nr XXIII/149/2000 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/15/98 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie utworzenia PCPR w Grajewie oraz Statutu.

Do zadań PCPR z zakresu ustawy o pomocy społecznej i innych ustaw należy w szczególności:
- opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka – po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami;
- prowadzenie specjalistycznego poradnictwa;
- przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze;
- pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia, młodzieży opuszczającej domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze, mających braki w przystosowaniu się;
- prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób;
- prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy oraz powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, z wyłączeniem środowiskowych domów samopomocy i innych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
- prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej;
- udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach;
- podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych;

Do zadań Centrum z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej należy w szczególności:
- opracowanie i realizacja 3-letnich powiatowych programów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej, zawierających między innymi coroczny limit rodzin zastępczych zawodowych;
- zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;
- organizowanie wsparcia osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze i regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne, przez wspieranie procesu usamodzielnienia;
-  tworzenie warunków do powstawania i działania rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i rodzin pomocowych;
- prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz placówek wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym;
- organizowanie szkoleń dla rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka i dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego oraz kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego;
- organizowanie wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej, w szczególności przez tworzenie   warunków do powstawania: grup wsparcia i specjalistycznego poradnictwa.

Do zadań Centrum z zakresu ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie należy w szczególności:
- opracowanie i realizacja powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie;
- opracowanie i realizacja programów służących działaniom profilaktycznym mającym na celu udzielenie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie;
- zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia;
- zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach interwencji kryzysowej;
- tworzenie i prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie;
- opracowanie i realizacja programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

PCPR kieruje Kierownik na zasadzie jednoosobowego kierownictwa, do jego obowiązków należy m.in.:
- wydawanie indywidualnych decyzji w sprawach z zakresu administracji, zgodnie z upoważnieniem Starosty;
- organizowanie pracy Centrum i sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań przez pracowników;
- kierowanie bieżącymi sprawami, wydawanie zarządzeń dotyczących organizacji pracy, koordynowanie działalności, zapewnienie kompleksowego rozwiązywania problemów z zakresu działania jednostki;
- zapewnienie podejmowania przedsięwzięć wynikających z bieżącej polityki nadrzędnych organów władzy samorządowej i administracji rządowej;
- zapewnienie skutecznej kontroli realizacji ustalonych zadań i przestrzegania prawa.

Działalność PCPR finansowana jest z budżetu Powiatu Grajewskiego na zasadach określonych dla jednostek budżetowych.

b) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/191/17 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie wyboru przedstawicieli Powiatu Grajewskiego do Rady Społecznej Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Ginela w Grajewie

W związku z faktem, iż dnia 3 czerwca 2019 r. Krzysztof Waszkiewicz – dotychczasowy członek Rady Społecznej Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Ginela w Grajewie przedłożył Przewodniczącemu Rady rezygnację ze swojego członkostwa w Radzie, koniecznym jest uzupełnienie składu Rady o jedną osobę. W miejsce Krzysztofa Waszkiewicza, radni delegowali Marka Kostrzewskiego.

c) w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na rok 2019,

d) w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2019-2023. 

8. Wolne wnioski, zapytania i sprawy różne.

9. Zamknięcie sesji.


e-Grajewo.pl
     - fot. ślubowanie składa Krzysztof Piekarski (drugi od prawej)

Drogi powiatowe to tez tory kolejowe, co z Dworcem Kolejowym 145 letnim kiedy bedzie mozna normalnie z tego dworca korzystac to jest pytanie ???????? na dzisjaj.
Napisał: grajewiak dodano: 2019-05-24 10:07:24

Kto sprawdza czy radni obecni tu maja wolne w pracy?Czy biora wynagrodzenie i diete jednoczesnie. Uczciwosc niektorych radnych pozostawia wiele do zyczenia.Czy w takim wypadku mozna im ufac?
Napisał: 1234 dodano: 2019-06-28 22:41:03

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.