Modzele -przebudowa drogi

aktualizacja: 2018-09-04 21:52:40     nr wiadomości: 37009     przeczytano: 1052     Ilość komentarzy komentarze: 0

Wójt Gminy Grajewo informuje, iż wykonawca robótprzystąpił do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 103323B w miejscowości Modzele”. Inwestycja swym zakresem obejmie:

  • podbudowę z kruszywa łamanego,
  • ułożenie dwóch warstw jezdnych z betonu asfaltowego,
  • wykonanie chodników i wjazdów z kostki brukowej betonowej oraz  uzupełnieniu poboczy,
  • ustawienie krawężników drogowych na ławie betonowej z opornikiem.

Przebudowana droga będzie posiadała nawierzchnię asfaltową na długości 0,81 km i szerokość od 5 m do 6 m .  Termin zakończenia robót zgodnie z umową planowany jest do 12 października 2018 r.

Wartość inwestycji wynosi 886 017,15 złotych ( słownie: osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemnaście złotych 15/100). Gmina Grajewo otrzymała dofinansowanie  ze środków „EFRROW” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości  531 030,00 złotych (słownie: pięćset trzydzieści jeden tysięcy trzydzieści złotych 00/100) co stanowi 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych objętych wnioskiem o dofinansowanie.

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.