Ogłoszenie o naborze

aktualizacja: 2019-03-18 15:15:44     nr wiadomości: 38729     przeczytano: 5729     Ilość komentarzy komentarze: 0

Starosta Grajewski
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór  na kierownicze stanowisko urzędnicze:

Przewodniczący Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania  o Niepełnosprawności w Grajewie

 

 1. Liczba i wymiar etatu: 1 etat – pełny wymiar czasu pracy.

 2. Nazwa i adres jednostki: Starostwo Powiatowe w Grajewie, ul. Strażacka 6B, 19-200 Grajewo.

 3. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 r poz. 1260 ze zm.),

 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania  z pełni praw publicznych,

 3. brak skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego, za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów  lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 4. wykształcenie: ukończone studia magisterskie lub wyższe studia medyczne,

 5. doświadczenie zawodowe: minimum  3-letni staż pracy,

 6. posiadanie nieposzlakowanej opinii,

 7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na kierowniczym stanowisku urzędniczym,

 8. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

           4. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość przepisów prawnych wynikających z ustaw: Kodeks Postępowania Administracyjnego, o pracownikach samorządowych, o samorządzie powiatowym, o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wraz z aktami wykonawczymi, o finansach publicznych,

 2. umiejętność stosowania przepisów zawartych w rozporządzeniu w sprawie orzekania o niepełnosprawności  i stopniu niepełnosprawności,

 3. wiedza dotycząca trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych,

 4. zdolność do interpretacji i stosowania obowiązujących przepisów prawa,

 5. doświadczenie w pracy w administracji publicznej,

 6. umiejętność kierowania zespołem pracowniczym,

 7. komunikatywność, umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych,

 8. dobra organizacja pracy,

 9. biegła znajomość obsługi komputera,

 10. wysoka kultura osobista,

 11. odporność na stres.

5. Główne zadania na stanowisku pracy:

 1. wyznaczanie składów orzekających, w tym przewodniczącego, spośród członków zespołu,

 2. opracowywanie harmonogramów i ustalanie terminów posiedzeń składów orzekających,

 3. reprezentowanie zespołu na zewnątrz,

 4. organizowanie obsługi administracyjno-biurowej zespołu,

 5. wydawanie kart parkingowych osobom niepełnosprawnym i placówkom,

 6. sporządzanie:

- projektu budżetu Zespołu,
- sprawozdań, informacji i opinii; przedstawianie ich stosownym organom,

 1. nadzór nad prawidłową i terminową realizacją zadań związanych z orzekaniem o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień.

 2. wnioskowanie o skierowanie członków zespołu na szkolenie,

 3. przygotowywanie umów, powołań, odwołań i zarządzeń niezbędnych do sprawnego funkcjonowania zespołu,

 4. nadzór nad prawidłową obsługą Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności, wnioskowanie o nadawanie uprawnień do obsługi systemu, nadzór nad ważnością nadanych certyfikatów,

 5. nadzór nad prawidłowością przetwarzania danych osobowych i spełnianiem obowiązujących wymagań bezpieczeństwa tych danych zgodnie z RODO.

      6. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy, w siedzibie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grajewie, ul. Konstytucji 3 Maja 34. Praca z klientem. Praca przy komputerze i obsłudze  urządzeń biurowych. Współpraca z pracownikami Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grajewie i  Starostwa Powiatowego w Grajewie.

Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym. Budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Stanowisko pracy w pomieszczeniu dostosowanym do wózków inwalidzkich.

 1. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Grajewie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6%.

 2. Zainteresowane osoby składają następujące dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

 2. kserokopie świadectw pracy dokumentujących co najmniej 3–letni okres zatrudnienia lub w przypadku pozostawania pracownika w stosunku pracy w czasie naboru – zaświadczenie pracodawcy o zatrudnianiu pracownika zawierające informacje o długości okresu zatrudnienia, poświadczone przez kandydata na każdej stronie "za zgodność z oryginałem"- miejscowość , data i czytelny podpis,

 3. kserokopie dokumentów poświadczających posiadanie wykształcenia wyższego magisterskiego lub ukończone wyższe studia medyczne, poświadczone przez kandydata na każdej stronie "za zgodność z oryginałem"- miejscowość , data i czytelny podpis,

 4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe i dodatkowe umiejętności poświadczone przez kandydata na każdej stronie "za zgodność z oryginałem"- miejscowość, data i czytelny podpis,

 5. podpisane czytelnie przez  kandydata i złożone w formie odrębnych dokumentów pisemne oświadczenia:

 1. o posiadaniu obywatelstwa polskiego, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 r poz. 1260),

 2. o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz  korzystaniu z pełni praw publicznych,

 3. o braku skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego, za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 4. oświadczenie kandydata wyrażającego zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Starostę Grajewskiego na potrzeby przeprowadzenia procedury naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

 5. o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku Przewodniczący Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania
  o Niepełnosprawności.

Dokumenty w zaklejonych kopertach z napisem "Nabór na stanowisko: Przewodniczący Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
w Grajewie" z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu i nr telefonu kandydata należy składać w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B  pokój nr 18, I piętro w terminie do dnia 28 marca 2019 r. do godz. 15:30.

Oferty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, złożone w innej formie, jak również nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane, a osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane.

Nadesłane oferty nie podlegają zwrotowi.

Kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomieni telefonicznie bądź odrębnym pismem o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Grajewie, a także na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Grajewie, ul. Strażacka 6B.

__________________
Grajewo, 18.03.2019 r.
Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w Starostwie Powiatowym w Grajewie

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Grajewski z siedzibą w Grajewie przy ul. Strażacka 6B, 19-200 Grajewo, tel: 86 2738463, mail: starostwograjewo@poczta.onet.pl

 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Grajewie możliwy jest pod numerem tel. nr.  86 2738461 lub adresem email (adres email): iod@starostwograjewo.pl

 3. Dane osobowe Pana/Pani będą zbierane i przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 4. Administrator nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych osobowych do Państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

 5. Odbiorcami Pana/Pani danych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,  a na podstawie Pana/Pani zgody – inne podmioty lub osoby.

 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji, niezbędny do przeprowadzenia naboru na w.w stanowisko pracy (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których Starosta Grajewski ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska).

 7. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody.

 8. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

 9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. Nie podanie danych obowiązkowych skutkuje brakiem rozpatrzenia kandydatury. Może Pan/Pani w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych, co będzie skutkowało brakiem możliwości rozpatrywania  złożonej kandydatury na późniejszym etapie rekrutacji.

 

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.