Ogłoszenie o wydaniu Decyzji

aktualizacja: 2018-05-08 10:20:10     nr wiadomości: 35143     przeczytano: 1198     Ilość komentarzy komentarze: 0

Grajewo, dnia 2018-05-08

Starosta Grajewski
ul. Strażacka 6B, 19-200 Grajewo

 

D E C Y Z J A
o uznaniu nieruchomości za mienie gromadzkie

 Na podstawie art.8 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 703) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), po wszczęciu postępowania z urzędu

o r z e k a m:

uznać za mienie gromadzkie nieruchomość położoną w obrębie ewidencyjnym 0016 Milewo gmina Szczuczyn oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 16 o powierzchni 0,0400 ha stanowiącą drogę.

 

U Z A S A D N I E N I E

Starosta Grajewski z urzędu wszczął postępowanie dotyczące nieruchomości, która jest drogą dojazdową i w dniu wejścia w życie ustawy z 29 czerwca 1963 r.
o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 703 ) stanowiła mienie gromadzkie.

Na podstawie art. 8 ust. 1 i 6 przywołanej ustawy starosta ustala, stosownie do art. 1 i 3, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową bądź mienie gromadzkie.

  Decyzję o uznaniu za mienie gromadzkie wydaje się, biorąc pod uwagę stan nieruchomości istniejący w dacie wejścia w życie ustawy tj. w dniu 5 lipca 1963 r. Ma ona charakter deklaratoryjny, co oznacza, że rozstrzygnięcie wydane w trybie art. 8 ust. 1 poświadcza jedynie stan prawny nieruchomości istniejący w dniu wejścia w życie ustawy.

W aktach scaleniowych wsi Milewo gminy Szczuczyn w rejestrze pomiarowo – szacunkowym przed i po scaleniu z lat 1937-1938 została ustalona droga (obecnie działka Nr 16) do działek dawny nr 9, nr 4, nr 3, nr 2 i nr 1.

W roku 1964 został założony rejestr gruntów wsi Milewo, pod pozycją rejestrową 2 błędnie wpisano działkę nr 16 z kodem 37 - jako inne grunty pod wodami, a jako władającego gruntem wpisano Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Grajewie Referat Wodno-Melioracyjny.

W czasie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków wsi Milewo w 2014 roku, wykonawca dokonał pomiarów terenowych oraz analizy materiałów archiwalnych i działkę tę zapisał jako użytek dr – droga na właściciela nieustalonego. Pozostałe rowy melioracji szczegółowej włączył do działek sąsiednich, gdyż zgodnie z art. 74 ust. 1 Prawa wodnego rów melioracji szczegółowej należy do właścicieli gruntów sąsiadujących z tym rowem.

Nieruchomości stanowiące drogi zawsze miały charakter publiczny, ogólnodostępny i służyły nie tylko lokalnej społeczności, ale były do użytku wszystkich.

  Należy zatem uznać, że w dniu 5 lipca 1963 r. nieruchomość ta stanowiła mienie gromadzkie w rozumieniu przepisów ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych. Stosownie do art.3 powołanej wyżej ustawy nie została ona zaliczona do wspólnot gruntowych.

 Wobec powyższego należy stwierdzić, że zostały spełnione przesłanki do uznania nieruchomości położonej w obrębie Milewo stanowiącej drogę za mienie gromadzkie, jako mającą charakter użyteczności publicznej przed 1963 rokiem, użytkowanej wspólnie przez mieszkańców wsi.

Biorąc powyższe pod uwagę, orzekam jak w sentencji decyzji.
 

Pouczenie

Decyzja niniejsza zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez: wywieszenie na tablicach ogłoszeń: Urzędu Miejskiego w Szczuczynie, Starostwa Powiatowego w Grajewie na okres 14 dni, na tablicy ogłoszeń we wsi Milewo, zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej gminy i powiatu oraz w prasie lokalnej (na portalu internetowym e-Grajewo, Grajewo24, Życie Grajewa).

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok,  za pośrednictwem Starosty Grajewskiego, w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia (ogłoszenia).

Termin wniesienia odwołania uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem odwołanie zostało dostarczone do organu wydającego decyzję, a w szczególności wysłane w formie dokumentu elektronicznego za poświadczeniem przedłożenia lub nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Starosty Grajewskiego, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia Staroście Grajewskiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się stateczna.

  Dokonanie czynności urzędowej w przedmiotowej sprawie nie podlega opłacie skarbowej zgodnie  art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1827 ze zm.).    

 

Otrzymują:
1.  Starostwo Powiatowe w Grajewie – (tablica ogłoszeń)
2. Urząd Miejski w Szczuczynie  (2 egz., 1 egz. tablica ogłoszeń)
3.  Sołtys wsi Milewo
4. Ewidencja gruntów w/m – po uprawomocnieniu się decyzji

Do wiadomości:
1. Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok

 
Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.