Sesja Rady Gminy

aktualizacja: 2018-12-19 12:07:06     nr wiadomości: 38043     przeczytano: 922     Ilość komentarzy komentarze: 0

Uprzejmie informuję, że zwołuję na dzień 21 grudnia b.r. /piątek/ na godzinę 9ºº III sesję Rady Gminy Grajewo, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Grajewie ul. Komunalna 6 z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na poprzedniej sesji oraz     przedstawienie informacji z działalności gminy w okresie między sesjami.                 

4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grajewo na lata     2019-2033.                  

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Grajewo na 2019 rok:  

    a/ przedstawienie projektu budżetu,

    b/ opinia Komisji Polityki Gospodarczej w sprawie projektu budżetu,

    c/ zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej,

    d/ dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,

    e/ głosowanie nad projektem uchwały budżetowej,

6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których     właścicielem jest Gmina Grajewo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.  

7. Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych     Gminy Grajewo na lata 2016-2022.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Grajewo na lata     2019-2021.

9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności.     

10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej.

11. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wprowadzenia  statutów sołectw gminy.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Grajewo na rok 2018.

13. Podjęcie uchwały  zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grajewo na lata 2018-2030.

14. Wolne wnioski.

15. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady:
Jan Dąbrowski

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.