Nabór na stanowisko urzędnicze

aktualizacja: 2018-07-31 11:15:05     nr wiadomości: 36349     przeczytano: 4576     Ilość komentarzy komentarze: 0

Dyrektor Zespołu Szkół w Wojewodzinie

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko urzędnicze:
Referent
 w Zespole Szkół im. ks. Jana Krzysztofa Kluka w Wojewodzinie

 

 1. Nazwa i adres jednostki: Zespół Szkół im. ks. Jana Krzysztofa Kluka w Wojewodzinie, Wojewodzin 52, 19-200 Grajewo.

 2. Określenie stanowiska:

Referent - 1 etat – pełny wymiar czasu pracy.

 1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem urzędniczym:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia
  21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1260),

 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania  z pełni praw publicznych,

 • brak skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • wykształcenie: ukończone studia ekonomiczne, uzupełniające studia ekonomiczne magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe, ekonomiczne studium policealne lub średnie ekonomiczne,

 • posiadanie nieposzlakowanej opinii,

 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym.

 1. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem urzędniczym:  

 • znajomość ustawy: o rachunkowości, finansach publicznych, podatku VAT, o pracownikach samorządowych, karta nauczyciela, o ochronie danych osobowych,

 • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych oraz znajomość oprogramowania WORD i EXCEL,

 • staż pracy minimum 3 lata, preferowana praktyka w jednostce budżetowej,

 • umiejętność pracy zespołowej, sumienność, rzetelność, kreatywność, dobra organizacja pracy, punktualność.

 1. Główne zadania na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie akt osobowych pracowników szkoły.

 • Sporządzanie dokumentów dotyczących podwyżek wynagrodzeń, zmiany stażu pracy oraz innych składników wynagrodzeń, wyróżniania, nagradzania, kar porządkowych
  i dyscyplinarnych.

 • Prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej księgi „Dochodów oświatowych”
  w zakresie: kosztów, przychodów i rozrachunków oraz księgowanie w programie komputerowym KSIĘGOWOŚĆ firmy Vulcan.

 • Sporządzanie, przyjmowanie, kompletowanie, kontrola, ujmowanie w ewidencji
  i archiwizowanie dokumentacji finansowej oraz nadzór nad należytym przechowywaniem.

 • Uzgadnianie na koniec każdego miesiąca zapisów analitycznych dokonywanych na bieżąco według podziałek klasyfikacji budżetowej lub innych wymaganych kryteriów w zakresie realizowanych zadań, z zapisami na kontach przeciwstawnych.

 • Analiza na koniec każdego miesiąca prawidłowości księgowań na kontach analitycznych oraz prawidłowości powiązań między kontami.

 • Rozliczanie sald kont rozrachunkowych: 234-Rozrachunki z pracownikami z tytułu wyżywienia personelu, 240-Pozostałe rozrachunki z tytułu wyżywienia uczniów, sporządzanie wykazu zadłużeń z tego tytułu i przedkładanie Kierownikowi internatu.

 • Sporządzanie na koniec każdego miesiąca zbiorczego zestawienia obrotów i sald kont analitycznych oraz na koniec roku obrotów na wszystkich kontach analitycznych.

 • Bieżące, niezwłocznie po upływie terminu zapłaty, wysyłanie wezwań do zapłaty i upomnień.

 • Prowadzenie kasy szkoły: środków budżetowych, środków gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych, funduszu socjalnego, sum depozytowych.

 • Bieżące przygotowywanie (z wykorzystaniem oprogramowania obsługującego wykonywanie przelewów drogą elektroniczną) poleceń przelewów oraz terminowa realizacja zobowiązań Zespołu Szkół w Wojewodzinie w zakresie prowadzonych spraw.

 • Przygotowywanie do archiwizacji dokumentacji w zakresie prowadzonych spraw.

 • Prowadzenie analityki do konta 013-„Pozostałe środki trwałe”, obejmujących ewidencję wyposażenia w programie komputerowym „Inwentarz” Firmy Vulcan.

 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy, w siedzibie Zespołu Szkół im. Ks. Jana Krzysztofa Kluka w Wojewodzinie, Wojewodzin 52, 19-200 Grajewo. Praca przy komputerze i obsłudze urządzeń biurowych i kasy fiskalnej. Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym. Budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.  

 1. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół im. Ks. Jana Krzysztofa Kluka w Wojewodzinie,
  w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

 2. Zainteresowane osoby składają następujące dokumenty:

 • list motywacyjny,

 • curriculum vitae – życiorys,

 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, staż pracy zawodowej i dodatkowe umiejętności poświadczone przez kandydata na każdej stronie "za zgodność z oryginałem"- miejscowość, data i czytelny podpis,

 • podpisane czytelnie przez  kandydata  i złożone w formie odrębnych dokumentów pisemne oświadczenia:

 1. o posiadaniu obywatelstwa polskiego, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy  z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1260),

 2. o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz  korzystaniu z pełni  praw publicznych,

 3. o braku skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 4. o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych  osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922),

 5. o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku Referenta.

Dokumenty w zaklejonych kopertach z napisem "Nabór na stanowisko Referenta w Zespole Szkół w Wojewodzinie" należy składać w Zespole Szkół im. ks. Jana Krzysztofa Kluka
w Wojewodzinie, Wojewodzin 52, 19-200 Grajewo w sekretariacie, w terminie do 10 sierpnia 2018 r. do godz. 12:00.

Oferty, które wpłyną do Zespołu Szkół im. ks. Jana Krzysztofa Kluka w Wojewodzinie po wyżej określonym terminie lub złożone zostaną w innej formie lub też nie będą spełniać wymogów formalnych, nie będą rozpatrywane, a osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane.

Nadesłane oferty nie podlegają zwrotowi.

Kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomieni telefonicznie bądź odrębnym pismem o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Szkół im. Ks. Jana Krzysztofa Kluka w Wojewodzinie.

 

Wojewodzin, dn. 31.07.2018 r.

 
Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.