Ogłoszenie o wydaniu Decyzji

aktualizacja: 2018-07-23 12:00:08     nr wiadomości: 36267     przeczytano: 2544     Ilość komentarzy komentarze: 2

                                                                                                                                                                         Grajewo, dnia 2018-07-23

Starosta Grajewski 
ul. Strażacka 6B
19-200 Grajewo

D E C Y Z J A

o uznaniu nieruchomości za mienie gromadzkie

Na podstawie art.8 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 703) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), po wszczęciu postępowania z urzędu

o r z e k a m:

uznać za mienie gromadzkie nieruchomość położoną w obrębie ewidencyjnym 0016 Zalesie gmina Wąsosz oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 259 o powierzchni 0,1413 ha stanowiącą drogę.
 

U Z A S A D N I E N I E

Starosta Grajewski z urzędu wszczął postępowanie dotyczące nieruchomości, która jest drogą dojazdową i w dniu wejścia w życie ustawy z 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 703 ) stanowiła mienie gromadzkie.

Na podstawie art. 8 ust. 1 i 6 przywołanej ustawy starosta ustala, stosownie do art. 1  i 3, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową bądź mienie gromadzkie.

 Decyzję o uznaniu za mienie gromadzkie wydaje się, biorąc po uwagę stan nieruchomości istniejący w dacie wejścia w życie ustawy tj. w dniu 5 lipca 1963 r. Ma ona charakter deklaratoryjny, co oznacza, że rozstrzygnięcie wydane w trybie art. 8 ust. 1 poświadcza jedynie stan prawny nieruchomości istniejący w dniu wejścia w życie ustawy.

Na planie scaleniowym i w aktach scaleniowych wsi Zalesie gmina Wąsosz w rejestrze pomiarowo – szacunkowym przed i po scaleniu z lat 1937-1938 została ustalona droga (obecnie nowo wydzielona działka Nr 259) jako połączenie działek dróg położonych na terenie obrębu ewidencyjnego 0001 Bagienice nr 160/1 i nr 173.

W roku 1964 został założony rejestr gruntów wsi Zalesie, w którym przedmiotowej działki nie uwidoczniono.

W czasie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków wsi Zalesie przeprowadzonej w 2017 r. wykonawca dokonał pomiarów terenowych oraz analizy materiałów archiwalnych i działkę tę wydzielił z działek położonych na terenie obrębu ewidencyjnego 0016 Zalesie nr 18/1 i nr 19, zapisał jako użytek dr – droga na właściciela nieustalonego nadając jej nr 259.

Nieruchomości stanowiące drogi zawsze miały charakter publiczny, ogólnodostępny i służyły nie tylko lokalnej społeczności, ale były do użytku wszystkich.

Należy zatem uznać, że w dniu 5 lipca 1963 r. nieruchomość ta stanowiła mienie gromadzkie w rozumieniu przepisów ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych. Stosownie do art.3 powołanej wyżej ustawy nie została ona zaliczona do wspólnot gruntowych.

Wobec powyższego należy stwierdzić, że zostały spełnione przesłanki do uznania nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Zalesie, stanowiącej drogę za mienie gromadzkie, jako mającą charakter użyteczności publicznej przed 1963 rokiem, użytkowanej wspólnie przez mieszkańców wsi.

Biorąc powyższe pod uwagę, orzekam jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Decyzja niniejsza zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń: Urzędu Gminy w Wąsoszu,  Starostwa Powiatowego w Grajewie na okres 14 dni, na tablicy ogłoszeń we wsi Zalesie, na tablicy ogłoszeń we wsi Bagienice, zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej gminy i powiatu oraz w prasie lokalnej.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok,  za pośrednictwem Starosty Grajewskiego, w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia (ogłoszenia).

Termin wniesienia odwołania uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem odwołanie zostało dostarczone do organu wydającego decyzję, a w szczególności wysłane w formie dokumentu elektronicznego za poświadczeniem przedłożenia lub nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Starosty Grajewskiego, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia Staroście Grajewskiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna.


zobacz: DECYZJA

 

Do administratora ogłoszenie decyzji miało być na 14 dni pisze jak byk a dlaczego jeszcze e-grajewo nie zajęło? .
Napisał: Xxx dodano: 2018-08-22 13:08:14

zagrodzic latwo , teraz wstyd rozbierac/
Napisał: mieszkaniec dodano: 2018-08-23 22:04:57

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.