Nabór na stanowisko urzędnicze

aktualizacja: 2017-11-27 14:04:25     nr wiadomości: 33625     przeczytano: 2058     Ilość komentarzy komentarze: 0

NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE
W ZESPOLE SKÓŁ IM. KS. JANA KRZYSTOFA KLUKA W WOJEWODZINIE
WOJEWODZIN 52, 19-200 GRAJEWO

 

Dyrektor Zespołu Szkół w Wojewodzinie
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko urzędnicze:
Referent
 w Zespole Szkół im. ks. Jana Krzysztofa Kluka w Wojewodzinie

 

 1. Nazwa i adres jednostki: Zespół Szkół im. ks. Jana Krzysztofa Kluka w Wojewodzinie, Wojewodzin 52, 19-200 Grajewo.

 2. Określenie stanowiska:

Referent -1 etat – pełny wymiar czasu pracy.

 1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem urzędniczym:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 902),

 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania  z pełni praw publicznych,

 • brak skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • wykształcenie: ukończone studia ekonomiczne, uzupełniające studia ekonomiczne magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe, ekonomiczne studium policealne lub średnie ekonomiczne,

 • posiadanie nieposzlakowanej opinii,

 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym.

 1. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem urzędniczym:  

 • znajomość ustawy: o rachunkowości, finansach publicznych, podatku VAT, o pracownikach samorządowych, karta nauczyciela, o ochronie danych osobowych

 • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych oraz znajomość oprogramowania WORD i EXEL,

 • staż pracy minimum 3 lata, preferowana praktyka w jednostce budżetowej,

 • umiejętność pracy zespołowej, sumienność, rzetelność, kreatywność, dobra organizacja pracy, punktualność.

 1. Główne zadania na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie akt osobowych pracowników szkoły.

 • Sporządzanie dokumentów dotyczących podwyżek wynagrodzeń, zmiany stażu pracy oraz innych składników wynagrodzeń, wyróżniania, nagradzania, kar porządkowych i dyscyplinarnych.

 • Prowadzenie kasy szkoły: środków budżetowych, środków gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych, funduszu socjalnego, sum depozytowych.

 • Bieżące przygotowywanie (z wykorzystaniem oprogramowania obsługującego wykonywanie przelewów drogą elektroniczną) poleceń przelewów oraz terminowa realizacja zobowiązań Zespołu Szkół w Wojewodzinie w zakresie prowadzonych spraw.

 • Przygotowywanie do archiwizacji dokumentacji w zakresie prowadzonych spraw.

 • Prowadzenie analityki do konta 013-„Pozostałe środki trwałe”, obejmujących ewidencję wyposażenia w programie komputerowym „Inwentarz” Firmy Vulcan.

 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy, w siedzibie Zespołu Szkół im. Ks. Jana Krzysztofa Kluka w Wojewodzinie, Wojewodzin 52, 19-200 Grajewo. Praca przy komputerze i obsłudze urządzeń biurowych i kasy fiskalnej. Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym. Budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.  

 1. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zespole Szkól im. Ks. Jana Krzysztofa Kluka w Wojewodzinie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

 1. Zainteresowane osoby składają następujące dokumenty:

 1. list motywacyjny,

 2. CV

 3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, staż pracy zawodowej i dodatkowe umiejętności poświadczone przez kandydata na każdej stronie "za zgodność z oryginałem"- miejscowość, data i czytelny podpis,

 4. podpisane czytelnie przez  kandydata  i złożone w formie odrębnych dokumentów pisemne oświadczenia:

 • o posiadaniu obywatelstwa polskiego, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy  z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 902),

 • o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz  korzystaniu z pełni    praw publicznych,

 • o braku skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celu rekrutacji, zgodnie
  z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych  osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz.922),

 • o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku Referenta.

Dokumenty w zaklejonych kopertach z napisem "Nabór na stanowisko Referenta w Zespole Szkół w Wojewodzinie" należy składać w Zespole Szkól im. ks. Jana Krzysztofa Kluka w Wojewodzinie, Wojewodzin 52, 19-200 Grajewo w sekretariacie, w terminie do 7 grudnia 2017 do godz. 12:00.

Oferty, które wpłyną do Zespołu Szkól im. ks. Jana Krzysztofa Kluka w Wojewodzinie po wyżej określonym terminie lub złożone zostaną w innej formie lub też nie będą spełniać wymogów formalnych, nie będą rozpatrywane, a osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane.

Nadesłane oferty nie podlegają zwrotowi.

Kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomieni telefonicznie bądź odrębnym pismem o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Szkół im. Ks. Jana Krzysztofa Kluka w Wojewodzinie.

Wojewodzin, dn. 27.11.2017 r.

 
Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.