Remont klatek schodowych

aktualizacja: 2018-03-03 11:44:48     nr wiadomości: 34509     przeczytano: 3139     Ilość komentarzy komentarze: 1

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SZCZUCZYNIE 
UL. ŁĄKOWA 1,   
OGŁASZA


        pisemny konkurs  ofert  na:  „Remont klatek schodowych w bloku przy ul. Sienkiewicza  10 w Szczuczynie”.
Do udziału w konkursie mogą przystąpić wykonawcy, którzy:
1.Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie  a także dysponują odpowiednim sprzętem oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia . Ponadto wykonali w ciągu ostatnich trzech lat co najmniej dwa zamówienia, których  przedmiotem były podobne  roboty  o wartości nie mniejszej niż   20 tys. zł  netto każde  (minimum 2 referencje).

 2.Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia – nie posiadają zadłużenia wobec Urzędu Skarbowego, ZUS lub KRUS.

3.Złożyli pisemną ofertę – załącznik nr 1wraz z kosztorysami  i wymaganymi zaświadczeniami. 

4.Wpłacili wadium w wysokości 2.000,00 zł  na rachunek Spółdzielni Mieszka-niowej w Szczuczynie,   na jedno z kont:
-  Bank Spółdzielczy w Szczuczynie  nr  83 8768 0003 0000 0866 2000 0010     -  Bank  PKO BP SA o/Ełk 24 1020 4724 0000 3602 0052 9362  
najpóźniej do 12.03.2018 r. do godz. 10:00.

5.Termin realizacji zamówienia ustala się do dnia 30.08.2018 r. 
6.Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem:  „Oferta na re-mont klatek schodowych w bloku przy ul. Sienkiewicza 10”  w terminie do 12.03.2018 r. do godz. 10.00 w siedzibie Spółdzielni. 
7. Oferenci o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostaną powiadomieni do 15.03.2018 r.
8. Wykonawcy, którego oferta zostanie przyjęta, wadium zostanie zwrócone w ciągu 7 dni od podpisania umowy na wykonanie robót.  W przypadku uchylania się od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz Spółdzielni. Wadium wpła-cone przez pozostałych uczestników zostanie zwrócone po zakończeniu konkur-su ofert na wskazane konto w ciągu 7 dni.
9. Spółdzielni przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty bez obowiązku podawania przyczyn. Przed wpłaceniem wadium należy zapoznać się z „Regu-laminem przetargu” - do wglądu w biurze Spółdzielni.


         Informacji udziela Prezes Zarządu lub Z-ca Prezesa Zarządu.           

Tel./fax 86 273-53-25 codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00.

 

PRZEDMIAR (pdf)

Załacznik 1 (doc)

 

idąc z biegiem 21 wieku to przydałyby się domofony jak już taki remont, potem szkoda niszczyć to co się zrobi ;)
Napisał: Ktoś dodano: 2018-03-03 20:27:04

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.